Master i klinisk helsearbeid – Sammensatte helsetilstander

Master i klinisk helsearbeid – Sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Vi forbereder deg til arbeid rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid kvalifiserer helsearbeidere som vil arbeide med geriatrisk helsearbeid, digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, stråling i diagnostikk og behandling, samt personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

  • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
  • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
  • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
  • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Vi tilbyr fire forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Studieretningen sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er hyppig forekommende i den norske befolkningen, spesielt med tanke på at vi i dag lever lenger og at eldre utgjør en stor del av befolkningen. Pasienter med sammensatte helsetilstander har ofte individuelle og sammensatte behov for utredning, tiltak, behandling og oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse innen ulike fag- og profesjonsområder. I kjølevannet av at disse pasientene trenger en tverrprofesjonelt tilnærming, har de også behov for godt organiserte og tilrettelagte helsetilbud.

Vi har som mål å forberede deg til å arbeid med utvikling og organisering av tjenestetilbud, tverrprofesjonelt samarbeid og helsetjenester/intervensjoner rettet mot pasienter med slike sammensatte helsetilstander. 

Hva slags jobb får du?

Med en «Master i klinisk helsearbeid – studieretning Sammensatte helsetilstander» kvalifiserer du deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter med sammensatte helsetilstander, kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid i pasientrettet arbeid, fagutvikling samt kunnskapsbasert og praksisrettet helsearbeid.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.  Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er master i klinisk helse lagt opp

Master i klinisk helsearbeid er lagt opp som et deltidsstudium over 8 semester, og består av emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng. Forventet studieinnsats per uke er 20 timer. Studiet kan også tas på fulltid over fire semester.

Studiet er lagt opp slik at studenten kan skreddersy sammensetningen av emner etter sitt behov for kunnskap og kompetanse i arbeidslivet. Studieretningen gir mulighet for at studenter som tidligere har tatt en videreutdanning med fokus på sammensatte helsetilstander, kan bygge kompetansen videre til en mastergrad. HSN har lang tradisjon for å tilby videreutdanninger som møter samfunnets og arbeidslivets behov og krav til økt kompetanse for helsearbeidere.

Opptakskrav

Opptakskravene er under behandling, og kan bli endret.

Bachelor eller tilsvarende i helse- og sosialfag. I tillegg kreves ett års relevant yrkespraksis etter oppnådd grad.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student