Hovedformålet med denne forskningsgruppen er å utvikle konseptet flerspråklighet videre og utforske det på tvers av faggrenser, både ved USN, i skolen og på andre læringsarenaer.

Om flerspråklighet

Flerspråklighet er et økende fenomen i opplæringen i Norge. Antallet flerspråklige barn og elever som får opplæring i flere språk har steget betydelig i de senere år. Flerspråklighet som fenomen, og barns flerspråklige utvikling, kompetanse og praksis, er derfor sentrale kunnskapsområder for barnehage- og lærerutdanningen.

Alle elever lærer engelsk fra 1. trinn, og i flere kommuner begynner tar opplæring i et fremmedspråk til fra 5.-7. trinn. De fleste elever får opplæring i et fremmedspråk fra 8. trinn. Alle disse elevene har, eller utvikler, flerspråklig kompetanse og kan dermed betegnes som flerspråklige.

Hva forsker vi på?

Sentrale tema vi jobber med er:

 • Flerspråklighet og språkopplæring: Hva er lærernes kompetanse, holdninger («beliefs») og praksis?
 • Hvordan skape felles arenaer i klasserommet for flerspråklighet (i opplæringen generelt, i innføringsklasse eller mottaksskole)?
 • Hvordan vurderes kunnskap og hvordan kan elevene vise kompetansen sin?
 • språklæring, metakognisjon og dybdelæring
 • litterasitetspraksiser («literacy practices») i hjem og skole
 • språk og identitet (det «imaginære jeg»)
 • flerspråklighet fra barnehagen til voksenopplæring
 • foreldresamarbeid
 • elevers erfaringer med og oppfatninger rundt flerspråklighet i opplæringen og i hverdagspraksiser
 • videreutvikling av masteremnet «Flerspråklighet i skolen» (5-årig GLU)

Hvordan forsker vi?

Gruppen forsker foreløpig mest med kvalitative metoder som observasjoner, intervju, tekstanalyser med mer. Kvantitative metoder som spørreundersøkelser (survey) er tatt i bruk i kombinasjon med kvalitative metoder.

Forskningsdisipliner

Vi har vårt utgangspunkt i begrepet flerspråklighet, men ønsker å utforske konseptet (faglig og fagdidaktisk) på tvers av tradisjonelle faggrenser. Vi ønsker å inkludere flere fagområder i fremtiden.

Fagområder som for tiden er representert:

 • språkfag (norsk, engelsk, fremmedspråk)
 • sosiologi
 • sosialantropologi
 • pedagogikk
 • spesialpedagogikk

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

 • Nordplus-nettverk: Approaches to Multilingualism in School (AtoMS)
 • forskningsprosjekt: «Revisiting curricula for deaf students in Norway»
 • FoU-samarbeid: Savitribai Phule Pune University – flerkulturelle klasserom og læringsstrategier
 • flere pågående masterprosjekt

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidat