Kulturarv i bruk

En gammel tilhenger som innholder gule blomster og gammel elektronikk.

Kulturarv er et mye brukt ord i samtida og kulturarv framstilles gjerne som viktig og bra. Og hva er egentlig kulturarv?


Hvordan skapes, brukes, forvaltes og virker kulturarv i samtida? Kulturarv og kulturminner er et resultat av samhandlingen mellom mennesker og deres omgivelser, og mellom mennesker. Forskningen omfatter kulturarvens betydninger, kontekster og konsekvenser i tillegg til forskning på kulturarvens objekter og gjenstander. Denne utvidelsen av kulturarvforskning har kommet på bakgrunn av kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen, sosialt, kulturelt og økonomisk.

Denne forskergruppen vil undersøke spørsmål knyttet til kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen og hvordan kulturarv står i forhold til andre fenomen i samtida og til utfordringene knyttet til framtida. Kulturarvforskning blir slik forskning om kulturelle og samfunnsmessige fenomener som virker i samtida og som henter sin betydning og legitimitet i fortida. Aktuelle tema er:

 • kulturarv som fenomen og felt i samfunnet (dets aktører, roller og institusjoner)
 • kulturarvspolitikk og demokrati
 • kulturarv, ideologi og nasjonsbygging
 • verdensarv og lokalsamfunn
 • industriell kulturarv
 • kulturlandskap
 • immateriell kulturarv
 • kulturarv og integrering
 • kulturarv og barndom
 • kulturarv og kjønn
 • kulturarv, kropp og materialitet
 • kulturminner, vern og bruk

Forskningsområdet har to delområder: 1) Bruk av kulturarv og 2) kulturarvspolitikk. For begge delområder er spørsmål knyttet til makt og politikk sentralt, deriblant kulturarvspolitikk som en del av allmenne kulturpolitikken. Forskningsgruppens bidrag skal være å levere solid og uavhengig kritisk forsking om ulike sider ved kulturarv i bruk og kulturarvspolitikken, som kan komme feltet og politikken til gode.

Forskningsdisipliner

Forskerne i denne gruppen har en bred og ofte tverrfaglig tilnærming til studier av kulturarv, med hovedtyngden fra fortolkende humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, som historie og kulturhistorie, arkeologi, samfunnsgeografi, kulturvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, religionshistorie, filosofi, musikkvitenskap, etnologi, kunsthistorie, språkfag og lignende. I tillegg er forskere fra geologi representert samt forskere fra både helsefag, økonomifag og lærerutdanningsfag.

Samarbeidspartnere og nettverk

 

Forskere tilknyttet denne forskningsgruppen har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk i tilknytning til pågående forskningsprosjekt, både individuelt og i mindre grupper. Noen av de større nettverkene hvor temaet behandles er COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability og de nordiske og internasjonale nettverkene for kulturpolitikkforskning, med tilknyttede tidskrifter. Forskningsgruppa vil samarbeide med den norske undergruppen av Association of critical heritage studies (ACH), hvor NIKU, NTNU, og UiB er sentrale deltakere.

Forskere tilknyttet forskningsgruppen samarbeider med kulturminneforvaltningen på ulike nivåer, deriblant Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Byantikvaren i Bergen, Norges Geologiske Undersøkelse, Oslo Byantikvar og Vestfold fylkeskommune.

Våre samarbeidspartnere fra forskningsinstitusjoner og museer i inn- og utland er:

 • Universitetet i Linköping
 • Universitetet i Antwerpen
 • NIKU
 • UiO, IAKH
 • Universitetet i Leicester
 • Det norske institutt, Athen
 • UiB, arkeologi
 • Technische Universität Berlin
 • Humboldt Universität Berlin
 • Manchester Metropolitan University
 • Ironbridge Institute, University of Birmingham
 • University of Exeter
 • Eindhoven University of Technology
 •  Göteborg University
 • Aarhus Universitet
 • Norges arktiske universitet
 • Telemarksforskning
 • King’s College London
 • Australian National University Canberra
 • University of Leeds
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • NTNU, Vitenskapsmuseet

Forskningsprosjekter

Ellen Schrumpf: Norwegian childhood during the war 1940–1945: Between adulthood and childhood

Geir Vestheim: Democratic Aspects of Cultural Heritage Policy, kapittel i ein internasjonal publikasjon om kulturarv som blir publisert på Ashgate i 2015.

Nanna Løkka: Kvinner i vikingetid

Noen eksempler på planlagte forskningsprosjekter:

Geir Vestheim: Norwegian Heritage Policies in a Climate of Rapid Technical, Political and Economic Change. Planlagt søknad til Forskningsrådets nye program KULMED og mulig tema for EU-søknad.

Inger Birkeland, Kerstin Bornholdt, Marit Johansson: Sustainable use and re-use of industrial heritage in Europe (full søknad til JPI Heritage Plus Joint Call oktober 2014, med University of Birmingham, Ironbridge Institute, of University of Technology Eindhoven).

Lars Frers, Kerstin Bornholdt, Inger Birkeland: Manufacturing Cultural Heritage (arbeidstittel for søknad til ERC Horizon 2020, REFLECTIVE-2-2015 call, basert på tidligere EU-søknad og eksisterende nettverk)

Ellen Schrumpf: Transcultural Memory of the Second World War in Europe: Memorial forms, Storytelling and the Possible (planlagt søknad til HERA, Humanities in the European Research Area, våren 2015)

Pågående Ph.d.-prosjekter

Marit Johansson: The life in a World Heritage City. A case study of negotiations, discussions and contested values (Linköpings Universitet)

Karolina Nikielska-Sekula: Heritage in Cultural Practices of Norwegian Turks (HiT)

Ingrid Smedstad: Kulturminner. Opplevelse og historisk forståelse (HiT)