Designledelse, student Juli Victoria Pramm

Designledelse (masteremne) - Design Management

Drammen - Deltid

Designledelse handler om å lede design- og innovasjonsprosesser som kan brukes i all verdiskapning, for å bidra til å skape brukervennlige, lønnsomme og bærekraftige løsninger.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Emnet har fire samlinger som hver går over to dager. Alle dager kl. 0900-1600.

 • Onsdag 17. og torsdag 18. januar: Introduksjon til designledelse og designstrategi
 • Onsdag 31. januar og torsdag 1. februar: Designprosess, designmetodikk og problemløsning
 • Onsdag 14. og torsdag 15. februar: Ledelse av design- og innovasjonsprosesser
 • Onsdag 20. og torsdag 21. mars: Innkjøp av designtjenester og forvaltning av designkapital

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav som kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Eksamen består av en mappeevaluering med innleveringsfrist 19. april 2024.

Wanda Grimsgaard er fagansvarlig for emnet designledelse. Hun er professor i visuell kommunikasjon og grafisk design og har sin kjernekompetanse i strategisk utvikling av design.
Wanda Grimsgaard er fagansvarlig for emnet designledelse. Hun er professor i visuell kommunikasjon og grafisk design og har sin kjernekompetanse i strategisk utvikling av design.

Hvorfor studere designledelse (Design Management)?

Designledelse er en lederrolle med ansvar for utvikling, bruk og forvaltning av design for å fremme innovasjon og verdiskapning, innen privat eller offentlig sektor. Det inkluderer å lede design- og utviklingsprosesser internt i egen organisasjon, og administrere og prosjektstyre innkjøp av designtjenester fra eksterne designtilbydere.

Designledelse handler om å lede design- og innovasjonsprosesser i forbindelse med produkt- og tjenesteutvikling, identitet- og merkebygging, og annen verdiskapning. Dette inkluderer arbeid med problemløsning, samskapning, brukersentrering og sirkulær økonomi, og bruk av idéprosesser, designsprint og iterering. Sentralt i designledelse er oppgaven med å utvikle og bygge en kultur, en struktur og en organisasjon omkring en designbevissthet.

En viktig faktor for at design skal bidra til måloppnåelse er strategisk forankring i overordnede mål og strategier. Det innebærer strategiforståelse, strategiutvikling og bruk av strategiske designprosesser.

Målgruppe

Studiet er rettet mot mellomledere, toppledere og prosjektledere innen private, offentlige og frie virksomheter på tvers av bransjer og næringer. Herunder inngår også ledere, mellomledere og profesjonelle utøvere i designvirksomheter og andre kreative næringer, samt enhver som ønsker å lede designprosesser.

Dette lærer du

Ved å studere designledelse lærer du å bruke designmetodikk for å oppnå innovasjon og nytenkning, herunder designtenkning (design thinking), problemløsning, idéprosesser, samskapning, designsprint og iterering.

 Du lærer å:

 • jobbe med problemløsning som et ledd i innovasjonsprosesser og verdiskapning
 • lede designprosesser for å skape brukervennlige, lønnsomme og bærekraftige løsninger
 • bruke designtenkning (design thinking) i organisasjons- og forretningsutvikling
 • bruke strategiske designprosesser for å skape produkt- og tjenesteinnovasjon
 • sikre måloppnåelse gjennom strategisk forankring i organisasjonens mål og strategi
 • administrere og prosjektstyre innkjøp av designtjenester fra eksterne designtilbydere
 • legge til rette for strategisk bruk av design basert på designstrategi og designhåndbok
 • forvalte virksomhetens designkapital og vekst ved f.eks. redesign og rebranding
 • ivareta juridisk beskyttelse av virksomhetens immaterielle verdier, som logoer, symboler og merkevarer
 • skape en designbevissthet i organisasjon ved å utvikle og bygge en designkultur

Den overordnede tanken bak oppbyggingen av emnet er å gi deg et faglig tilbud som matcher behov, krav og forventninger du møter i din hverdag som designleder.

Interessert i en mastergrad?

Excecutive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.