Informasjon for involverte i grunnskolelærerutdanningen

Fargerike blyanter

Ved USN har vi både campusbasert og nett- og samlingsbasert grunnskolelærerutdanning. Du finner våre campusbaserte studier i Drammen, Porsgrunn og Vestfold, mens nett- og samlingsbaserte studier er lokalisert på Notodden.

Denne nettsiden er for alle som har tilknytning til grunnskolelærerutdanningen (GLU), og er ment som en støtte for faglig tilsatte, studieadministrasjon, studenter og praksisfeltet. Her får du informasjon om grunnskolelærerutdanningen og beskrivelser med nyttige lenker.

Har du lyst til å bli student ved grunnskolelærerutdanningen på USN? Les mer om lærerutdanningene vi tilbyr.

Nyttig informasjon

Studiemodeller

En studiemodell beskriver oppbygning av programmet med en oversikt over hvilke emner som går i de ulike semestrene. Studiemodellen foreligger i studieplanen for det aktuelle kullet, sammen med lenker til emneplanene. 

Under foreligger forenklede studiemodeller for hvert av programmene uavhengig av campus. Studiemodellene gjelder fra kull 2021. Se i studieplanen for en mer detaljert oversikt.

GLU 1.-7. trinn

  Høst Vår
1 PEL (10 stp) Fag 1 Norsk
(20 stp)
PEL (10 stp) Fag 2 Matematikk
(20 stp)
2 PEL (10 stp)

Fag 1 Norsk
(10 stp)
Fag 2 Matematikk
(10 stp)

Fag 3 valgfag (30 stp)
3 Fordypning 30 stp i fag 1, 2 eller 3
+ FOU-oppgave
Fag 4 valgfag (30 stp)
Mulighet for utveksling
4 Masterfag (30 stp) PEL (30 stp)
5 Vitenskapsteori og metode
(15 stp)
Overordnete temaer
(15 stp)
Masteroppgave (30 stp)

 

GLU 5.-10. trinn

  Høst Vår
1 PEL (10 stp) Fag 1
Norsk eller Matematikk
(20 stp)
PEL (10 stp) Fag 1 Norsk eller Matematikk (20 stp)
2 PEL (10 stp) Fag 1
Norsk eller  Matematikk
(20 stp)
Fag 2 valgfag (30 stp)
3 Fordypning 30 stp i fag 2
+ FOU-oppgave
Fag 3 valgfag (30 stp)
Mulighet for utveksling
4 Masterfag (30 stp) PEL (30 stp)
5 Vitenskapsteori og metode (15 stp) Overordnete temaer 
(15 stp)
Masteroppgave (30 stp)

PEL= pedagogikk og elevkunnskap
FOU = forsknings- og utviklingsoppgave 

Tverrfaglig tema for 1-7 og 5-10: 

1. semester: Psykososialt læringsmiljø 
2. semester: Bærekraftig utvikling 
3. semester: Estetiske læreprosesser 
4. semester: Medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet 
5. semester: Fagfornyelsen 
6. semester: Samiske forhold og samiske elevers rettigheter 
8. semester: Vold og overgrep 

Bytte av campus for interne studenter på GLU ved USN
Frist for å søke intern overflytting mellom campus for studieåret 2024-2025 er 1. april. Det må foreligge en begrunnet søknad innen fristen. Søknadsskjemaet åpner 1. februar.
Betingelser for intern overflytting er at alle emner og praksis er bestått fra opprinnelig campus.

Det er ikke mulig å søke overflytting midt i et studieår grunnet tildelt praksisplass, i tillegg til kontinuitet i kullet og fagene som er påstartet.
 

Studie- og emneplaner

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også litteraturlister.

keyboard_backspace Søk etter studieplaner her

På grunnskolelærerutdanningen ved USN er det et forskningsrammeverk som gjelder for de tre første studieårene. Forskningrammeverket finner du her.

Fagvalg

Ved begge studieprogram skilles det mellom obligatoriske og valgfrie fag. Det skal dermed foretas fagvalg i løpet av 1. - 3. trinn. 

I studieplanen vil det fremkomme hvilke fag som kan velges ved de ulike campus. Det vil også bli gitt nærmere informasjon i forkant av hvert valg som skal gjennomføres. 

Valg gjennomføres i Studentweb og åpnes 3 uker i forveien av oppgitt frist.

Studieprogram Trinn Frist i Studentweb
  1. års trinn  
GLU 5-10

Valg av fag 1. 
Matematikk eller norsk (60 stp).

Søndag i oppstartsuka
GLU 1-7 Valg av fag 3 (30 stp) i 4. semester. 15. april
GLU 5-10 Valg av fag 2 (30 stp) i 4. semester. 15. april
  2. års trinn  
GLU 1-7 Valg av fordypningsfag (30 stp) i 5. semester. 15. mars
GLU 1-7

Valg av fag 4 (30 stp) i 6. semester.
Eventuelt et utvekslingssemester.

