Master i klinisk helsearbeid – Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Master i klinisk helsearbeid – Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Dette er et tverrfaglig studium som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid kvalifiserer helsearbeidere som vil arbeide med geriatrisk helsearbeid, digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, stråling i diagnostikk og behandling, samt personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
  • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
  • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Vi tilbyr fire forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Studieretningen digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Vi har en aldrende befolkning og en økning i sammensatte og langvarige tilstander, dette også blant yngre mennesker. Denne utviklingen stiller samfunnet og helse- og velferdstjenestene overfor store utfordringer. Master i klinisk helsearbeid – studieretning Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester – legger et helsepolitisk og teoretisk fundament for forståelse og ledelse av digitaliserings- og innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenestene. Gjennom dette tverrfaglig studiet som skal vi bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene.

Vi gir deg også innsikt i hvordan digitalisering kan bidra til innovasjon og kvalitetsforbedring i helse- og velferdstjenester, med særlig vekt på klinisk praksis. 

Hva slags jobb får du?

Du kvalifiserer deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter, kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid i pasientrettet arbeid, fagutvikling samt kunnskapsbasert pasient- og praksisrettet arbeid. Etter å ha fullført masterstudiet skal du være en kompetent medarbeider eller prosjektleder som kan implementere, drifte og bruke ulike typer teknologier. 

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.  Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er masterstudiet lagt opp

Master i klinisk helsearbeid er lagt opp som et deltidsstudium over 8 semester, og består av emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Forventet studieinnsats per uke er 20 timer. Studiet kan også tas på fulltid over fire semester.

Innen studieretningen digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, tar du studieretningsemne, valgemner og fellesemner.

Studieretningsemnene utgjør 45 studiepoengs fordypning i:

  • E-helse og innovasjon
  • E-helse og velferdsteknologier i praksis
  • Tjenesteinnovasjon, samskaping og implementering

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i helse- og sosialfag. I tillegg kreves ett års relevant yrkespraksis etter oppnådd grad.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student