info
 Jenny Alvén Frølich er masterstudent i klinisk helsearbeid, studieretning Geriatrisk helsearbeid

Geriatrisk helsearbeid

Drammen - Deltid

Geriatrisk helsearbeid er en av studieretningene i Master i klinisk helsearbeid. Dette er studiet for deg som brenner for eldreomsorgen. Geriatrisk helsearbeid er tverrfaglig og tverrvitenskapelig hvor pasient- og brukerperspektivet inngår. Studiet tilbyr praksisnær kunnskap om tverrprofesjonelt, avansert geriatrisk helsearbeid, som vil kvalifisere deg til å lede og utvikle fagområdet og bidra til forbedringer av helsetjenesten til eldre.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Geriatrisk helsearbeid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søkekode: 5112
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Ikke opptak

Det blir ikke oppstart av denne studieretningen høsten 2024.

En ny tverrfaglig master er under utvikling, og vil etter planen ha opptak fra februar 2025 med oppstart høsten 2025.

Studieretningen geriatrisk helsearbeid

Geriatrisk helsearbeid er et tverrfaglig studium som passer for alle helse- og sosial profesjonelle som ønsker å jobbe med og for gamle mennesker. Du kan starte masterstudiet umiddelbart etter fullført bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag. Studieretningen tilbys på deltid over 8 semester. Det er også mulig å forsere og ta studiet på kortere tid.  Dette avtales i samråd med fakultetet etter opptak. 

Eldres liv er ofte preget av mange overganger, som overgangen fra å være frisk til å bli syk, fra å ha ektefelle til å bli enke, fra å flytte fra eget hjem til institusjon. I studieretningen geriatrisk helsearbeid får du større forståelse for helserelaterte overganger, alderdom, aldringsprosesser og eldres livsvilkår slik at du kan bidra med å fremme eldres helse og livskvalitet og forebygge sykdom.

Når eldre får helse- og funksjonssvikt, er bildet oftest komplekst og sammensatt. Dette krever kompetanse i avansert geriatrisk helsearbeid i tverrprofesjonelle team som innebærer kunnskap om geriatri, geriatrisk vurderingskompetanse og behandling. Vi tilbyr også kunnskap i palliasjon, rehabilitering, demensomsorg, helse- og velferdsteknologi og folkehelsearbeid relatert til eldre.

Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskap om helse- og velferdspolitikk, organisering og helseledelse, samt utvikle kompetanse i endrings- og innovasjonsprosesser, tverrprofesjonell samarbeidspraksis og kvalitetsutvikling av helsetjenester til eldre.

Vi legger stor vekt på aktiv læring gjennom deltagelse i seminarer, symposier, gruppearbeider, muntlige presentasjoner, selvstudier og skriftlige arbeider. Du tilegner deg kunnskap til analytisk og kritisk tenkning og til å reflektere over rådende ideologier og praksiser innen fagfeltet.

Bidra til forskning!

Masterstudiet i geriatrisk helsearbeid er forankret i et aktivt og robust forskningsmiljø gjennom forskningsgruppen USN Eldreforsk. Her inviteres masterstudenter til å møte og delta i ulike arrangementer med mange forskere innen fagfeltet. Forskningsgruppen ønsker at våre mastergradsstudenter skal få muligheter til delta i forskningen og være med å utforme fremtidige forskningsprosjekter. Din mastergradsoppgave kan lede til nye prosjekter i forskningsgruppen. Flere av masteroppgavene skrevet av våre tidligere studenter er publisert som vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Hva slags jobb får du?

De fleste som har behov for helsetjenester er eldre. Med en master i klinisk helsearbeid – studieretning geriatrisk helsearbeid kvalifiseres du for avansert geriatrisk helsearbeid i alle deler av helsetjenesten.

Studiet gjør deg særlig forberedt til fagutviklingsstillinger, til faglig ledelse og kvalitetsforbedring av helsetjenester til eldre.

Det gir mening og glede å kunne yte noe tilbake til dem som har gjort så mye for  samfunnet.

Ragnhild Bjerknes BærugRagnhild Bjerknes Bærug, student i master i klinisk helsearbeid, geriatrisk helsearbeid.

Ragnhild Bjerknes Bærug studerer master i geriatri
Ragnhild Bjerknes Bærug studerer master i geriatri

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot digitalisering og innovasjon.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør 45 studiepoeng
 • valgemner utgjør 15 studiepoeng
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet kan være i jobb mellom samlingene. Kliniske erfaringer er grunnlaget for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til arbeidsplassen din.

Deltids- og heltidsløp

Masterstudiet tilbys som deltidstudier over 8 semester (4 år). Det er også mulig å forsere, og ta studiet over kortere tid enn 8 semester. Forsering må avtales i samråd med fakultetet og studieveileder etter at man har fått opptak til studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Flere av våre tilsvarende studietilbud