Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd (CritLit)

ungdomsskoleelever diskuterer

I dette prosjektet vil praksislærarar, lærarstudentar og forskarar saman finne ut korleis ein gjennom norskfaget best kan ruste ungdomsskuleelevar til å bli kritiske lesarar og skrivarar. CritLit er støtta av Noregs forskingsråd.

Dagens globale og digitale tekstverd krev at ein i aukande grad er kritisk medviten om tekstane ein har å gjere med, og om korleis tekstar skapar verkelegheitsbilde, om kjeldebruk og uklåre grenser mellom kommersielle og ikkje-kommersielle tekstar.

Ny posisjon for kritisk tenking i skulen

I den nye læreplanen for skulen er kritisk tenking sentralt, og «kritisk tilnærming til tekst» er nå eit kjerneelement i norskfaget. Samstundes har me for lite forskingsbasert kunnskap om korleis me kan styrkje den kritiske lese- og skrivedugleiken til eleven. Dette er bakgrunnen for prosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd (CritLit).

Det overordna målet med CritLit-prosjektet er å kartleggje og utvikle arbeidsmåtar og læringsverktøy som kan styrkje den kritiske tekstkompetansen til elevane.

Meir om målsetjingar:
  • identifisere noverende undervisningspraksisar knytte til korleis og i kva grad kritiske tilnærmingar er inkluderte i ungdomsskulen (norskfaget)
  • utvikle pedagogiske modellar og læringsverktøy for kritisk literacy i ungdomsskulen (i norskfaget)
  • generere ny forskingsbasert kunnskap om kritisk literacy i digitale kontekstar, og implementere denne kunnskapen i ungdomsskulen og lærarutdanninga
  • medverke til å implementere og konkretisere sentrale omgrep i den nye læreplanen som blir innført i norsk skule frå hausten 2020

Sjå òg CritLit si prosjektside hjå Noregs forskingsråd: Critical Literacy in a Digital and Global Textual World - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

Samarbeid og kompetanseutvikling

Første fase i prosjektet vil kartleggje korleis arbeidet med kritisk lesing og tekstskaping går føre seg i skulen i dag, og korleis elevar praktiserer kritiske tilnærmingar som del av skulearbeidet.

Den andre fasen handlar om å utvikle og prøve ut nye arbeidsmåtar og læringsverktøy.

I den siste fasen skal ein vurdere læringsutbytet til elevane som har teke del i prosjektet, og korleis arbeidet har vore med på å utvikle praksis i skulane og i lærarutdanninga.

Resultata frå CritLit-prosjektet vil gje eit sterkare forskingsbasert grunnlag for å utvikle arbeidet med kritisk literacy i ungdomsskulen og i lærarutdanninga. Det vil også styrkje samarbeidet mellom skular og lærarutdanningar, og gje gjensidig kompetanseutvikling.

Internasjonalt

USN er prosjekteigar, med Universitetet i Agder (UiA) og Australian Catholic University (ACU) som partnarar.

Forskarar ved USN og UiA skal samarbeide med praksislærarar og lærarstudentar i sine regionar. I tillegg vil ein forskar frå Institute for Learning Sciences & Teacher Education, ACU, bidra med røynsler frå internasjonal forsking og pedagogisk praksis innan kritisk literacy.

Komande arrangement:

datoer for seminarFagseminar og ph.d.-workshop:
Kritisk literacy og kritisk tenkning

keyboard_backspace Påmelding åpner 1. mars

CritLit Logo

Om CritLit-prosjektet

Kontakt: prosjektleiar Aslaug Veum

Støtte: Noregs forskingsråd (NFR) har lova ut ti millionar kroner for prosjektperioden juni 2020 til juni 2023 gjennom programmet Forsking og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) (.pdf)

Prosjektside hjå Noregs forskingsråd: Critical Literacy in a Digital and Global Textual World - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

Samarbeidsprosjekt: CritLit er eit samarbeid mellom forskingsmiljø ved fleire institusjonar og fleire ungdomsskular.

Føremål: Prosjektet skal utvikle ny kunnskap og byggje forskingskompetanse som trengst for å møte viktige utfordringar i samfunnet.

Forskarane i prosjektet:

Prosjektpartnarar:

  • Universitetet i Søraust-Noreg (prosjekteigar)
  • Universitetet i Agder
  • Australian Catholic University

Samarbeidspartnarar:

  • seks ungdomsskular i Vestfold og Agder
  • ti studentar på grunnskolelærerutdanninga, master i norsk, ved Universitetet i Søraust-Noreg og Universitetet i Agder