Forskning innen helse og velferd

Fagområdet er unikt i internasjonal sammenheng med sin ph.d.-utdanning innen «Personorientert helsearbeid».

Vår forskning skal bidra til at samfunnet kan møte framtidens helse- og velferdsutfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte for folk flest, nasjonalt og globalt.

Sentrale tema:

  • kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste gjennom samhandling og oppgavedeling
  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • psykisk helse og rus
  • helse- og velferdsteknologi
  • eldre og skrøpelige
  • tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser og til sårbare barn og unge
  • sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon
  • samskaping i helse- og velferdstjenester

Forskningsgrupper og forskningssentre: