Klinisk helsearbeid

Sammensatte helsetilstander

Drammen - Deltid

Sammensatte helsetilstander er en studieretning i vår master i klinisk helsearbeid. Vi forbereder deg til arbeid rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Sammensatte helsetilstander
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5111
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 35
Legg varsel i kalenderen min

Studieretningen sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er hyppig forekommende i den norske befolkningen, spesielt siden vi i dag lever lengre og eldre utgjør en stor del av befolkningen. Pasienter med sammensatte helsetilstander har ofte individuelle og sammensatte behov for utredning, tiltak, behandling og oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse innen ulike fag- og profesjonsområder. Siden disse pasientene trenger en tverrprofesjonell tilnærming, har de også behov for godt organiserte og tilrettelagte helsetilbud.

Vi har som mål å forberede deg til å jobbe med utvikling og organisering av tjenestetilbud, tverrprofesjonelt samarbeid og helsetjenester/intervensjoner rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander. 

Hva slags jobb får du?

Med en «Master i klinisk helsearbeid – studieretning Sammensatte helsetilstander» kvalifiserer du deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter med sammensatte helsetilstander. Du kan også kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid, fagutvikling og kunnskapsbasert og praksisrettet helsearbeid.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Samlinger

Forkurs (digitalt) 15. og 16. august 2022 (frivillig)

Åpningsdag 22. august 2022 (uke 34)

MSAM800 - Personorientert helsearbeid for sammensatte helsetilstander

Uke 34                23. – 25.08.2022 (3 dager)

Uke 39                26. – 28.09.2022 (3 dager)

Uke 43                24. – 26.10.2022 (3 dager, inkl. muntlig gruppeeksamen )

Uke 47                21.11.2022 Innlevering eksamen (Semesteroppgave)

Det tas forbehold om endringer.

 

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot eldre, digitalisering og innovasjon, stråling i diagnostikk og behandling, eller personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene)
 • valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger)
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet som deltidsstudium, vil kunne være i jobb mellom samlingene. Studentenes kliniske erfaringer er godt egnet for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til studentenes arbeidsplass.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha enten minst ett års relevant klinisk erfaring, eller inneha minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Legg varsel i kalenderen min

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud