Vi er en bredt sammensatt forskningsgruppe, og fellesnevneren for forskningen vår er bærekraftsledelse i vid forstand, inkludert styring og ledelse.

Bærekraftsledelse handler om prosessene som bedrifter, gründere, offentlige og private organisasjoner samt enkeltpersoner må engasjere seg i for å møte store, globale utfordringer.

Forskningsgruppen Sustainability Management Research (SuMaR) vurderer bærekraftsledelse i ulike skalaer, alt fra atferd på individnivå til lokalt/regionalt og globalt/overnasjonalt nivå. Vi studerer hvorfor og hvordan individer blir bærekraftige i sin forbruksatferd, hvordan verdikjedene innen produksjon, tjenester og logistikk kan bli mer bærekraftige, og hvordan offentlige, private og ideelle sektorer kan samarbeide mot dette målet.

Hvordan forsker vi?

Gruppen har et bredt metodisk spekter med like stor vekt på kvalitative og kvantitative tilnærming. For eksempel bruker vi eksperimenter, observasjoner, undersøkelser, sekundærdataanalyser, intervjuer, etnografier og diskursanalyser. Forskningsmetodene er ofte blandede eller multimetodisk. Noe av arbeidet vårt er preget av deltakende forskningsdesign, som involverer interessenter og sluttbrukere i prosessen, mens noe er mer grunnleggende og teoretisk av natur.

Forskningsdisipliner

Gruppen opererer med en firedobbel definisjon av bærekraft: kulturell, økologisk, økonomisk og sosial. Forskningsgruppens arbeid er følgelig tverrfaglig, både på grunn av det brede feltet medlemmene dekker, og gjennom samarbeid med kolleger på tvers av fagfelt i USN og eksternt. Gruppemedlemmene har blant annet bakgrunn fra ledelse, innovasjon, markedsføring, utdanning, kulturstudier og finans.

Samarbeidspartnere og nettverk

Bærekraft som prosess krever et tverrsektorielt partnerskap mellom akademia, industrier, myndigheter og offentligheten.

Våre lokale samarbeidspartnere er virksomheter som organisasjoner som jobber med destinasjonsforvaltning innen reiseliv, næringsvirksomheter, kommuner og regionale myndigheter samt nasjonale institusjoner.

Regionalt og internasjonalt deltar vi i prosjektkonsortier støttet av EU, Flyktninghjelpen og ulike bilaterale avtaler. Vi har faglig samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå og er aktive i flere forskningsnettverk. Vi er også partnere i USN Senter for bærekraftig omstilling.

Pågående forskningsprosjekter

Forskningsgruppeleder

Medlemmer

Stipendiater

Eksterne medlemmer

Ajay Kumar-Stipendiat NTNU

Farhana Yeasmin-Stipendiat UiA