Vis studievalg
Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie

Er du sykepleier og ønsker kunnskaper på ekspertnivå? Dette studiet gir deg ferdigheter, slik at du kan utvidede dine funksjons- og ansvarsområder.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie (Master’s Programme in Advanced Practice Nursing) er et erfaringsbasert 120 poengs studium. Studiet gjennomføres som et deltidsstudium over tre til fire år. Det administrative ansvaret for studiet er lagt til Drammen, men undervisningen er delt mellom våre campus i Vestfold og Drammen.

Hvorfor avansert klinisk sykepleie?

Endringer i demografiske forhold i samfunnet og i befolkningens sykdomsbilde samt utvikling av medisinsk teknologi og helsetjenester fører til økt behov for sykepleiere med avansert klinisk kompetanse. Vi ser økende kompetansekrav til yrkesutøvere i helsetjenesten, både samhandlings- og koordineringskompetanse på tvers av fag- og tjenestenivåer, teknologisk kompetanse, samt forbedrings- og utviklingskompetanse.

Sykepleiere med avansert klinisk kompetanse skal møte pasienters akutte og langvarige helsebehov, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Avanserte kliniske sykepleiere kan forbedre tilgangen til helsetjenester og utvikle nye og smidige løsninger som kan møte personens individuelle behov og dermed effektivisere dagens helsetjenester. Samfunnet stiller krav om kunnskapsbasert praksis, der profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

Vårt studium bygger på sykepleievitenskap og andre relevante kunnskapsområder. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis, kunnskapsutvikling og faglig utviklingsarbeid.

Hva slags jobb får du?

Master i avansert klinisk sykepleie kvalifiserer for arbeid med voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov. Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte kliniske roller innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Kontakt med arbeidslivet

Vi bruker eksterne forelesere som til daglig jobber som avansert kliniske sykepleiere. I løpet av studiet er du 15 uker i praksis, og masteroppgaven din kan gjerne være på bestilling fra en arbeidsgiver.

Nye selvstendige og avanserte kliniske roller utvikles i nært samarbeid med arbeidsgiver og bidrar til utvikling av innovative helsetjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette vil kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helsetjenester i Norge der er det behov for spesialisert kompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av tjenester.

Dette lærer du i avansert klinisk sykepleie

Studiet følger "International Council of Nurses’" anbefalinger for utdanning i "Advanced Practice Nursing" samt nordiske og internasjonale erfaringer. Utdanningen gir deg kompetanse på ekspertnivå slik at du etter utdanningen kan arbeide i en utvidet og selvstendig funksjon i tråd med ICNs definisjon av avansert klinisk sykepleier: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land».

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie er klinisk rettet. Vi utdanner sykepleiere til pasientnære og personorienterte avanserte sykepleietjenester. Oppbygningen av masterprogrammet med veksling mellom teoretiske og kliniske emner, studier i klinisk praksis, samt egen valgfri fordypning støtter en kontinuerlig progresjon av studentens kompetanse. På denne måten sikres det at du oppfyller profesjonskravet for å arbeide som avansert klinisk sykepleiere for voksne pasienter med akutte og/eller langvarige helsebehov både på sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Studiets innhold er organisert i tre hoveddeler med totalt ni emner:

  • Teoretiske emner
  • Kliniske emner
  • Spesialisering (valgfrie studier)

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i avansert klinisk sykepleie i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre studiemuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master i avansert klinisk sykepleie og kan gi grunnlag for opptak til ph.d.-studier. Her på høgskolen har vi for eksempel et ph.d.-program i personorientert helsearbeid. For å søke opptak her må du imidlertid ha 15 studiepoeng i metode. Metodestudiet i master i avansert klinisk sykepleie er på 10 studiepoeng.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie. i tillegg kreves autorisasjon som sykepleier i Norge, og minst tre års relevant praksis som sykepleier. Med relevant praksis menes praksis fra eksempelvis intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, sykehjem, hjemmesykepleie samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller tilsvarende.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. Nordiske søkere som ikke har norsk autorisasjon må dokumentere autorisasjon fra sitt hjemland.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Det har tidligere vært gitt dispensasjon fra karakterkravet hvis søker har minimum fem års relevant praksis som sykepleier. Dette blir ikke videreført i 2017.

Søkere anbefales å legge ved en anbefaling fra arbeidsgiver som bekrefter at arbeidsplassen tilrettelegges for praksisplass med kvalifisert veileder. Dette vil gi 6 ekstra poeng.

 

Legg varsel i kalenderen min

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student