Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie

Gjennom masterstudiet i avansert klinisk sykepleie (AKS) tilegner du deg kunnskap og kliniske ferdigheter som gjør deg til en spesialistsykepleier. Du vil utfylle flere funksjoner og påta deg mer ansvar innen helsetjenesten.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie (Master’s Programme in Advanced Practice Nursing) er et erfaringsbasert 120 poengs studium. Masterstudiet er en videreutdanning av sykepleie som gjennomføres som et deltidsstudium over tre til fire år. Det administrative ansvaret for studiet er lagt til Drammen, men undervisningen er delt mellom våre campus i Vestfold og Drammen.

 

Hvorfor avansert klinisk sykepleie (AKS)?

Det er et større behov for spesialistsykepleiere som har avansert og bred klinisk kompetanse.

Endringer i demografiske forhold i samfunnet og i befolkningens sykdomsbilde, samt utvikling av medisinsk teknologi og helsetjenester, gjør at du vil gjøre en forskjell med denne masteren. Vi ser økende kompetansekrav til yrkesutøvere i helsetjenesten, både samhandlings- og koordineringskompetanse på tvers av fag- og tjenestenivåer, teknologisk kompetanse, samt forbedrings- og utviklingskompetanse.

Sykepleiere med avansert klinisk kompetanse skal møte pasienters akutte og langvarige helsebehov, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Avanserte kliniske sykepleiere kan forbedre tilgangen til helsetjenester og utvikle nye og smidige løsninger som kan møte personens individuelle behov og dermed effektivisere dagens helsetjenester. Samfunnet stiller krav om kunnskapsbasert praksis, der profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

Vårt studium bygger på sykepleievitenskap og andre relevante kunnskapsområder. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis, kunnskapsutvikling og faglig utviklingsarbeid.

 

Hva slags jobb får du?

Master i avansert klinisk sykepleie kvalifiserer for arbeid med voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov. Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte kliniske roller innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Kontakt med arbeidslivet

Vi bruker eksterne forelesere som til daglig jobber som avansert kliniske sykepleiere. I løpet av studiet er du 15 uker i praksis, og masteroppgaven din kan gjerne være på en tematikk som arbeidsgiver ønsker å få belyst.

Nye selvstendige og avanserte kliniske roller utvikles i nært samarbeid med arbeidsgiver og bidrar til utvikling av innovative helsetjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette vil kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helsetjenester i Norge der er det behov for avansert breddekompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av tjenester.

Dette lærer du i avansert klinisk sykepleie

  • Studiet følger anbefalingene fra "International Council of Nurses’" (ICN) for utdanning til "Advanced Practice Nursing", samt nordiske og internasjonale erfaringer.
  • Utdanningen gir deg kompetanse på ekspertnivå slik at du etter utdanningen kan arbeide i en utvidet og selvstendig funksjon i tråd med ICNs definisjon av avansert klinisk sykepleier: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land».
  • Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie er klinisk rettet. Vi utdanner spesialistsykepleiere til pasientnære og personorienterte avanserte sykepleietjenester.
  • Oppbygningen av masterprogrammet med veksling mellom teoretiske og kliniske emner, studier i klinisk praksis, samt egen valgfri fordypning støtter en kontinuerlig progresjon av studentens kompetanse. På denne måten sikres det at du oppfyller profesjonskravet for å arbeide som avansert klinisk sykepleiere for voksne pasienter med akutte og/eller langvarige helsebehov både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Studiets innhold er organisert i tre hoveddeler med totalt ni emner:

  • Teoretiske emner
  • Kliniske emner
  • Spesialisering (valgfrie studier)

Målgruppe for AKS

Sykepleiere med minst to års erfaring kan ta en videreutdanning/master i avansert klinisk sykepleie. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i avansert klinisk sykepleie i utlandet. Å studere eller ta deler av din praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. USN har avtaler med universiteter og høyskoler, som gjør det mulig for deg som student å reise ut for å få utvidet kunnskap og erfaring.

Videre studiemuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master i avansert klinisk sykepleie, som gir grunnlag for opptak til Phd-studier. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved Phd-programmet i personorientert helsearbeid.

Undervisning høsten 2018

Se våre studiestartssider.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves:

- Bachelor i sykepleie eller tilsvarende
- Autorisasjon som sykepleier i Norge
- Tre års relevant praksis som sykepleier

Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre, jf. forskrift om opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper.

Generell informasjon til søkere:

- Søkere anbefales å legge ved en anbefaling fra arbeidsgiver som bekrefter at arbeidsplassen tilrettelegges for praksisplass med kvalifisert veileder. Dette vil gi 6 ekstra poeng.
- Med relevant praksis menes praksis fra eksempelvis intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, sykehjem, hjemmesykepleie samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller tilsvarende.
- Nordiske søkere som ikke har norsk autorisasjon må dokumentere autorisasjon fra sitt hjemland.

Mulighet for kvote for søkere fra samarbeidspartner institutt UC syd.

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student