Forskningsgruppe for multimodalitet – (FoMu)

Forskningsgruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til studier av tekster og tredimensjonale objekter.

Denne forskningsgruppen har tre forskningsområder: 

1) Sosialsemiotikk

Forskningsgruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til tekststudier. Sosialsemiotikken er en overbygning for den lingvistiske teorien systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) og for multimodale perspektiver som utdypes nedenfor.

Sosialsemiotikken er opptatt av mennesket som sosialt vesen, og hvordan vi bruker ulike semiotiske systemer for å skape mening i ulike samhandlingssituasjoner.

På bakgrunn av dette er sosialsemiotikere opptatt av å beskrive de ulike semiotiske ressursene vi har til rådighet, hvordan de kan brukes for å skape mening om sosiale relasjoner og verden rundt oss, samt hvordan de kan tolkes og forstås i ulike kontekster.

Flere av forskerne i forskergruppen har publisert studier av multimodale tekster, både internasjonalt og nasjonalt, samt bidratt som redaktører og forfattere i antologier og lærebøker innenfor dette området. 

2) Systemisk funksjonell lingvistikk

Systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) er en helhetlig teori som studerer språk om system og språk i bruk, og hvordan språkvalg samspiller med konteksten.

Innenfor den sosialsemiotiske rammen har forskningsgruppen publisert flere språkvitenskapelige studier med utgangspunkt SFL.

3) Multimodalitet

Innenfor dette området undersøker man hvordan flere meningsskapende ressurser kan samvirke og konfrontere hverandre, og hvilke konsekvenser multimodal meningsskaping kan få i forskjellige sammenhenger. Det dreier seg om samspill mellom ulike uttrykksformer som bilder, musikk, lyd, materialitet, bevegelse med mer.

Multimodale studier kan for eksempel gjennomføres innenfor det pedagogiske handlingsfeltet, for å få innsikt i hvordan ulike semiotiske modaliteter og ressurser kan bidra til læring.

Multimodale tilnærminger er svært anvendelige i analyser av mange typer tekster, som læreboktekster, billedbøker, avistekster, tekster som publiseres i sosiale medier med mere. I tillegg undersøker noen av forskerne multimodal meningsskaping i ulike kunstobjekter, blant annet monumenter.

Nettverk

Forskergruppen har et godt utbygd nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmene av gruppen er aktive i Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk og møtes til workshop/konferanse hvert år. Denne foreningen har gitt ut flere publikasjoner der medlemmene av gruppen har bidratt. I tillegg arbeides det i foreningen med nordisk terminologi for SFL og sosialsemiotikk.

Forskergruppen har også nær kontakt med Foreningen for SFL i professionerne i København og Center for multimodal communication, CMC, Syddansk Universitet:  Research Profile CMC - SDU

I tillegg har forskergruppen kontakt med Australian Systemic Functional Association (ASFLA). Flere medlemmer har deltatt på ASFLAs konferanser med bidrag, og dette har ført til konkrete kontakter med forskere i Australia både på feltene SFL og multimodalitet.

Også nasjonalt har forskergruppen kontakter til andre miljøer som arbeider med SFL og sosialsemiotikk.

Her vil vi særlig nevne multimodalitetsmiljøet ved Universitetet i Agder og SFL-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

I tillegg har forskergruppen kontakt til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU og Nationalt Videncenter for Læsning ved University College Syd, København når det gjelder SFL og multimodal tekstforskning i skole og barnehage. 

Hva forsker vi på?

Prosjekter og nyere publikasjoner
Ph.d.-prosjekter:
 • Moskvil, M. E.: Andrespråkskommunikasjon i akademia. Ein interaksjonell og mikroetnografisk studie av doktorgradsstudentars andrespråksdeltaking i lunsjsamtalar. Eit pågåande prosjekt i doktorgradsprogrammet PEDRES ved Universitetet i Sørøst-Norge. (2022 – 2028 deltid)
 • Linda V.M. Undrum. Pågående prosjekt PEDRES: «Kritisk literacy i det digitale tekstsamfunnet. En analyse av hvordan tekstpraksiser i sosiale medier kan inngå i og bidra til å styrke elevenes kritiske tekstkompetanse»
 • Hagen, A. 2022: Estetisk potensial i narrative apper. Doktoravhandling (artikkelbasert) nr. 138. Universitetet i Sørøst-Norge. Online: USN Open Archive: Estetisk potensial i multimodale narrative apper

