Forskningsgruppen funksjonshemming og inkludering studerer muligheter og barrierer for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje gjennom alle deler av livsløpet.

Vi forsker på tjenesteinnovasjon og sosialt entreprenørskap, med likestilling, funksjonshemmende barrierer og kognitive funksjonsnedsettelser som sentrale tema.

I flere av FNs bærekraftsmål er rettigheter, behov og hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne nevnt spesielt. I samfunnet i dag er det et økende fokus på universell utforming for å sikre dette. 

Forskningsgruppen utvikler forskningsbasert kunnskap om fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser. Vi ser også på hvordan vi kan styrke livskvalitet, muligheter, funksjon, deltakelse og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse. I tråd med FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) omfatter det blant annet personer med fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse. Nedsettelser kan for eksempel følge av høy alder, utviklingshemming eller rusavhengighet.

Hvordan forsker vi?

Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder i vår forskning. Case-study design og mixed method og longitudinell design benyttes også, samt aksjonsforskning, følgeforskning, samarbeidsbasert forskning og etnografisk inspirerte feltarbeid med deltakende observasjoner. Det legges vekt på å involvere aktører i feltet (brukere, pårørende, ansatte) som medforskere i prosjektene. Forskningsgruppen har en bred tverrfaglig sammensetning, med forskere innenfor statsvitenskap, sosiologi, psykologi, juss, historie, helse- og sosialvitenskap.

Forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter
 • Inkludering av tegnspråklige vernepleierstudenter i høyre utdanning. Prosjektleder Shahram Moradi.
 • Tegnspråklig vernepleierutdanning. Stiftelsen DAM Steinar Vikholt.
 • Kultur for mobilitet for ansatte og studenter (KulMoSA). Steinar Vikholt.
 • Arbeidslivets betydning for et inkluderende samfunn – Hvilke konsekvenser har likeverdig deltakelse for tilrettelegging av mennesker med utviklingshemning i det ordinære arbeidslivet? Ph.d.-stipendiat Mariann Mustvedt.
 • Identitet, relasjoner og seksualitet – Om det å være ung og ha en intellektuell funksjonsnedsettelse. Ph.d.-stipendiat Eva Lill Fossli Vassend.
 • Ny omsorgsideologi. Hva er erfaringene med kommunale teambaserte tjenester for voksne mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser? Ph.d.-stipendiat Anne Grete Lund.
 • Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet – En studie av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Ph.d.-stipendiat Trude Helene Ellingsen.
 • Mangfold, inkludering og livsmestring. USN Profesjon. Prosjektleder Sabine Gehring.
 • Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking. Innovasjonsprosjekt finansiert av NFR. Prosjekteier Vinje kommune. USN samarbeidspartner.
 • Dagsenter som arbeidsplass for mennesker med psykisk utviklingshemming; hva gjør dagsenter til mer enn bare et sted å være, hvilke faktorer fører til mestring og gir arbeidet mening, og hvilken rolle kan teknologi spille i denne sammenhengen Ph.d.-stipendiat Lise Ellingsen Langemyhr.
 • Social Work in a Global World – Opportunities for Innovation (SoWGloW). Prosjektleder Steinar Vikholt.
 • Mental and physical health of Iranian older adults with positive covid-19 status across 5 waves of Covid 19. Prosjektleder: Shahram Moradi.
 • Subjective memory impairments in people with hearing loss. Shahram Moradi.
 • Datainnsamling for og med alle barn og unge – Økt tilgjengelighet i Ungdata + undersøkelsen. Finansisert av Regionalt Forskningsfond. Prosjektleder Elisabeth Gulløy.
 • Lindeveteranene - hva er viktig for deg? Finansiert av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Prosjektleder Halvard Vike.
Samarbeidspartnere og nettverk

Nasjonale

 • Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming
 • Seksualitet og funksjonshemning. Et tverrfaglig nettverk bestående av fagpersoner knyttet til ulike kompetansearenaer i Vestfold
 • Nasjonalt nettverk for helsefag for i vernepleierutdanningen

Nordiske

Internasjonale

 

 

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-stipendiater