Vis studievalg

Kropp - bevegelse - mening

Skiløpere på startstreken til et stort skiløp.

Vi forsker på bevegelsen som utgangspunkt for bevisstgjøring og meningsdannelse i ulike kontekster, for eksempel samspillet mellom fysiske omgivelser (rommet, landskapet, idrettsbanen) kroppen og den mening den enkelte skaper; eller den kroppslige kommunikasjon i dans og idrett, eller mediatisering av den medisinsk manipulerte kroppen.


Gruppens forskningstemaer kan konkretiseres i følgende undertemaer:

 • Bevegelsesbevisstgjøring som metode for å undersøke pedagogisk kunnskap i kroppslige praksiser
 • Fotball som koreografi – idrett som semiotisk system
 • Kroppen i PHD-utdanningen – forskning på kroppsbaserte baserte praksiser og kroppsbaserte praksiser som forskning
 • Hvordan definerer vi det rurale og det urbane landskap gjennom våre bevegelser og hvordan defineres våre bevegelser av det rurale og det urbane landskap?
 • Kroppslig kommunikasjon i ulike interaksjoner og kontekster: under møtet, på fotballbanen, i galleriet, på scenen etc.
 • Kropp og materialitet, størknede meninger og skapende muligheter, inklusjon og eksklusjon
 • Den manipulerte kroppen: kirurgi, medikalisering, proteser, doping
 • Konstruksjon av grenser og begrensninger; marginalisering av den skadede kroppen – mediatisering av den rekonstruerte kroppen
 • Meningsdannelse; hvordan skapes mening i ulike fysiske og kulturelle kontekster?

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen studerer relasjonen mellom kropp, bevegelse og mening ut fra både tverrfaglige og flerfaglige perspektiver. Gruppens forskere er forankret i ulike fag og disipliner: lærerutdanning, idretts- og friluftslivsfag, helsefag og kreative kunstneriske fag og forener tilnærminger fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner som historie, sosiologi, sosialantropologi, filosofi, pedagogikk og semiotikk.

Gruppens prosjekter og aktiviteter

 • Samle nordiske og internasjonale forskere i en rekke workshops og internasjonale konferanser.
 • Utvikle nye teoretiske og metodologiske tilnærminger til praktiske, kroppsbaserte fagområder og profesjoner (kunst og håndverksfag, idrett og friluftslivsfag, lærerutdanning, helsefag mv.).
 • Publisering av antologier basert på aktivitetene over.
 • Initiere større forskningsprosjekter.
 • Søke ekstern finansiering til disse aktivitetene.

Gruppemedlemmenes prosjekter

PhD-prosjekt:

Å fremtre i bevegelse.  Et dansepedagogisk prosjekt om erkjennelse av den levde kropp. Undersøkelse av klassiske danseres erfaring med den release-baserte samtidsdans teknikken Kinetic Awareness. Anette Torgersen

Altered Embodiment in Search of New Ontology: Cultural Marginalization and corporeal contentment. Et prosjekt om hvordan diskurser i vår tid endrer kroppsliggjøring, skaper grenser og marginaliserer den fysisk svekkete kropp. Ana Koncul

Fotballens steder: Prosjektet tar utgangspunkt i en sørafrikansk urban kontekst og reiser spørsmålene: Hvordan forholder mennesker seg til en fotballbane? Hva slags mening har et sted i lokalmiljøet? Hvilke elementer av makt legger føringer for relasjonen mellom folk og idrettsplass? Gjennom sosialantropologisk metode og teori tar jeg utgangspunkt i blant annet kroppen for å nærme meg svar.  Jo Grønlund

Andre forskningsprosjekt:

Line Joranger arbeider med en Routledge Book: “An Interdisciplinary Approach to the Human Mind: Subjectivity, science and experiences in change”.

Landskap og livskvalitet. Et tverrfaglig prosjekt, med fokus på blant annet kroppen i landskapet. Mikkel B. Tin / Annette Bischoff i samarbeid med Espen Lydersen og Gudrun Helgadottir.

Kropp og kunnskap. Epistemologiske undersøkelser. Monografi. Mikkel B. Tin

From meaning to sense – social science in motion. En ny drøfting av meningsbegrepet gjennom innganger som bevegelsen, sansene og det fysiske. Monografi. Lars Frers

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Alkemeyer, Thomas (Oldenburg University, Germany)
 • Dahl, Espen (Det arktiske universitet, Tromsø)
 • Engelsrud, Gunn (Norwegian School of Sports Sciences, Oslo)
 • Fasting, Merete Lund (University of Agder)
 • Krogh, Erling (Norwegian University of Life Sciences)
 • Mäkelä, Maarit (Aalto University, Finland)
 • Slatman, Jenny (Maastricht University, Netherlands)
 • Østern, Tone Pernille (Norwegian University of Science and Technology – NTNU)