Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitskap

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitskap (ØHS) har 100 tilsette, og det er om lag 1000 studentar på instituttet.

Kjerneoppgåvene våre er undervisning og forsking innanfor økonomi, entreprenørskap, innovasjon, leiing, IT, historie og sosiologi. Vi arbeider forskingsbasert og tverrfagleg i møte mellom dei ulike faga.

Studietilbod

Instituttet tilbyr desse studia:

Årsstudium

Bachelor

Master

Etter- og videreutdanning

Forsking og fagleg utviklingsarbeid

Forskinga i instituttet er fokusert rundt USN Handelshøgskolen sine forskargrupper.

Instituttet har stor kontaktflate mot offentleg, privat og frivillig sektor, noko som viser seg i praksisnære bachelor- og masteroppgåver for studentane.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forsking til næringsliv, offentleg verksemd og organisasjonar, og er internasjonalt orientert gjennom mobilitetsprogram for studentar og tilsette og FoU-arbeid.

Oversikt over instituttet sine publiseringar i Cristin.