Master i klinisk helsearbeid – Geriatrisk helsearbeid

Master i klinisk helsearbeid – Geriatrisk helsearbeid

Geriatrisk helsearbeid er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Dette er studiet for deg som vil utvikle din forståelse for aldringsprosesser og hvordan tap av helse- og funksjonssvikt virker inn på livsløpet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid kvalifiserer helsearbeidere som vil arbeide med geriatrisk helsearbeid, digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, stråling i diagnostikk og behandling, samt personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
 • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
 • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Vi tilbyr fire forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Studieretningen geriatrisk helsearbeid

 • Du vil kunne gjøre en avgjørende forskjell i eldres liv
 • En eldres hverdag er preget av mange overganger. Fra å være frisk til å bli syk, fra ektefelle til enke, fra å ha et eget hjem til eldrebolig. En master i klinisk helsearbeid, med studieretning geriatrisk helsearbeid gjør at du forstår disse overgangene bedre slik at de kan bli mindre sårbare
 • Geriatrisk helsearbeid er et tverrfaglig studium og har grunnlag i en vid forståelse av helse, som inkluderer aldringsprosesser, biologisk, psykologisk og sosialt samt hvordan tap av helse- og funksjonssvikt virker inn i den eldres livsløp
 • Livsløpsperspektivet viser til vekselspillet mellom personens utvikling og hvordan samfunnets ytre rammer bidrar til å forme generasjoners liv, og hvordan livsløpene forandrer seg når samfunnet endrer seg
 • Studieretningen vektlegger forståelse for aldringsprosesser, eldres levekår og livsløp i et flerkulturelt samfunn, geriatrisk vurderingskompetanse, inkludert somatiske og psykiske lidelser i eldre år og demens, som grunnlag for planlegging, organisering og kvalitetsutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenester til eldre
 • I tillegg velger du et valgfritt emne innen geriatrisk helsearbeid som klinisk fordypning

Hva slags jobb får du?

Med en master i klinisk helsearbeid – Geriatrisk helsearbeid kvalifiseres du for praktisk geriatrisk helsearbeid i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, systematisk fagutvikling, fagledelse og forskning.

Studieretningens målsetting er særlig å forberede deg på tverrfaglig samarbeid med kartlegging, vurdering og ivaretakelse av eldres sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester, nye oppgaver i tråd med Samhandlingsreformen og sterkere vekt på helsefremmende arbeid.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er masterstudiet lagt opp

Studiet består av 10 emner som til sammen gir 120 studiepoeng på masternivå. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium over åtte semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Studiet er lagt opp slik at ulike profesjoner kan velge sin egen fordypning innenfor studieretningen i et tverrfaglig fellesskap. Det er også mulig å søke om å få godkjent videreutdanningsemner på masternivå som man har tatt på et tidligere tidspunkt.

Masteroppgaven er på 30 stp. og vil gi kompetanse i å anvende forskningsmetoder for å utvikle kunnskap via systematiske metoder og gjennomføre et lite empirisk forskningsprosjekt under veiledning. Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.

Studiemodell

Innen studieretningen Geriatrisk helsearbeid, tar studenten fellesemner, studieretningsemner og valgemner.

 • Studieretningsemnene utgjør 45 studiepoengs fordypning i emnene:
  • Helsefremmende og personorienterte perspektiver på alderdommen
  • Avansert geriatrisk helsearbeid
  • Helsetjenester til eldre - organisering og utvikling 
 • Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng
 • Valgemnet utgjør 15 studiepoeng i valgfrie emner innen klinisk helsearbeid
 • Fellesemnene utgjør 30 studiepoeng i vitenskapsfilosofi/teori, metode og kunnskapshåndtering, og utvikling av forskningsprosjekt. Disse emnene tas sammen med studenten i de andre studieretningene ved Master i klinisk helsearbeid.

Studieretningen Geriatrisk helsearbeid er fleksibel ved at studierelevante videreutdanninger og fag kan gi innpass i masterløpet, og erstatte studieretningsemner eller valgemner. Søknader om innpass vurderes på individuelt grunnlag.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene består av samlinger med ressursforelesning, seminarer og gruppearbeid. Hoveddelen av studiet er basert på selvstudier.

Vanligvis kjøres 2-4 dagers seminarer tre ganger i semesteret. I tillegg arbeider studentene med studieoppgaver som de får tilbakemelding på av medstudenter og lærer.

Mellom samlingene organiseres læringsaktiviteter gjennom IKT og nettbasert veiledning. Det forutsettes derfor at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Da mastergradsstudiet er organisert som deltidsstudium, vil studenten kunne være i sin ordinære arbeidssituasjon mellom undervisningen i hovedtemaene. Veksling mellom teori og praksis vurderes som egnet til å gi studentene nye erfaringer. Disse kan bringes inn i faglige diskusjoner i studiet og på studentenes arbeidsplass.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

I tillegg kreves enten minst 1 års relevant klinisk erfaring før opptak til mastergradsstudiet, eller at du innehar minimum 20 % stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

For opptak til masterutdanninger kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller  har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student