Læringsutbytte i politikk og praksis (LOaPP)

LOaPP logo

Da Kunnskapsløftet ble introdusert i 2006, varslet reformen en radikal endring i den norske skolen. Reformen innebar nye elementer som kompetansemål og vurdering. I forskningsprosjektet Læringsutbytte i politikk og praksis studerer vi hvordan denne politikken har fungert i politikk og i praksis.

De siste tiårenes utdanningsreformer har hatt som ambisjon å desentralisere og gi et tydelig ansvar for konkretisering og gjennomføring av nasjonale mål til lærere, skoleledere og skoleleiere. For disse aktørene innebærer dette ansvar for strategisk planlegging, utforming og innføring av tiltak i tillegg til evaluering av resultater ut fra nasjonale mål.

I forskningsprosjektet LOaPP har vi studert hvordan det siste tiårets utdanningsreformer kan ha endret skolehverdagen og samhandlingen mellom skoleledelse, lærer og elev.

Vi har studert hvordan politikere, skoleledere og lærere arbeider med kompetansemål og vurdering i tre ungdomskoler i tre ulike kommuner på Østlandet.

Målsetting

Målet med prosjektet har vært å få ny kunnskap om hvordan nye måter å styre skolen på tas i bruk av myndigheter, og hvordan lærere, skoleledere og kommuner forholder seg til dette i skolens praksis.

Så langt viser våre studier at arbeid med kompetansemål og vurdering har fått en helt spesiell plass i skolehverdagen i planlegging, undervisning og vurdering. Studiene viser også at lærere ofte bruker arbeidsmåter som integrerer undervisning og vurdering, og at ideen om å lære sammen står sentralt.

Dette er arbeidsmåter som kan utfordre tradisjonelle oppdelinger mellom undervisning/vurdering, underveis-/sluttvurdering og individuelt arbeid/gruppearbeid i både politikk og i forskning.

Prosjektbeskrivelse

I LOaPP studerer vi hvordan en forsterket orientering mot læringsutbytte i norsk utdanningspolitikk og nyere former for styring blir beskrevet i utdanningspolitiske dokumenter på nasjonalt og kommunalt nivå og i skolen.

På skolenivå fokuserer prosjektet på "læringsutbyttepolitikk" slik det potensielt praktiseres i skolehverdagen. Vi ser blant annet på læreres arbeid med kompetansemål i planlegging og undervisning og hvilke former for vurdering som tas i bruk, individuelle og kollektive tilnærminger til vurdering og praksiser for karaktersetting.

I prosjektet har vi tatt i bruk et bredt sett med forskningsmetoder som, omfattende dokumentanalyser av politikkdokumenter for perioden 2010-2019, et halvt år etnografisk feltarbeid i skoler og klasserom, dybdeintervjuer med lærere og skoleledere, videoobservasjon og lydopptak av undervisning og vurderingssituasjoner.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet og ordningen Young research talent grant. Prosjektet startet opp i 2016 og avsluttes i 2020.

Prosjektets resultater er så langt formidlet en rekke artikler og bokkapitler, i forskningsforedrag og populærvitenskapelige presentasjoner og fagartikler nasjonalt og internasjonalt.

LOaPP er ledet av professor Tine S. Prøitz og består av en prosjektgruppe med følgende forskere:

I LOaPP-prosjektet inngår det også tre ph.d.-stipendiater:

Universitetet i Sørøst-Norge er prosjekteier for prosjektet. Partnere i prosjektet er Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Oslo.

Se også LoaPPs prosjektside i Cristin med resultater.