Master i klinisk helsearbeid – Stråling i diagnostikk og behandling

Master i klinisk helsearbeid – Stråling i diagnostikk og behandling

Stråling i diagnostikk og behandling er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Her får du et bredere grunnlag for å møte de krav, utfordringer og forventninger som er knyttet til radiologiske helsetjenester fra individ og samfunn.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Dette er klinisk helsearbeid

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
  • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
  • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

 

Studieretningen stråling i diagnostikk og behandling

Bruken av stråling i helsetjenesten spiller en stadig mer sentral rolle i å oppdage, utelukke, overvåke og behandle sykdom. Master i klinisk helsearbeid, med studieretning stråling i diagnostikk og behandling (videreutdanning innen radiografi), gir deg som radiograf et bredere grunnlag for å møte de krav, utfordringer og forventninger som oppstår i kjølvannet av teknologiutvikling, samfunns­utvikling og helsepolitiske føringer.

Studiet gir fordypning i anvendelse av prinsippene om berettigelse og optimalisering av strålebruken, og strålevernsarbeid overfor for pasienter og helsepersonell. Dette innebærer bl.a. å kunne kvalitetssikre teknologi og arbeidsteknikker, inngå i kliniske revisjoner, vurdere henvisninger, kommunisere risiko og å følge opp strålingseksponering av pasienter og helsepersonell. Du vil, avhengig av faglig ståsted og interesse, kunne fordype deg i problemstillinger knyttet til røntgen og datatomografi (CT), mammografi, røntgenveiledet intervensjon, magnettomografi (MR), ultralyd, nukleærmedisin eller strålebehandling.

Med denne mastergraden vil du være rustet til å kunne videreutvikle radiografens kliniske rolle i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet.

Hva slags jobb får du?

Med denne mastergraden blir du en bedre fagradiograf og helsearbeider.

Du vil få en større faglig tyngde i det tverrfaglig samarbeidet i bildediagnostikk og strålebehandling. Utdanningen er også relevant hvis du vil arbeide med utvikling av kvalitetssystemer i helsetjenesten, søker lederoppgaver eller jobb hos utstyrsleverandører. Masteren legger også grunnlaget for en videre karriere innen utdanning og forskning.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

Videre utdanningingsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er studiet lagt opp

Master i klinisk helsearbeid kan gjennomføres på deltid eller heltid og består av emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng.  Deltidsløp går over 8 semester, med forventet studieinnsats på 20 timer per uke.  For fulltidsstudenter er studieinnsats beregnet til 40 timer per uke.

Studiemodell

Innen studieretningen stråling i diagnostikk og behandling, tar studenten studieretningsemner, valgemner og fellesemner.

For studieretningen er de tre studieretningsemnene tematisk uavhengige, og trenger ikke tas i den rekkefølgen de er fremstilt i studiemodellene.

Studiet er fleksibelt ved at studierelevante videreutdanninger og fag kan gi innpass i masterløpet, og erstatte studieretningsemner eller valgemner. Søknader om innpass vurderes på individuelt grunnlag.

Studie- og arbeidsformer

Masterstudiet benytter campusbaserte seminarer med ressursforelesning, gruppearbeid, webinarer med ressursforelesninger, digitale diskusjonsfora, skriftlige arbeidskrav, muntlige presentasjoner og litteraturfordypning. Hoveddelen av studiet er basert på selvstudier.De tre studieretningsemnene er tilrettelagt for nettbaserte studier, med bl.a. webinarer, digitale ressurser og diskusjonsfora.

Mellom samlingene organiseres læringsaktiviteter gjennom IKT og nettbasert veiledning. Det forutsettes at studenten har tilgang til PC, og har grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Læringsaktiviteter er basert på at studenten har praksiserfaring, og at de kan identifisere og drøfte kliniske problemstillinger i undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer. Siden mastergradsstudiet er et deltidsstudium og er orientert mot klinisk praksis, anbefales det at alle studentene har en klinisk stilling ved siden av studiene.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i radiografi, biokjemi eller annen helsefaglig/teknisk naturvitenskapelig utdanning med dokumentert kompetanse innenfor strålefysikk, strålebiologi og medisinsk strålebruk tilsvarende bachelorgrad i radiografi.

I tillegg kreves enten minst 1 års relevant klinisk erfaring før opptak til mastergradsstudiet, eller at du innehar minimum 20 % stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet. Med relevant klinisk praksis menes erfaring fra en virksomhet som anvender medisinske strålekilder.

For opptak til masterutdanninger kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 5134

Heltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student