Master i klinisk helsearbeid – Stråling i diagnostikk og behandling

Master i klinisk helsearbeid – Stråling i diagnostikk og behandling

Stråling i diagnostikk og behandling er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Her får du et bredere grunnlag for å møte de krav, utfordringer og forventninger som er knyttet til radiologiske helsetjenester fra individ og samfunn.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid kvalifiserer helsearbeidere som vil arbeide med geriatrisk helsearbeid, digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, stråling i diagnostikk og behandling, samt personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
  • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
  • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Vi tilbyr fire forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Studieretningen stråling i diagnostikk og behandling

Bruken av stråling i helsetjenesten spiller en stadig mer sentral rolle i å oppdage, utelukke, overvåke og behandle sykdom. Master i klinisk helsearbeid, med studieretning stråling i diagnostikk og behandling, gir deg som radiograf et bredere grunnlag for å møte de krav, utfordringer og forventninger som oppstår i kjølvannet av teknologiutvikling, samfunns­utvikling og helsepolitiske føringer.

Studiet gir fordypning i anvendelse av prinsippene om berettigelse og optimalisering av strålebruken, og strålevernsarbeid overfor for pasienter og helsepersonell. Dette innebærer bl.a. å kunne kvalitetssikre teknologi og arbeidsteknikker, inngå i kliniske revisjoner, vurdere henvisninger, kommunisere risiko og å følge opp strålingseksponering av pasienter og helsepersonell. Du vil, avhengig av faglig ståsted og interesse, kunne fordype deg i problemstillinger knyttet til røntgen og datatomografi (CT), mammografi, røntgenveiledet intervensjon, magnettomografi (MR), ultralyd, nukleærmedisin eller strålebehandling.

Med denne mastergraden vil du være rustet til å kunne videreutvikle radiografens kliniske rolle i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet.

Hva slags jobb får du?

Med denne mastergraden blir du en bedre fagradiograf og helsearbeider.

Du vil få en større faglig tyngde i det tverrfaglig samarbeidet i bildediagnostikk og strålebehandling. Utdanningen er også relevant hvis du vil arbeide med utvikling av kvalitetssystemer i helsetjenesten, søker lederoppgaver eller jobb hos utstyrsleverandører. Masteren legger også grunnlaget for en videre karriere innen utdanning og forskning.

Videre utdanningingsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er studiet lagt opp

Master i klinisk helsearbeid er lagt opp som et deltidsstudium over 8 semester, og består av emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Forventet studieinnsats per uke er 20 timer. Studiet kan også tas på fulltid over fire semester.

Innen studieretningen stråling i diagnostikk og behandling, tar studenten studieretningsemner, valgemner og fellesemner. Studieretningsemnene utgjør 45 studiepoengs fordypning i emnene:

  • Strålevern og HMS
  • Justification and skill mix in radiology
  • Quality assurance and optimization in radiology

Studie- og arbeidsformer

Masterstudiet benytter campusbaserte seminarer med ressursforelesning, gruppearbeid, webinarer med ressursforelesninger, digitale diskusjonsfora, skriftlige arbeidskrav, muntlige presentasjoner og litteraturfordypning. Hoveddelen av studiet er basert på selvstudier.De tre studieretningsemnene er tilrettelagt for nettbaserte studier, med bl.a. webinarer, digitale ressurser og diskusjonsfora.

Mellom samlingene organiseres læringsaktiviteter gjennom IKT og nettbasert veiledning. Det forutsettes at studenten har tilgang til PC, og har grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Læringsaktiviteter er basert på at studenten har praksiserfaring, og at de kan identifisere og drøfte kliniske problemstillinger i undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer. Siden mastergradsstudiet er et deltidsstudium og er orientert mot klinisk praksis, anbefales det at alle studentene har en klinisk stilling ved siden av studiene.

 

Opptakskrav

Opptakskrav til spesialiseringen "tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk" er bachelorgrad i radiografi, biokjemi eller annen helsefaglig/teknisk naturvitenskapelig utdanning med dokumentert kompetanse innenfor strålefysikk, strålebiologi og medisinsk strålebruk tilsvarende bachelorgrad i radiografi. I tillegg kreves det minst ett års praksis fra en virksomhet som anvender medisinske strålekilder.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student