info
 Jenny Alvén Frølich er masterstudent i klinisk helsearbeid, studieretning Geriatrisk helsearbeid

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Drammen - Deltid

Hvordan utnytte mulighetene som ligger i helseteknologi? I dette tverrfaglige studiet ser vi på hvordan vi kan bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene våre.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 5110
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Studieretningen digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Vi har en aldrende befolkning og en økning i sammensatte og langvarige tilstander, også blant yngre mennesker. Denne utviklingen stiller samfunnet og helse- og velferdstjenestene overfor store utfordringer. I dette studiet legger vi et helsepolitisk og teoretisk fundament, for at du skal forstå og lede digitaliserings- og innovasjonsprosesser. Gjennom dette tverrfaglige studiet bidrar vi til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse til digitalisering og bruk av teknologi for å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene.

Vi gir deg også innsikt i hvordan digitalisering og teknologi kan bidra til innovasjon og kvalitetsforbedringer i helse- og velferdstjenestene, med særlig vekt på klinisk praksis. Det vil derfor være en fordel å ha erfaring fra helse- og omsorgstjenestene.

Studieretningen tilbys på deltid over 8 semester. Det er også mulig å forsere og ta studiet på kortere tid. Dette avtales i samråd med fakultetet etter opptak.

Hva slags jobb får du?

Denne utdanningen er et godt utgangspunkt for å jobbe med utvikling, implementering og drift av velferdsteknologi tjenester i kommuner, for eksempel som koordinator, prosjektleder eller fagrådgiver. Tilsvarende ansvarsområde for digital hjemmeoppfølging og ulike e-helse løsninger på sykehus/i helseforetak, og i spesialiserte institusjoner. Vi har også studenter som jobber hos leverandører av helse/velferdsteknologi og e-helse løsninger, som tar utdanningen for å få godt innsyn i og forståelse for offentlige helsetjenester og deres behov for digitalisering og innovasjon. Den passer også i forhold til arbeid i pasient- og brukerorganisasjoner. Utdanningen vil derfor gi et godt utgangspunkt for mange typer stillinger.

Samlinger

Samlinger høsten 2024

Digitalt Forkurs (frivillig): 12. – 13. august 2024 (2 dager)
Åpningsdag: 26. august 2024

MDIG710 E-helse og innovasjon

 • 27.08. – 30.08.2024 (4 dager)
 • 30.09. – 04.10.2024 (5 dager inkl. veiledning)
 • 04.11. – 06.11.2024 (3 dager)
 • 11.11. – 13.11.2024 (EHiN 2024)
 • Eksamen: 13.12.2024 (Individuell semesteroppgave)

Det tas forbehold om endringer.

Sykepleier tar på smartklokke

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot digitalisering og innovasjon.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør 45 studiepoeng
 • valgemner utgjør 15 studiepoeng
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet kan være i jobb mellom samlingene. Kliniske erfaringer er grunnlaget for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til arbeidsplassen din.

Deltids- og heltidsløp

Masterstudiet tilbys som deltidstudier over 8 semester (4 år). Det er også mulig å forsere, og ta studiet over kortere tid enn 8 semester. Forsering må avtales i samråd med fakultetet og studieveileder etter at man har fått opptak til studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud