info
 Jenny Alvén Frølich er masterstudent i klinisk helsearbeid, studieretning Geriatrisk helsearbeid

Sammensatte helsetilstander

Drammen - Deltid

Sammensatte helsetilstander er en studieretning i vår master i klinisk helsearbeid. Vi forbereder deg til arbeid rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Sammensatte helsetilstander
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 5111
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Ikke opptak

Det blir ikke oppstart av denne studieretningen høsten 2024.

En ny tverrfaglig master er under utvikling, og vil etter planen ha opptak fra februar 2025 med oppstart høsten 2025.

Studieretningen sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er hyppig forekommende i den norske befolkningen, spesielt siden vi i dag lever lengre og eldre utgjør en stor del av befolkningen. Pasienter med sammensatte helsetilstander har ofte individuelle og sammensatte behov for utredning, tiltak, behandling og oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse innen ulike fag- og profesjonsområder. Siden disse pasientene trenger en tverrprofesjonell tilnærming, har de også behov for godt organiserte og tilrettelagte helsetilbud.

Vi har som mål å forberede deg til å jobbe med utvikling og organisering av tjenestetilbud, tverrprofesjonelt samarbeid og helsetjenester/intervensjoner rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander. Studiet er lagt opp slik at studenten kan skreddersy sammensetningen av emner etter sitt behov for kunnskap og kompetanse i arbeidslivet. Studieretningen gir mulighet for at studenter som tidligere har tatt en videreutdanning med fokus på sammensatte helsetilstander, kan bygge kompetansen videre til en mastergrad.

Hva slags jobb får du?

Med en «Master i klinisk helsearbeid – studieretning Sammensatte helsetilstander» kvalifiserer du deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter med sammensatte helsetilstander. Du kan også kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid, fagutvikling og kunnskapsbasert og praksisrettet helsearbeid.

– Masteren gir deg en mer meningsfull jobb, dyktige forelesere, større faglig nettverk og venner for livet!
Ingrid Debes

Master i klinisk helsearbeid
Master i klinisk helsearbeid

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot digitalisering og innovasjon.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør 45 studiepoeng
 • valgemner utgjør 15 studiepoeng
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet kan være i jobb mellom samlingene. Kliniske erfaringer er grunnlaget for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til arbeidsplassen din.

Deltids- og heltidsløp

Masterstudiet tilbys som deltidstudier over 8 semester (4 år). Det er også mulig å forsere, og ta studiet over kortere tid enn 8 semester. Forsering må avtales i samråd med fakultetet og studieveileder etter at man har fått opptak til studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud