Videreutdanning i helseledelse: Tillitsbasert lederskap og kvalitetsforbedring

Videreutdanning i helseledelse: Tillitsbasert lederskap og kvalitetsforbedring

Videreutdanningen i helseledelse skal utvikle dine ferdigheter i tillitsledelse og motiverende arbeid med kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.08.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hva er helseledelse?

Helseledelse er å skape pasientens helsetjeneste. Dette er en overordnet politisk prioritering. Målet for er å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten for å skape best mulig kvalitet for den enkelte pasient.

Hvorfor tillitsledelse og kvalitetsforbedring?

Ledelse, tillit og etikk fremheves som avgjørende for tjenestekvalitet. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring legger føringer for arbeidet. Utdanningen gjør deg tryggere i lederrollen og bedre i stand til å møte de forventninger som i dag stilles til motiverende ledelse, god kvalitet og trygge tjenester.

Videreutdanningen retter seg spesielt mot personer som innehar stilling som mellomleder på ulike nivåer i helse- eller sosialtjenesten.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av et emne på 30 studiepoeng. Pensum inkluderer litteratur om ledelse og tillit, kvalitet, etikk, endring, motivasjon, makt og organisasjonskultur, samt metoder og verktøy for kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling og etisk refleksjon på arbeidsplassen. Blant spørsmålene som vil bli drøftet er:

  • Hva er tillitsledelse, og hvordan utvikle tillitsbasert lederskap?
  • Hvordan lede og drive systematisk kvalitetsarbeid i praksis?
  • Hvordan utvikle en motiverende og etisk reflektert organisasjonskultur?
  • Hva er min «kongstanke» som leder, og hvilken lederrolle vil jeg ta?
  • Hva er våre samhandlingsutfordringer, og hvordan skape kontinuitet i tjenestene?
  • Hvordan lede endringsprosesser og implementering av helseteknologi?

Utdanningen er praksisbasert, og omfatter forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsnotater og nettbasert, individuell veiledning i gjennomføring av et selvvalgt, mindre kvalitetsprosjekt i egen organisasjon. Studiet avsluttes med en prosjektoppgave. Videreutdanningen kan inngå som studieemne i masterprogrammet «Executive Master of Management» ved USN

Samlinger

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Undervisningen har et omfang på totalt 20 dager à 6 timer fordelt på 4 samlinger à 5 dager.

Det forventes en studieinnsats tilsvarende minimum 20 timer pr. uke inkludert tiden på samlingene.

Samlinger studieåret 2019/2020:

  1. samling: 2. - 6. september 2019
  2. samling: 21. - 25. oktober 2019
  3. samling: 13. - 17. januar 2020
  4. samling: 10. - 14. februar 2020

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelor fra helse - og sosialfag eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning.

Det stilles krav om minst ett års ledererfaring til dette emnet. Studenten bør være i et arbeidsforhold som gir mulighet til å anvende teoretisk ervervet kunnskap i praksis. Vekslingen mellom teori og praksis er en del av utdanningens metode for å oppnå optimalt læringsutbytte.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student