Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene
en Meny close

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling

Sammen om å skape gode barnehager og god barnehagelærerutdanning, og å realisere barnehagens formål.

Barn i lek

Her finner du informasjon om Utdanningsdirektoratets kompetanseordning for barnehage og barnehagelærerutdanning i vår region.

 

Hva er regional ordning?

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er en nasjonal kompetansesatsning for barnehagesektoren som skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis, i tett samarbeid med universitet eller høgskole.

Det er Utdanningsdirektoratet (UDIR) som initierer og finansierer satsningen med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets Strategiplan Kompetanse for fremtidens barnehage (2018 – 2022), og som er videreført i Barnehager mot 2030 – Strategi for barnehagekvalitet 2021-2030.

Målene for kompetansordningen er å:

  • Utjevne kvalitetsforskjeller og sikre at alle barn får gode barnehager i tråd med gjeldende styringsdokumenter.
  • Styrke barnehagen som lærende organisasjon.
  • Styrke kontakten og samarbeidet mellom barnehager, universitet og høgskolesektoren.
  • Støtte barnehagene med forskningsbasert teori og universitet og høgskolesektorene med praksiskunnskap gjennom å utvikle kompetanse sammen i lærende fellesskap.
Likeverdig partnerskap

Gjennom den statlige strategien Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling er USN og barnehagene i vår region (Vestfold og Telemark, Oslo og Viken) bragt sammen for å skape kunnskap og kompetanse.

Siden august 2019 har mange kommuner, lokale nettverk og medarbeiderteam fra USN prøvd ut ulike former for samarbeid basert på de prinsippene ordningen åpner for. Disse er å bygge kompetanse over tid i likeverdige partnerskap, som kommer alle parter til gode.

Et dobbelt formål

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling skal stimulere til tett og langsiktig samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, statsforvalter og andre aktuelle aktører.

Formålet med utviklingsarbeidet er å utvikle høyere kompetanse i barnehagene, mer praksisrelevant barnehagelærerutdanning og dessuten samarbeide om praksisnær forskning og utviklingsarbeid. Ordningen har et dobbelt formål gjennom de synergieffektene som oppstår, og forventningene er at dette vil bidra til utvikling og økt kompetanse for alle involverte parter i samarbeidet. Det doble formålet handler om at:

  • Barnehagene kan utvikle sin pedagogiske praksis og organisasjon.
  • Medarbeidere i barnehagelærerutdanningen kommer tettere på praksisfelt og profesjon, som igjen kan utvikle utdanningen.

Et slikt gjensidig og likeverdig kompetansepartnerskap mellom barnehage og barnehagelærerutdanning kan beskrives som et omfattende kulturelt endringsprosjekt innen kompetanseutvikling i vår sektor.

Samskaping; skape kunnskap sammen

I partnerskapet mellom nettverk av barnehager og barnehagelærerutdanning former vi en felles kunnskapsbase og rom for faglige samtaler, som bygger bro mellom de to institusjonene.

Om vi ser på barnehagen som et «rom» (1) for kunnskap, og akademia som et annet «rom» (2) for kunnskap, etablerer vi sammen et tredje «rom» (3) – et alternativt rom for kunnskap og refleksjon der tenkning og innsikter fra de øvrige rommene blir integrert og rekonstruert. 

«Det tredje rom» brukes på denne måten som en metafor for møteplasser eller grensekryssende aktiviteter hvor praktisk og akademisk kunnskap møtes. Det er en prosjektorientert og dynamisk møteplass, der ny kunnskap og praksis skapes kontinuerlig gjennom de bidrag som bringes inn fra både barnehagens og akademias rom.

 


Nyttige lenker:

keyboard_backspace Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022 (.pdf)

keyboard_backspace Barnehager mot 2030 – strategi for barnehagekvalitet

keyboard_backspace Tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling

 

Hold meg oppdatert med nyhetsbrev hvert kvartal