Videreutdanning i helseledelse

Videreutdanning i helseledelse

Videreutdanningen i helseledelse skal utvikle dine ferdigheter i etisk lederskap, systematisk kvalitetsarbeid og motiverende ledelse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.05.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hva er helseledelse?

Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan stiller høye krav til helsetjenestene generelt og til ledelse spesielt. God kvalitet, trygge tjenester og etisk kompetanseheving står i sentrum. Ledelse fremheves som en avgjørende faktor.

Hvorfor helseledelse?

Formålet med denne nye videreutdanningen, er å utvikle dine ferdigheter i etisk lederskap, systematisk kvalitetsarbeid og motiverende ledelse, slik at den enkelte leder blir i stand til å møte de forventninger som i dag stilles til ledelse, god kvalitet og trygge tjenester i helse- og sosialtjenesten.

Videreutdanningen retter seg spesielt mot personer som innehar lederstillinger på ulike nivåer i helse- eller sosialtjenesten.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng. Pensum inkluderer litteratur om ledelse, lederroller, motivasjon, makt og organisasjonskultur, samt metoder og verktøy for kvalitetsarbeid, organisasjonsutvikling og etisk kompetanseheving. Blant spørsmålene som vil bli drøftet er:

  • Hva er etisk og verdibasert ledelse, og hvordan utvikle etisk lederskap?
  • Hvordan lede og drive systematisk kvalitetsarbeid i praksis?
  • Hvordan utvikle en positiv og kvalitetsbevisst organisasjonskultur?
  • Hva er lederroller? Hva er min "kongstanke" og hvilken lederrolle vil jeg ta?
  • Hva er våre samhandlingsutfordringer, og hvordan skape kontinuitet i tjenestene?
  • Hvordan involvere og motivere medarbeidere?
  • Hvordan kan Lean-prinsipper for ledelse øke kvaliteten i tjenestene?

Utdanningen er praksisbasert, og omfatter forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsnotater og nettbasert, individuell veiledning i gjennomføring av forbedrings- og utviklingsprosjekter i egen organisasjon. Studiet vil bli avsluttet med en prosjektoppgave.

Samlinger

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Undervisningen har et omfang på totalt 20 dager à 6 timer fordelt på 4 samlinger à 5 dager.

Det forventes en studieinnsats tilsvarende minimum 20 timer pr. uke inkludert tiden på samlingene.

Samlingser høstsemester 2019

Samlingstidspunkter kommer

 

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelor fra helse - og sosialfag eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning.

Det stilles krav om minst ett års ledererfaring til dette emnet. Studenten bør være i et arbeidsforhold som gir mulighet til å anvende teoretisk ervervet kunnskap i praksis. Vekslingen mellom teori og praksis er en del av utdanningens metode for å oppnå optimalt læringsutbytte.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student