info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Drammen - Deltid

Hvordan utnytte mulighetene som ligger i helseteknologi? I dette tverrfaglige studiet ser vi på hvordan vi kan bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene våre.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5110
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 50
Minn meg på søknadsfrist
Sykepleier tar på smartklokke

Studieretningen digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester

Vi har en aldrende befolkning og en økning i sammensatte og langvarige tilstander, også blant yngre mennesker. Denne utviklingen stiller samfunnet og helse- og velferdstjenestene overfor store utfordringer. I dette studiet legger vi et helsepolitisk og teoretisk fundament, for at du skal forstå og lede digitaliserings- og innovasjonsprosesser. Gjennom dette tverrfaglige studiet bidrar vi til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse til digitalisering og bruk av teknologi for å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene.

Vi gir deg også innsikt i hvordan digitalisering og teknologi kan bidra til innovasjon og kvalitetsforbedringer i helse- og velferdstjenestene, med særlig vekt på klinisk praksis.

Studieretningen tilbys på deltid over 8 semester. Det er også mulig å forsere og ta studiet på kortere tid. Dette avtales i samråd med fakultetet etter opptak.

Hva slags jobb får du?

Denne utdanningen er et godt utgangspunkt for å jobbe med utvikling, implementering og drift av velferdsteknologi tjenester i kommuner, for eksempel som koordinator, prosjektleder eller fagrådgiver. Tilsvarende ansvarsområde for digital hjemmeoppfølging og ulike e-helse løsninger på sykehus/i helseforetak, og i spesialiserte institusjoner. Vi har også studenter som jobber hos leverandører av helse/velferdsteknologi og e-helse løsninger, som tar utdanningen for å få godt innsyn i og forståelse for offentlige helsetjenester og deres behov for digitalisering og innovasjon. Den passer også i forhold til arbeid i pasient- og brukerorganisasjoner. Utdanningen vil derfor gi et godt utgangspunkt for mange typer stillinger.

Samlinger

 • Digitalt forkurs: 15.-16. august 2023 (frivillig)
 • Åpningsdager: 21. august (digitalt) og 22. august (campus Drammen)
MDIG710 - E-helse og innovasjon
 • 04.-07.09.2023
 • 02.-05.10.2023
 • 06.-09.11.2023

Det tas forbehold om endringer.

Eksamen:

​​​​
 • 24.11.2023  Innleveringsfrist for semesteroppgave.

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve sin kompetanse innen helsearbeid rettet mot eldre, digitalisering og innovasjon, stråling i diagnostikk og behandling, eller personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter eller brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid i eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling i eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise eller veilede, og bidra inn i forskningsprosjekter
 • Iverksette nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene)
 • valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger)
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Helseteknologi

Christine vil forstå hvordan helseteknologi kan gi bedre tjenester

Christine Rygg tar master i klinisk helsearbeid med fordypning i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene er samlinger med ressursforelesninger, seminarer og gruppe- og prosjektarbeid. Hovedvekten ligger på selvstudier. Mellom samlingene jobber studentene med litteratur, arbeidskrav, prosjekt- eller studieoppgaver, med mulighet for veiledning.

Informasjon og kommunikasjon rundt studiet skjer på læringsplattformen Canvas, og det forutsettes at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Du som velger å ta mastergradsstudiet som deltidsstudium, vil kunne være i jobb mellom samlingene. Studentenes kliniske erfaringer er godt egnet for refleksjon og faglige diskusjoner i løpet av masterstudiet, der det faglige utbyttet kan bringes tilbake til studentenes arbeidsplass.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

I tillegg må du ha enten minst ett års relevant klinisk erfaring, eller inneha minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud