Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Offentlig ledelse, innovasjon og medborgerskap (masteremne)

Drammen - Deltid

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens styrings- og ledelsespraksiser innenfor offentlig sektor. Lær om hvordan du som leder kan videreutvikle dagens praksis, men og å søke mer innovative grep og å bli mer entreprenørorientert.

 • Søk opptak fra: 01. Feb 2026
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15
 • Kostnader: Kr. 39.000,- inkl. eksamensavgift. Reiseutgifter ifm. samling i Danmark kommer i tillegg. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger høsten 2026

Det er 3 samlinger som går over 3-4 dager:

 • 1. samling (tre dager): Introduksjon og innføring i innovasjon og entreprenørskap (Drammen)
 • 2. samling (fire dager): Nye former for organisering og samarbeid i velferdsproduksjon og medborgerskap (i Københavnområdet)
 • 3. samling (tre dager): Ledelse, kommunikasjon, tilrettelegging/fasilitering (Drammen)

Det er krav til minimum 80% deltakelse i studiet.

Studiet avsluttes med en 4 timers individuell eksamen.

Hvorfor studere offentlig ledelse, innovasjon og medborgerskap?

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens styrings- og ledelsespraksiser innenfor offentlig sektor. Mange utfordringer krever samarbeid på tvers av sektorer og mellom forvaltningsnivåer. Helse og omsorg, undervisning, næringsutvikling, kultur og folkehelse og byutvikling er eksempler på felt hvor det både er nødvendig å videreutvikle dagens praksiser, men og å søke mer innovative grep og å bli mer entreprenørorientert. Det har de senere årene blitt økt fokus på at offentlig sektor kan spille en viktig rolle i å legge til rette, ikke bare for innovativ tjenesteyting, men også for lokal- og regional verdiskaping. Slik «samstyring» innebærer ofte samarbeid mellom private aktører, frivillig organisasjoner, ulike offentlige aktører og FoU-institusjoner og må ofte ‘metastyres’ på en balansert måte for å fungere effektivt.

Innovative styrings- og ledelsespraksiser styrkes med en god demokratiske forankring og involvering av relevante borgere og interessenter. Åpne, samarbeids-orienterte og demokratisk pregede arbeidsformer representerer samtidig en utfordring i tradisjonelle styring – og ledelsesformer. I de senere årene har det vært et økende fokus på begrensingen i de modeller som har vært dominerende siden 1980-tallet (New Public Management og hierarkisk styring). Det pekes blant annet på behovet for å utvikle nye modeller (New Public Governance) slik som nettverk- ledelse og styring samt tillitsbaserte ledelsesformer.

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha:

 • inngående kunnskap om ulike forståelser av innovasjonsbegrepet og hvordan dette kan knyttes til den historiske utviklingen fram til dagens kontekst
 • avansert kunnskap om ulike former for og perspektiv på demokrati
 • inngående kunnskap i utviklingen av offentlig sektor, og modeller og verktøy for ledelse og styring som har preget offentlig sektor og de konsepter som i dag er under utvikling
 • avansert kunnskap om ulike perspektiver på og modeller for ledelse, herunder hvordan ledelse har betydning for innovasjon

Etter fullført emne skal studenten kunne:​

 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor offentlig styring og ledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • på en selvstendig måte bruke teorier og modeller innen fagfeltet på praktiske problemstillinger knyttet styrings- og ledelsesutfordringer for innovasjon og effektivitet i offentlig sektor
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen fagfeltet

Interessert i en mastergrad?

Executive Master of Management

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis ledererfaring.

Dokumentasjon på yrkeserfaring kan være attest fra arbeidsgiver som beskriver arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. Det er USN som avgjør hva som er relevant ledelseserfaring.

Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang (3 år), kan du be om en realkompetansevurdering. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med studieveileder.