Forskningsgruppe i samfunnsfagdidaktikk (SAMD)

Temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Samtidig skal vi utdanne kommende lærere med relevante ferdigheter for et samfunn i rivende utvikling.

Kunnskapsdepartementets strategi for lærerutdanningene løfter frem praksisrelevans og forskningsforankring som særlig viktig for fremtidens lærerutdanninger. Samtidig varsler forarbeidene til ny læreplan i skolen om at temaer som er sentrale i samfunnsfag, demokrati/medborgerskap og bærekraftig utvikling, vil få stor plass i fremtidens skole. Det er dermed et stort behov for mer målrettet forskning som tydeliggjør samfunnsfagets bidrag i skole og lærerutdanning, og som er praksisnært, oppdatert og relevant for studentene.

Forskningsgruppen i samfunnsfagdidaktikk har til hensikt å konsolidere eksisterende kompetanse og interesser slik at vi kan bygge et sterkere miljø og utvikle felles FoU-prosjekter. Spesielt er vi opptatt av forskning på og utvikling av didaktikk rettet mot de nye kjerneelementene i læreplan for samfunnsfag: Undring og forskning; Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger; Demokrati og medborgerskap; Bærekraftig utvikling; Identitetsutvikling og fellesskap.

Samfunnsfagdidaktikk er i ferd med å gå fra et mangelfullt forskningsfelt til å være et gryende felt i rask i utvikling, og i denne utviklingen skal USN posisjonere seg i front. Faglig relevante didaktiske virkemidler utvikles og utprøves gjennom forskning og utviklingsprosjekter.

Vi er engasjert i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene.

PubliseringerRelevante publiseringer fra Forskningsgruppas medlemmer - CRISTIN

 

Prosjekter SAMD er engasjert i:

SPICA - A Nordic network for teacher educators and students (ledes av USN)

BRIDGES - Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling (ledes av USN/SAMD)

ERASMUS+ Media Civic Engagers (ledes av USN/SAMD)

Prosjektet EvaFag – 2025 (ledes av USN, tverrfaglig og inkluderer SAMD-medlemmer). Prosjektet skal undersøke den konkrete, praktiske implementeringen av Kunnskapsløftet 2020 i skolen, i klasserommet og i enkeltfag i barnetrinnet, og se på hvilke følger disse endringene får.

Teacher Education for Sustainable Futures in India and Norway (TeachIN) (ledes av USN/SAMD)

Quality in teacher education - joining forces through internationalisation (JOIN)

DEMBRA - Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme