Klinisk helsearbeid

Stråling i diagnostikk og behandling

Drammen - Deltid

Har du lyst på en mastergrad i radiografi? Stråling i diagnostikk og behandling er en studieretning i vår master i klinisk helsearbeid. Her vil du få et bredere grunnlag for å møte de krav, utfordringer og forventninger som er knyttet til radiologiske helsetjenester fra enkeltpersoner og samfunnet.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Stråling i diagnostikk og behandling
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5134
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 15
Student ved stråling i diagnostikk og behandling hjelper pasient til røntgen
Radiografistudent og underviser

Studieretningen stråling i diagnostikk og behandling

Bruken av stråling i helsetjenesten spiller en stadig mer sentral rolle i å oppdage, utelukke, overvåke og behandle sykdom. Master i klinisk helsearbeid, med studieretning stråling i diagnostikk og behandling, gir deg som radiograf et bredere grunnlag for å møte de krav, utfordringer og forventninger som oppstår av teknologiutvikling, samfunns­utvikling og helsepolitiske føringer.

Studiet består av digitale studieretningsemner og samlingsbaserte fellesemner. De digitale studieretningsemnene kan man også ta som enkeltemner:

Studiet gir deg fordypning i å anvende prinsippene om berettigelse og optimalisering av strålebruken, og strålevernsarbeid overfor for pasienter og helsepersonell. Dette innebærer blant annet å kunne kvalitetssikre teknologi og arbeidsteknikker, inngå i kliniske revisjoner, vurdere henvisninger, kommunisere risiko og å følge opp strålingseksponering av pasienter og helsepersonell. Du vil, avhengig av ditt faglige ståsted og din interesse, kunne fordype deg i problemstillinger knyttet til røntgen og datatomografi (CT), mammografi, røntgenveiledet intervensjon, magnettomografi (MR), ultralyd, nukleærmedisin eller strålebehandling.

Med denne mastergraden vil du være rustet til å kunne videreutvikle radiografens kliniske rolle i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet.

 

Hva slags jobb får du?

Med denne mastergraden blir du en bedre fagradiograf og helsearbeider.

Du vil få en større faglig tyngde i det tverrfaglig samarbeidet i bildediagnostikk og strålebehandling. Utdanningen er også relevant for deg som vil arbeide med utvikling av kvalitetssystemer i helsetjenesten, søker lederoppgaver eller jobb hos utstyrsleverandører. Masteren legger også grunnlaget for en videre karriere i utdanning og forskning.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Samlinger

Det bli ikke oppstart av denne studieretningen høsten 2023, men det er mulig å søke opptak til enkeltemner fra programmet, blant annet emnet strålevern og HMS.

 

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot eldre, digitalisering og innovasjon, stråling i diagnostikk og behandling, eller personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene)
 • valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger)
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Masteren gir nyttig faglig påfyll og gjør arbeidsdagen mer spennende

Spesialfysioterapeut Ingrid Debes tar master i klinisk helsearbeid med spesialisering i sammensatte helsetilstander.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet som deltidsstudium, vil kunne være i jobb mellom samlingene. Studentenes kliniske erfaringer er godt egnet for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til studentenes arbeidsplass.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad i radiografi, biokjemi eller annen helsefaglig/teknisk naturvitenskapelig utdanning med dokumentert kompetanse innenfor strålefysikk, strålebiologi og medisinsk strålebruk tilsvarende bachelorgrad i radiografi. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

I tillegg må du ha enten minst ett års relevant klinisk erfaring, eller inneha minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud