Ta doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid. Foto.

Vil du utvikle karrieren din vidare innan forsking? Ønsker du å eit fagleg djuppdykk etter avlagt mastergrad? Då kan eit doktorgradsløp (ph.d.) vere noko for deg.

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har ph.d.-program innan åtte fagområde:

Doctor philosophiae (dr.philos) er ein alternativ veg til doktorgrad. Denen grada blir tildelt akademikarar som har kvalifisert seg til doktorgrad utan formell rettleiing. Det inneber at søkar ikkje har hatt noka tilknyting til universitet som stipendiat før godkjennelse av søknaden om doktorgradsprøve. 

Kva er ph.d.-utdanning?

Ph.d. er det høgste nivået for formell utdanning i Noreg. Målet for ph.d.-utdanninga ved USN er å utdanne sjølvstendige forskarar med kvalifikasjonar på høgt internasjonalt nivå. Dette skal gjerast i samspill med nasjonale og internasjonale forskingsmiljø og i samsvar med anerkjente vitskaplege og etiske prinsipp.

Ph.d.-utdanninga er normert til tre års fulltidsstudium og inkluderer ein opplæringsdel med minimum 30 studiepoeng i omfang. Det kan avtalast at utdanninga skal takast over fire år med 25 prosent arbeidsplikt. Maksimal studietid er seks år frå starttidspunkt til innlevering av ph.d.-avhandlinga til vurdering.

Opptak

For opptak til ph.d.-utdanninga må søkaren normalt ha ei femårig mastergrad. Universitetet kan etter særskild vurdering godkjenne anna likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Det blir normalt stilt krav om at søkar må ha gjennomsnittskarakteren B eller betre.

Ein ph.d.-utdanning krev gode engelskkunnskapar. Det blir forventa at kandidaten er i stand til å formidle forskingsresultata sine både munnleg og skriftleg på engelsk, kan delta på seminar som føregår på engelsk og så bortetter.

Finansiering

Flertallet av våre ph.d.-kandidatar blir finansierte gjennom stipendordningar som medfører eit tilsetjingsforhold mellom kandidaten og USN. For desse har instituttleiar personalansvar. Vanlege reglar om tilsetjing gjeld for ph.d.-kandidatar tilsett ved USN eller ekstern part.

Utlysing

Ledige stipendiatstillingar blir lyste ut her: Ledige stillingar