15. april
GLU 5-10

Valg av fag 3 (30 stp) i 6. semester.
Eventuelt et utvekslingssemester.

15. april
  3. års trinn  
GLU 1-7/5-10 Valg av masterfag 15. januar

 

Valg av fordypningsfag 5. semester - 1-7, kull 2022
Presentasjon fra informasjonsmøte 21.02.24.

Valg av fag 6. semester - kull 2022
Informasjonsskriv om valg av fag 6. semester.
Presentasjon fra informasjonsmøte 21.02.24.
 

Valg av fag 4. semester - kull 2023
Informasjonsskriv om valg av fag 4. semester.
​​​​Presentasjon fra informasjonsmøte 20.03.24.

Valg av masterfag - kull 2021
Informasjonskriv om valg av masterfag
Presentasjon fra informasjonsmøte 15.11.23
 

Oversikt masterfag kull 2021 - høstsemesteret 2024
Tilgang til campusene
Overnattingssteder ved campusene 

Begynneropplæring 

 

 
Naturfag Presentasjon av faget  
Kroppsøving    
Samfunnsfag Presentasjon av faget  
Norsk Presentasjon av faget Velkomstbrev
Matematikk

Presentasjon av faget

 
Engelsk

Presentasjon av faget

Velkomstbrev
Kunst og håndverk Presentasjon av faget  
KRLE Presentasjon av faget Velkomstbrev
Spesialpedagogikk Presentasjon av faget Velkomstbrev
Profesjonsrettet pedagogikk Presentasjon av faget Velkomstbrev

 

Samlingsplaner

Her finner du oversikt over samlingsplaner for emnene som går nett- og samlingsbasert på GLU. 

Samlingsplaner for studieåret 2024/2025 publiseres rundt 1. mars 2024 for fag som går nett- og samlingbasert på Notodden.

Samlingsplaner for fag som går samlingsbasert eller nett- og samlingsbasert på campus Drammen, Porsgrunn og Vestfold høst 2024 publiseres innen 1. mai. Samlingsplaner for vår 2025 publiseres høst 2024.

Det tas forbehold om mindre endringer i samlingsplanene.

Timeplaner for fag som har campusundervisning blir publisert i TimeEdit 15. juni for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret.

2. studieår
4. semester kull 2023 - Notodden
4. semester kull 2023 - Drammen
​​​​4. semester kull 2023 - Porsgrunn
4. semester kull 2023 - Porsgrunn

3. studieår 
5. semester kull 2022 - Notodden
5. semester kull 2022 - Drammen
5. semester kull 2022 - Porsgrunn
6. semester kull 2022 - Notodden
6. semester kull 2022 - Drammen
6. semester kull 2022 - Porsgrunn
6. semester kull 2022 - Vestfold

4. studieår
7. semester kull 2021 - alle campus

5. studieår
9. semester kull 2020 - alle campus

 

Møteoversikt for faglig ansatte

På GLU er det faste møter gjennom studieåret, med følgende deltakere:

Møte Deltakere Ansvar
GLU-seminar
(1-2 ganger per semester)
Fagansatte ved alle campuser, administrasjon Programledelse ved alle campuser
Programmøte Fagansatte på egen campus, administrasjon Programleder(e) på hver campus
Programutvalg Programleder, praksisrådgiver, studieveileder, representanter fra ledelsen ved HIU, studenter og praksisfelt Programleder(e) på hver campus
Programstyre Programleder, GLU-ansvarlig, visedekan for GLU og PPU Visedekan for GLU og 
Trinnmøte
(1 per semester, og ved behov)
Trinnleder, emneansvarlige, administrasjon ved behov Trinnleder
Tillitsvalgtmøte
(1 per semester, og ved behov)
Kulltillitsvalgte fra alle kull, programleder, studieveileder og praksisrådgiver ved behov Programleder

Møte med kulltillitsvalgt/fagkontakter i fbm. emneevaluering
(Etter endt emne)

Emneansvarlig, kulltillitsvalgt, fagkontakt Emneansvarlig
Praksisforberedende møte
(I forkant av praksisperiodene)
Studenter, praksislærere, faglærere, programleder, praksisrådgiver Programleder, praksisrådgiver, trinnleder
Praksisoppsummerende møte
(Ved ønske)
Faglærere, studenter, praksislærere Trinnleder, faglærere

Rektormøte
(1-2 per studieår)

Skoleeier, rektorer, programledelse, praksisrådgiver, visedekan for GLU/PPU Programleder i samarbeid med praksisrådgiver

 

Roller
 • Emneansvarlig 
  Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og 
  utvikling av emnet, slik at læringsaktiviteter og vurderingsformer bidrar til at
  studentene oppnår læringsutbyttet for emnet og studieprogrammet. Les mer om emneansvarlig. Les mer om emneansvarlig

 • Faglærer 
  Faglærer skal utvikle og gjennomføre undervisnings- og læringsaktiviteter som
  bidrar til at studenten oppnår læringsutbyttet. Les mer om faglærer

