Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie

Er du sykepleier og ønsker mer avansert breddekompetanse og klinisk fordypning? Gjennom master i avansert klinisk sykepleie (AKS) tilegner du deg kunnskap og kliniske ferdigheter til å ivareta AKS funksjon i fremtidens helsetjeneste. Med denne mastergraden vil du utgjøre en forskjell for pasienten.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Master i avansert klinisk sykepleie (Master’s Programme in Advanced Practice Nursing) gjennomføres som et deltidsstudium over tre til fire år. Undervisningen foregår ved våre campuser i Vestfold og Drammen.

Hvorfor avansert klinisk sykepleie (AKS)?

En AKS er en sykepleier med avansert breddekompetanse og kliniske ferdigheter på ekspertnivå som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon.

Endringer i demografiske samfunnsforhold og i befolkningens sykdomsbilde, samt utvikling i medisinsk teknologi og helsetjenester gjør at pasienter ofte lever lenger med flere, komplekse og sammensatte helsetilstander. Det er derfor behov for sykepleiere med avansert breddekompetanse som selvstendig kan identifisere, analysere, vurdere og sette i gang tiltak for pasientene basert på systematisk klinisk undersøkelse og helhetlig vurdering. AKS er en utdanning som kvalifiserer sykepleiere til å ivareta slike funksjoner i direkte pasientrettet arbeid, og som sikrer at den enkelte pasient får den avanserte sykepleien de trenger.

For å oppnå nødvendig breddekompetanse som AKS utgjør fordypning i medisinske emner kombinert med ferdigheter i systematisk undersøkelsesmetodikk og en spisset klinisk sykepleiefaglig kompetanse kjernen i utdanningen. Gjennom sin brede tilnærming kan avanserte kliniske sykepleiere forbedre tilgangen til helsetjenester og utvikle innovative løsninger for å imøtekomme pasientens individuelle behov. AKS vil kunne lede det faglige/kliniske arbeidet og ivareta behov for samhandlings- og koordineringskompetanse på tvers av fag- og tjenestenivåer, teknologisk kompetanse samt forbedrings- og utviklingskompetanse.

En AKS jobber personsentrert og kunnskapsbasert i tråd med samfunnets krav om kunnskapsbasert praksis, der profesjonsutøvelsen er basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Gjennom masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie får studentene nødvendig fordypning i vitenskapelig metode for å kunne jobbe kunnskapsbasert og drive kontinuerlig faglig utviklings- og kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

 

Hva slags jobb får du?

Fullført masterstudium gir deg klinisk vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte kliniske roller innen spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Studiet kvalifiserer for arbeid med voksne og eldre pasienter med akutte og langvarige helsebehov.

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidslivsrelevans er viktig i masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie. Flere av foreleserne i utdanningen er derfor personer som til daglig jobber som avansert kliniske sykepleiere. Studiet har et klinisk fokus og inneholder 15 uker praksis der studentene oppøver kliniske ferdigheter og sykepleiefaglig kompetanse på avansert nivå. Masteroppgaven har et klinisk fokus og kan gjerne være et faglig utviklingsarbeid eller et kvalitetsforbedringsprosjekt innen en tematikk studentenes arbeidsgiver ønsker belyst.

Utdanningen er nært knyttet til klinisk praksis og de behov for spesialisert sykepleiekompetanse som helsetjenesten til enhver tid har. Den enkelte AKS rolle og funksjon utvikles derfor i nært samarbeid med arbeidsgiver gjennom studiet og bidrar til fremvekst av innovative helsetjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Dette er viktig for å kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helsetjenester i Norge der behovet for avansert breddekompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av tjenester er stort.

Dette lærer du i avansert klinisk sykepleie

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie er klinisk rettet. Vi utdanner spesialistsykepleiere til pasientnære og personorienterte avanserte sykepleietjenester. Studiet følger anbefalingene fra International Council of Nurses (ICN) for utdanning til Advanced Practice Nursing, samt nordiske og internasjonale erfaringer. Utdanningen gir deg kompetanse på ekspertnivå, slik at du etter utdanningen kan arbeide i en utvidet og selvstendig funksjon i tråd med ICNs definisjon av avansert klinisk sykepleier: «En autorisert sykepleier som har tilegnet seg kunnskaper på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet funksjon som utformes av konteksten og/eller autorisasjonskrav i det aktuelle land.»

Studiemodell

Oppbygningen av masterprogrammet med veksling mellom teoretiske og kliniske emner, studier i klinisk praksis, samt egen valgfri fordypning støtter en kontinuerlig progresjon av avansert sykepleiekompetanse. På denne måten er du sikret å oppfylle profesjonskravet for å arbeide som avansert klinisk sykepleier for voksne pasienter med akutte og/eller langvarige helsebehov både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Veiledet klinisk praksis er obligatorisk og utgjør 15 uker à 30 timer som kan fordeles over 2-3 semester.

Studiets innhold er organisert i tre hoveddeler med totalt ni emner:

  • Teoretiske emner
  • Kliniske emner
  • Spesialisering (valgfri fordypning og masteroppgave)

Se studieplan for oversikt over enkeltemner.

Målgruppe for AKS

Sykepleiere med minst tre års erfaring kan søke opptak til master i avansert klinisk sykepleie. 

Sykepleiere som har fullført videreutdanning på masternivå, og som fyller karakterkravet for opptak på masterutdanning, kan søke innpass for fordypningsemner inntil 25 studiepoeng.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i avansert klinisk sykepleie i utlandet. Å studere eller ta deler av din praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. USN har avtaler med universiteter og høyskoler, som gjør det mulig for deg som student å reise ut for å få utvidet kunnskap og erfaring.

Videre studiemuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master i avansert klinisk sykepleie, som gir grunnlag for opptak til ph.d.-studier. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved p.hd.-programmet i personorientert helsearbeid.

Vi tilbyr også flere relevante videreutdanninger som:

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves:

  • Bachelor i sykepleie eller tilsvarende
  • Autorisasjon som sykepleier i Norge
  • Tre års relevant praksis som sykepleier

Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre, jf. forskrift om opptak.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper.

Generell informasjon til søkere:

  • Med relevant praksis menes praksis fra eksempelvis intensiv/postoperativ avdeling, medisinsk overvåkning, akuttmottak, sykehjem, hjemmesykepleie samt kirurgisk eller medisinsk sengepost med akuttfunksjon eller tilsvarende.
  • Nordiske søkere som ikke har norsk autorisasjon må dokumentere autorisasjon fra sitt hjemland.

Mulighet for kvote for søkere fra samarbeidspartner institutt UC syd.

Legg varsel i kalenderen min

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student