Om forskningsprosjektet BRIDGES

to personer på hver sin side av ei bro, der midtdelen av brolegemet består av en labyrint. Illustrasjon

Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole som er i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor.

Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisningsfag – innen lærerutdanningen og i skolen. Derfor er BRIDGES-prosjektets overordnede mål å framskaffe ny, praksisforankret og forskningsbasert tverrfaglig kunnskap og praksis for lærerutdanningen.

Finansiering

Prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd fra 1. august 2020 til 31. juli 2024.

Detaljer om prosjektet

Om prosjektet

Hensikten med BRIDGES er å utvikle tverrfaglig didaktikk i lærerutdanning gjennom forskningsbasert kunnskap som kan fungere som brobygger 1) mellom ulike disipliner innad i lærerutdanning, og 2) i samarbeid mellom lærerutdanning og skoler. Dette skal foregå i felles arbeid med tverrfaglig didaktikk ved implementering av ny nasjonal læreplan for skolen: Kunnskapsløftet 2020 (udir.no).

Fokuset er på hvordan det er mulig å videreutvikle og styrke grunnskolelærerutdanningene (GLU1-7/GLU5-10) i samarbeid med lokale interessenter som skoleeiere, skoleledere, lærere og elever slik at tre grunnskolelærerutdanninger også kan respondere på ny nasjonal læreplan og det som defineres som eksisterende og fremtidige samfunnsutfordringer.

Målsettingen er å 1) utvikle, styrke og systematisere tverrfaglig undervisning og læringsaktiviteter i lærerutdanning, og 2) utvikle, styrke og systematisere samarbeidet mellom lærerutdanning og skole i arbeidet med de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Prosjektet er strukturert med fire arbeidspakker. Arbeidspakke 1 er ledet av Kristin E. W. Bjørndal (UiT) og Yvonne Sørensen (UiT) denne arbeidspakken har fokus på tverrfaglighet innad på lærerutdanningene. Arbeidspakke 2, ledet av Sigrun Svenkerud (USN), ser på samarbeidet mellom lærerutdanninger og skoler. Den tredje arbeidspakken, ledet av Robert Didham (HINN), koordinerer den komparative forskningen i prosjektet. Mens arbeidspakke 4 som koordinerer hele prosjektet ledes av Karl Christian Alvestad (USN).

Prosjektpartnere

BRIDGES bygger på kompetansen til tre veletablerte lærerutdanningspartnere: Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen Innlandet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Partnerne arbeider på ulikt vis med utvikling, styrking og systematisering av tverrfaglig arbeid innen sine respektive lærerutdanninger. Dette gir eksepsjonelle muligheter for rik, sammenlignende forskning.

Ny læreplan fra 2020

Fra høsten 2020 er Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) gjeldende og dette forandrer skolehverdagen, blant annet gjennom innføringen av tre samfunnsaktuelle tema som inngår som sentrale deler i flere fag:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Gjennom systematisk arbeid med kvalitet i utdanning og partnerskap skal BRIDGES prøve ut, evaluere og dokumentere undervisning om, for og gjennom disse tre temaene.

Skolene

Skolene er godt i gang med arbeidet med å bygge broer på tvers av og mellom fag. Dermed er dette et svært gunstig tidspunkt å starte dette forskningsprosjektet fordi vi kan få testet ut nye former for samarbeid og brobygging.

Fremragende eksempler på tverrfaglig arbeid innen utdanning vil stå tydelig fram. Prosjektet vil også produsere og dele læringsressurser. Dette vil gjøre det lettere for lærerutdanningene å tilpasse seg behovene i praksisfeltet.

Dessuten vil det styrke lærerutdanningen og lærerutdannere som ressurser for skoler, lokalsamfunnet og politikere.

Medlemmer

Kontaktperson: prosjektleder Karl Christian Alvestad

Forskerne i prosjektet:

I tillegg er masterstudenter knyttet til prosjektet: Helene Auke (USN), Johannes Bakken (HINN), Marit O. Bakkerud (HINN), Jane Braute (HINN), Benjamin Burgess (USN), Camilla F. Berg (USN), Kent Geier (UiT), Ida Gjestad (USN), Bjørn-Erik Hansen (HINN), Mailin Hoel (HINN), Ingri E. Mardal (UiT), Hanne Opphaug (HINN), Son Hung Phan (USN), Saima Rana (USN), Andrea K. Reite (UiT), Christian Tokerud (HINN).