 • Trinnleder 
  Trinnleder er kontaktperson for studenter, praksislærere, praksisrådgiver, studieveileder og emneansvarlig knyttet til de tre første semestrene i studieprogrammet. Les mer om trinnleder

 • Programleder 
  Programleder har det overordnede ansvaret for studieprogrammet, og har ansvar for å skape et godt læringsmiljø for studentene i samarbeid med fagmiljøene og praksisfeltet. Les mer om programleder

 • Studieveileder 
  Studieveileder ved GLU utfører oppgaver med veiledning av studenter, saksbehandling av studentsaker og forvaltning av regelverket knyttet til studiene. Les mer om studieveileder

 • Praksisrådgiver 
  Praksisrådgivers hovedoppgave er tilrettelegging, utvikling og drift av grunnskolelærerutdanningenes praksisstudier. Praksisrådgiver har ansvar for 
  kommunikasjonen mellom USN og lærerutdanningsskoler/praksisskoler. Les mer om praksisrådgiver

 • Studenttillitsvalgt 
  Kulltillitsvalgte er representanter for kullet sitt overfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt. 

Rutinebeskrivelse for obligatorikk og tilstedeværelse 

Obligatorisk aktivitet er et krav til oppmøte eller deltagelse. 

Ved obligatorisk deltakelse må det presiseres hvor stor del av fremmøte (prosentvis) som gjelder for å få kravet godkjent. Det må komme tydelig frem av emneplanen dersom det kreves obligatorisk tilstedeværelse og/eller faglig deltakelse i konkrete undervisningstimer, og tidspunkt for disse. 

Fakultetet fatter vedtak om tap av eksamensrett ved ikke godkjent krav til obligatorisk aktivitet og tilstedeværelse.

Rutine for obligatorikk og tilstedeværelse

Rutinebeskrivelse for arbeidskrav  

Arbeidskrav skal fremgå av emneplanen, der hvor dette er et vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen. Emneansvarlig har ansvar for å registrere godkjent/ikke godkjent arbeidskrav i Fagpersonweb innen to uker før oppsatt eksamensdato.

Rutine arbeidskrav

Rutinebeskrivelse for eksamen
Rutinebeskrivelse for emneevaluering

Hver gang et emne går skal det gjennomføres en emneevaluering. Denne består av en underveisevaluering og en sluttvurdering. Emneansvarlig har ansvar for å gjennomføre emneevalueringen.

Rutine for emneevaluering

Skikkethet

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En skikkethetsvurdering skal være en veileder og støtte for studenten det angår og i første rekke en hjelp for å komme seg videre i studiet. Les mer om skikkethet

Praksis

Praksis er en integrert del av grunnskolelærerutdanningen. Studentene gjennomfører sine praksisperioder ved en av våre lærerutdanningsskoler eller praksisskoler. Våre lærerutdannere i praksisfeltet er viktige partnere i grunnskolelærerutdanningen.  

Vi har en egen nettside om praksis i grunnskolelærerutdanning. Her finner du nødvendig informasjon, retningslinjer, regelverk og skjemaer knyttet til praksis og praksis i utlandet.  

Utveksling

I vårsemesteret 3. studieår har studentene mulighet til å reise på utveksling. Det betyr at studentene kan velge å ta 30 studiepoeng i et fag ved en godkjent utdanningsinstitusjon i utlandet. 

Les mer om utveksling til utlandet

Våre ansatte kan lese mer om utreistende studentmobilitet på vårt intranett. Her finner du informasjon om frister, avtaletyper og rutiner, samt en oversikt over hva som må gjøres før, under og etter et utvekslingsopphold. 

Digitale verktøy

Vi har en rekke digitale verktøy som er å finne under "Mine verktøy og snarveier" på min.usn.no for ansatte. Denne siden krever innlogging. Her gis det tilgang utfra den enkeltes funksjon og stilling. 

 • EpN – Emneplaner på nett 

 • Fagpersonweb – studentoversikt for faglig- og administrativt ansatte 

 • Leganto - litteraturlister 

 • Wiseflow - eksamensportal 

 • Canvas - læringsplattform 

 • TimeEdit - timeplaner 

Digital opplæring
Lover og forskrifter

Her finner du oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og andre dokumenter som er aktuelle for våre studenter og tilsatte.

Lover og forskrifter
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

 

Rapporter og publikasjoner

Rapporter og publikasjoner som er aktuelle for alle som er involvert i grunnskolelærerutdanningen:


Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende:
Delrapport 1
Delrapport 2
Delrapport 3
Delrapport 4
Første kull i havn : Sluttrapport

Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen: Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke

NOKUT - Transforming Norwegian Teacher Education

Nyttige lenker

Kontaktpersoner ved GLU

Drammen 

 Notodden 

 Porsgrunn 

Vestfold

 

Masterkoordinator Syklus II:
Ann Kristin Larsgaard