 • Eirik Granly Foss (2021): Å fargelegge krisen – Grafisk og auditivt design i læremidlers fremstilling av klimaendringene. Doktoravhandling (artikkelbasert) nr. 102. Universitetet i Sørøst-Norge ISBN: 978-82-7206-616-0 (trykt). ISBN 978-82-7206-617-7 (online): https://hdl.handle.net/11250/2764112 (Ferdigstilt)
 • Rustand, Kari Anne (2019): Taste og tenke, mene og mestre. En tekstanalytisk studie av konstruksjoner av norsklæreridentiteter i multimodale bloggutsnitt. Doktoravhandling (monografi) nr. 39. Universitetet i Sørøst-Norge. ISBN: 978-82-7860-382-6 (trykt) ISBN: 978-82-7860-383-3: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2611313 (Ferdigstilt)
 • Kruse. K. L. (2018). Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme. (nr. 202). Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder. Kristiansand: Fakultet for humanistiske fag. Fulltekstversjon: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2562145 (ferdigstilt).
 • Burgess, Marthe, Ø. (2016): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn, PhD-avhandling, ILN, Universitetet i Oslo
Medietekster (fra massemedia, sosiale medier ol.)
 • Hagen, A. & Tønnessen, E. S. (2022). Worlds and readers: Augmented reality in Modern Polaxis. Digital Humanities Quarterly 16 (2). http://digitalhumanities.org/dhq/vol/16/2/000619/000619.html

 • Linda V.M. Undrum (2022): Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem. Acta Didactica Norden. Vol 16 Nr. 2, Art. 9 s. 1-24. https://doi.org/10.5617/adno.8990
 • Veum, Aslaug & Undrum, Linda V.M (2017): “The Selfie as a Global Discourse”. I: Discourse and Society 2018, Vol.29 (1), pp.86-103.
 • Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B. (red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.
 • Maagerø, Eva (2014): Harry’s Gameboy. A Study in Gaze. I: Mariavita Cambria, Cristina Arizzi and Giulia Magazzù (red.): Web Genres and Web Tools. With Contribution from The Living Knowledge Project. Multimodal Text Studies in English. Serie editor: Anthony Baldry. Italia: Ibi
Multimodalitet i kunst og tredimensjonale objekter
 • Thorsnes, Tollef (2021). ArtClimateRoad and Revelations: Wood textures and experiential metaphors. Volume 1(4) s. 482-496. Multimodality & Society. Academic article, DOI: https://doi.org/10.1177/26349795211059108
 • Thorsnes, Tollef (2019). No mercy no dignity. Refleksjoner over et kunstnerisk utviklingsarbeid i Ål kyrkje. In Christensen, Ingrid R. & Valen-Sendstad, Ådne (ed.) Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn . Cappelen Damm AS. Academic chapter/article/Conference paper,DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.90.ch7
 • Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.
 • Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2018, in press): “Memoria of a National Trauma”. I: Tønnesson, Elise Seip & Forsgren, Frida:  Multimodality and Aesthetics, Routledge.
 • Maagerø, Eva og Aslaug Veum (2015): Moving a king. A social semiotic analysis of Knut Steen’s sculpture of the Norwegian King Olav V, and its relocation. I: Multimodal Communication. 4 (2). Berlin: de Gruyter Mouton https://www.degruyter.com/view/j/mc
Bildebøker (analoge og digitale) samt barn og unges tekster
 • Anette Hagen Disputas 2022: Estetisk potensial i multimodale narrative apper. Universitetet i Sørøst-Norge (Ferdigstilt) https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/disputaser/disputas-anette-hagen
 • Kirsten Linnea Kruse (2022): «Å sette følelser og sanser i spill – elevers skapende arbeid med bildebøker på en digital læringsarena»  Red. Svein Slettan m.fl.:  Eleven og skjønnlitteraturen. Estetisk lesing på barnetrinnet. Cappelen Damm Akademisk. pp 154-177. https://www.cappelendammundervisning.no/_elevene-og-litteraturen-9788202718848

 • Kruse, Kirsten Linnea & Roksvåg, Karete (2021): Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming. Temanummer av Sakprosa. Vol 13, 1. https://doi.org/10.5617/sakprosa.8109 (Fra konferansen i Vestfold i 2019).

