Forskergruppe for veiledning i profesjon og utdanning

Forskergruppa Veiledning i Profesjon og Utdanning (ViPU) er tilknyttet Institutt for pedagogikk. Formålet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om veiledning i lærerutdanningene, i profesjonsfellesskap og om veiledning for nyutdannede lærere.


Hva gjør vi?

Veiledning i Profesjon og Utdanning (ViPU) sin oppgave er å initiere, koordinere og støtte forskningsvirksomheten internt og lede arbeidet i nasjonale og internasjonale forskernettverk. Forskergruppen har om lag 25 aktive medlemmer som arbeider med anslagsvis 15 prosjekter i form av forskning og publisering på nivå 1 og 2 og framlegg på nasjonale og internasjonale konferanser.

Veiledning som forskningsfelt

Forskningsfeltet er veiledning som strategi for undervisning og læring i lærerutdanningene, i profesjonsfellesskap og for nyutdannede lærere- og barnehagelærere.

Veiledning som forskningsfelt er tett knyttet til profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid. Internt har ViPU derfor et nært samarbeid med Faggruppe for veiledning som har som sin viktigste oppgave å undervise i veilederutdanninger og kvalitetsutvikle fagfeltet teoretisk og praktisk.

Samarbeidspartnere og nettverk

Nasjonalt har medlemmene i ViPU og faggruppen en sentral posisjon i det nasjonale nettverket for veiledning av nyutdannede lærere. ViPus-medlemmer leder også det nordisk tverrsektorielle nettverket Nordic Teacher Induction: a cross-sectoral network som består av lærerorganisasjonene og forskere i de nordiske landene.

Internasjonalt har veiledningsmiljøet ved IPED utviklet samarbeid om forskning og fagutvikling med tilsvarende fagmiljøer ved universiteter og høgskoler i Norden og Europa for øvrig. Dette samarbeidet kanaliseres gjennom Nordic Education Research Association  (NERA), European Educational Research Association – EERA/ECER og International Society for the Scholarship of Teaching and Learning The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education – (ISSOTL) Medlemmer i ViPU er aktive med paperpresentasjoner, deltar i symposier og i internasjonale publiseringsgrupper i samarbeid med forskere fra disse nordiske og europeiske forskningsnettverkene.

Prosjekter