Flerspråklighet, læring og utvikling

Hovedformålet med denne forskningsgruppen er å utvikle konseptet flerspråklighet videre og utforske det på tvers av faggrenser, både ved USN, i skolen og på andre læringsarenaer.

Om flerspråklighet

Flerspråklighet er et økende fenomen i opplæringen i Norge. Antallet flerspråklige barn og elever som får opplæring i flere språk har steget betydelig i de senere år. Flerspråklighet som fenomen, og barns flerspråklige utvikling, kompetanse og praksis, er derfor sentrale kunnskapsområder for barnehage- og lærerutdanningen.

Alle elever lærer engelsk fra 1. trinn, og i flere kommuner begynner tar opplæring i et fremmedspråk til fra 5.-7. trinn. De fleste elever får opplæring i et fremmedspråk fra 8. trinn. Alle disse elevene har, eller utvikler, flerspråklig kompetanse og kan dermed betegnes som flerspråklige.

Hva forsker vi på?

Sentrale tema vi jobber med er:

 • Flerspråklighet og språkopplæring – hva er lærernes kompetanse, holdninger («beliefs») og praksis?
 • Språklæring, metakognisjon og dybdelæring
 • Hvordan skape felles arenaer i klasserommet for flerspråklighet (i opplæringen generelt, i innføringsklasse eller mottaksskole)?
 • Litterasitetspraksiser («literacy practices») i hjem og skole
 • Språk og identitet (det «imaginære jeg»)
 • Flerspråklighet fra barnehagen til voksenopplæring
 • Foreldresamarbeid
 • Hvordan vurderes kunnskap og hvordan kan elevene vise kompetansen sin?
 • Videreutvikling av masteremnet «Flerspråklighet i skolen» (5-årig GLU)
 • Elevers erfaringer med og oppfatninger rundt flerspråklighet i opplæringen og i hverdagspraksiser.

Hvordan forsker vi?

Gruppen forsker foreløpig mest med kvalitative metoder, som observasjoner, intervju, tekstanalyser med mer. Kvantitative metoder som survey er tatt i bruk i kombinasjon med kvalitative metoder.

Forskningsdisipliner

Forskningsgruppen har sitt utgangspunkt i begrepet flerspråklighet, men ønsker å utforske konseptet (faglig og fagdidaktisk) på tvers av tradisjonelle faggrenser.

Fagområder som for tiden er representert: språkfag (norsk, engelsk, fremmedspråk), sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi ønsker å inkludere flere fagområder i fremtiden.

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

 • Nordplus-nettverket Approaches to Multilingualism in School (AtoMS)
 • Forskningsprosjektet «Revisiting curricula for deaf students in Norway»
 • FoU-samarbeid med Savitribai Phule Pune University – flerkulturelle klasserom og læringsstrategier
 • Flere pågående masterprosjekt