Folkehøgskolepedagogikk

Folkehøgskolepedagogikk

Porsgrunn og Vestfold - Deltid

Jobber du i folkehøgskole og ønsker mer kunnskap om pedagogikk? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr nå 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Porsgrunn og Vestfold
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: 37 000,-. Litteratur, studiemateriell, evt. reise og opphold kommer i tillegg.
 • Studiepoeng: 30
 • Søknadsfrist: 01.07.2023
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser: 30

Samlinger

Studiet er samlings- og nettbasert. De fysiske samlingene er lagt til campusene Vestfold, Drammen og Porsgrunn. I tillegg er det 2-timers webinar spredt ut over året. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier, ved hjelp av USNs læringsplattform Canvas.

HØST 2023

 

 

17. august

15.00-17.00

Digital undervisning

19. september

15.00-17.00

Digital undervisning

18. – 20. oktober

*

Fysisk samling

15. november

15.00-17-00

Digital undervisning

18. desember

 

Digital  undervisning

VÅR 2024

 

 

10. - 12. januar

*

Fysisk samling

8. februar

15.00-17.00

Digital undervisning

13. mars

15.00-17.00

Digital undervisning

9. april

15.00-17.00

Digital undervisning

27. - 29. mai

*

Fysisk samling

 

* Fysiske samlinger starter kl. 12.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.
Det tas forbehold om endringer. 

 

 

Slik er studiet

Studiet gir deg nødvendig forståelse for grunnleggende elementer av rammer og pedagogikk innen både folkehøgskolen og andre skoleslag. Det gir en god innføring i pedagogikk og didaktikk som er spesielt for folkehøgskolene, samtidig som det er relevant og kvalifiserende for arbeid i andre skoleslag.

Studiet Folkehøgskolepedagogikk er delt inn i 2 emner, hver på 15 studiepoeng.

Emne 1 - Folkehøgskolens idégrunnlag, pedagogikk, teori og praksis 

Emnet omhandler forhold som vedrører folkehøgskolens idegrunnlag, pedagogikk, sammenheng mellom teori og praksis, forholdet mellom skolenes verdigrunnlag, praksis og formål. Emnet belyser også relevant dannelsesteori, læringsteori med vekt på mestring, sosialpedagogikk, samt folkehøgskolens historie. 

Emnet avsluttes med muntlig eksamen, som vurderes til bestått / ikke bestått.

Emne 2 - Praktisk arbeid i folkehøgskolen og andre skoleslag 

Fokus på utvikling av kunnskap om ulike skoleslag som komplekse organisasjoner i stadig utvikling. Emnet gir et grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert teori. 

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave som strekker seg over 10 dager og vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Studiet organiseres med egenstudier, samlingsbaserte forelesninger, gruppearbeid, studenttilbakemeldinger på hverandres arbeid, praksis, drøftende samtaler og veiledning individuelt og i gruppe. I løpet av studietiden skal studentene ha 6 uker praksis på egen eller annen folkehøgskole.

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Mellom hver samling arbeider studentene med arbeidskrav, som vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Hva slags jobb kan du få?

Om du fullfører studiet folkehøgskolepedagogikk (30 stp) og resterende emner i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er du kvalifisert for å arbeide som folkehøgskolelærer, samt lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til 13. klasse på videregående, hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres på den enkelte skole. For de praktiske og estetiske fagene får du også kompetanse til å undervise i kulturskolen. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

For opptak til Folkehøgskolepedagogikk (30stp) kreves :

 • Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Tilleggskrav

 • Søkere må fortrinnsvis være ansatt i folkehøgskole i studietiden. Denne dokumentasjonen må lastes opp i søknadsweb. 

Interesserte som ikke er ansatt i folkehøgskole kan søke, men må ved søknopptak dokumentere mulighet for praksis i en folkehøgskole. Søkere med stilling i folkehøgskole prioriteres foran søkere uten stilling i folkehøgskole.

Søkere med utdanning tatt utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. 

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende, til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. Ved oversøking prioriteres søkere som ønsker å fullføre full praktisk-pedagogisk utdanning (se opptakskrav under).

Hvordan går jeg frem for å søke siste del av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) neste studieår?

Emnene i studiet Folkehøgskolepedagogikk kan utgjøre første halvdel av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Om du ønsker å gjennomføre full PPU, søker du opptak til det våren 2024 (innen 15. april). Ved tildelt  studieplass på PPU søker du så om innpassing av emnene i Folkehøgskolepedagogikk (30stp).

Les mer om praktisk pedagogisk utdanning og opptakskrav her (PPU).

Søkere med bachelor i andre fag enn de som omtales i unntaksbestemmelsen (jfr. lenke over), må fullføre en mastergrad for å få godkjent opptak til PPU.

Forhåndsgodkjenning av tidligere utdanning før søknad til PPU

Er du usikker på din om din bakgrunn kvalifiserer til opptak til PPU, kan du søke om forhåndsgodkjenning før du søker opptak. Send skriftlig søknad per post, vedlagt kopi av all dokumentasjon på tidligere utdanning og praksis, til USN ved Seksjon for opptak. For informasjon om hva du må legge ved søknaden, ta kontakt med studieveileder.

Merk at søknader om forhåndsgodkjenning behandles fortrinnsvis i perioden 1. august til 1. februar. Søknader utenom denne perioden behandles kun ved ledig kapasitet.