Forskning på veiledning i profesjon og utdanning

Denne forskergruppa har som formål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om veiledning i lærerutdanningene, i profesjonsfellesskap og om veiledning for nyutdannede lærere.


Forskergruppa Veiledning i profesjon og utdanning (VIPU) har som oppgave å initiere, koordinere og støtte forskningsvirksomheten internt og lede arbeidet i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Veiledning som forskningsfelt

Veiledning som kunnskapsfelt kan omtales som en profesjon i profesjonen (Smith & Ulvik, s. 217, 2018), og er knyttet til profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid. Internt har forskergruppa vår derfor et nært samarbeid med USNs faggruppe for veiledning, som har som sin viktigste oppgave å undervise i veilederutdanninger og kvalitetsutvikle fagfeltet teoretisk og praktisk.

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskergruppas leder Eva Bjerkholt er leder for det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere. Hun leder også det nordiske tverrsektorielle nettverket Nordic Teacher Induction: a cross-sectoral network (NTI) som består av lærerorganisasjoner og forskere i de nordiske landene.

Internasjonalt har veiledningsmiljøet ved institutt for pedagogikk utviklet samarbeid om forskning og kunnskapsutvikling med tilsvarende fagmiljøer ved universiteter og høgskoler i Norden og Europa for øvrig. Dette samarbeidet blir kanalisert gjennom Nordic Education Research Association (NERA. Network 25), European Educational Research Association (EERA/ECER, Network 1), Ecologies of Teacher Induction and Mentoring in Europe (TIME) og International Society for the Scholarship of Teaching and Learning The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education – (ISSOTL). Medlemmer i forskergruppa er aktive med paperpresentasjoner, og deltar i symposier og i internasjonale publiseringsgrupper i samarbeid med forskere fra disse nordiske og europeiske forskningsnettverkene.

Prosjekter