 • Burgess, Marthe, Ø. (2016): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn, PhD-avhandling, ILN, Universitetet i Oslo

 • Maagerø, Eva og Tone Sunde (2016): What makes me happy, and what makes me scared? An analysis of drawings made by Norwegian and Palestinian children. I: European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 24 (2).

 • Maagerø, Eva og Guri Lorentzen Østbye (2016): What a girl! Fighting gentleness in the picture book world. An analysis of the Norwegian picture book What a Girl! by Gro Dahle and Svein Nyhus. I: Children’s Literature in Education. Heidelberg og New York: Springer Press

 • Maagerø, Eva og Nahúm Torrez (2015): The Invisible Hunters. En multimodal analyse av en bildebok fra miskito-folket i Nicaragua. I: Stein Laugerud, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.): Flerkulturelle muligheter. Kristiansand: Portal forlag

 • Maagerø, Eva og Anne Øines (2015): Bildebøker og multimodal literacy i flerspråklige barnehager. I: Langerud, Stein m. fl. (red.) Flerkulturelt verksted – ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Portal Akademiske forlag.

Lærebøker og læringsressurser
 • Kruse og Roksvåg nov 2021: Produksjon av en digital læringsressurs i Canvas Fra dikt til digital collage som vi deler med studenter og faglærere v/ USN: https://www.ludo.usn.no/post/lansering-av-den-tverrfaglige-l%C3%A6ringsressursen-fra-dikt-til-digital-collage
 • Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.
 • Moskvil, M. E. (2015). Reflekterande tekstar av fleirspråklege elevar. I S. Laugerud, M. E. Moskvil & E. Maagerø (Red.), Flerkulturelt verksted. Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal Akademisk.
 • Kruse, Kirsten L. (2014). Multimodale og litterære tekstmøter. En undersøkelse av didaktiske muligheter og dannelsespotensial. I: S. Nordstoga & K. L. Kruse (red.), Den moglege sjølvoverskridinga - Norskfaget som danningsfag (s. 179-219): Abstrakt forlag.
 • Johansson Svensson, A., Rustand, K. A., Sofkova Hashemi, S. & Steffensen, T. (2013): Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication – An Inter-Scandinavian Study. ECTC-2013, The European Conference on Technology in the Classroom: \"The Impact of Innovation: Technology and You\", July 11-14 2013, Brighton, UK, 150-163: https://www.academia.edu/12633647/Students_Use_of_Semiotic_Structures_in_Synchronous_Computer-Mediated_Communication
Sosialsemiotikk
 • Eva Maagerø, Ruth Mulvad & Elise Seip Tønnessen (2021): Women in Social Semiotics and SFL. Making a Difference. 1st Edition. Routledge ISBN 978-036-7356-026
 • Kruse, K. L. og Rustand, K. A.  (red.) (2021): Sosialsemiotikk, sakprosa og multimodalitet. Tilegnet Eva Maagerø. Temanummer av Sakprosa. Vol 13, 1. Åpen tilgang fra https://journals.uio.no/sakprosa/issue/view/764. (Fra konferansen i Vestfold i 2019).
 • Rustand, Kari Anne (2021): En nivådelt modell for multimodal komposisjonsanalyse av digitalt medierte sakprosatekster. Temanummer av Sakprosa. Vol 13, 1: https://doi.org/10.5617/sakprosa.8122 (Fra konferansen i Vestfold 2019)
 • Moskvil, Jan Øyvind (2021): Multimodal meningsskaping i NRK-produksjonen Sangfoni. Temanummer av Sakprosa. Vol 13, 1: https://doi.org/10.5617/sakprosa.8126 (Fra konferansen i Vestfold 2019)
 • Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (red.), 2015. Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (Fra konferansen i Kristiansand i 2013).
 • Andersen, Thomas Hestbæk, Morten Boeriis, Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen (2015): Social Semiotics. Key Figures, New Directions. London: Routledge
 • Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (2014): Multimodal tekstkompetanse. Kristiansand: Portal Akademisk Forlag​​​​