info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Sammensatte helsetilstander

Drammen - Deltid

Sammensatte helsetilstander er en studieretning i vår master i klinisk helsearbeid. Vi forbereder deg til arbeid rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Sammensatte helsetilstander
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5111
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 35
Master i klinisk helsearbeid
Master i klinisk helsearbeid

Studieretningen sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er hyppig forekommende i den norske befolkningen, spesielt siden vi i dag lever lengre og eldre utgjør en stor del av befolkningen. Pasienter med sammensatte helsetilstander har ofte individuelle og sammensatte behov for utredning, tiltak, behandling og oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse innen ulike fag- og profesjonsområder. Siden disse pasientene trenger en tverrprofesjonell tilnærming, har de også behov for godt organiserte og tilrettelagte helsetilbud.

Vi har som mål å forberede deg til å jobbe med utvikling og organisering av tjenestetilbud, tverrprofesjonelt samarbeid og helsetjenester/intervensjoner rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander. Studiet er lagt opp slik at studenten kan skreddersy sammensetningen av emner etter sitt behov for kunnskap og kompetanse i arbeidslivet. Studieretningen gir mulighet for at studenter som tidligere har tatt en videreutdanning med fokus på sammensatte helsetilstander, kan bygge kompetansen videre til en mastergrad.

Hva slags jobb får du?

Med en «Master i klinisk helsearbeid – studieretning Sammensatte helsetilstander» kvalifiserer du deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter med sammensatte helsetilstander. Du kan også kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid, fagutvikling og kunnskapsbasert og praksisrettet helsearbeid.

– Masteren gir deg en mer meningsfull jobb, dyktige forelesere, større faglig nettverk og venner for livet!
Ingrid Debes

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot eldre, digitalisering og innovasjon, stråling i diagnostikk og behandling, eller personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene)
 • valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger)
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet som deltidsstudium, vil kunne være i jobb mellom samlingene. Studentenes kliniske erfaringer er godt egnet for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til studentenes arbeidsplass.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha enten minst ett års relevant klinisk erfaring, eller inneha minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud