Master i klinisk helsearbeid – Sammensatte helsetilstander

Master i klinisk helsearbeid – Sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Vi forbereder deg til arbeid rettet mot pasienter med sammensatte helsetilstander.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Dette er klinisk helsearbeid

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere.
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass.
 • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter.
 • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter.

Studieretningen sammensatte helsetilstander

Sammensatte helsetilstander er hyppig forekommende i den norske befolkningen, spesielt med tanke på at vi i dag lever lenger og at eldre utgjør en stor del av befolkningen. Pasienter med sammensatte helsetilstander har ofte individuelle og sammensatte behov for utredning, tiltak, behandling og oppfølging av helsepersonell med høy kompetanse innen ulike fag- og profesjonsområder. I kjølevannet av at disse pasientene trenger en tverrprofesjonelt tilnærming, har de også behov for godt organiserte og tilrettelagte helsetilbud.

Vi har som mål å forberede deg til å arbeide med utvikling og organisering av tjenestetilbud, tverrprofesjonelt samarbeid og helsetjenester/intervensjoner rettet mot pasienter med slike sammensatte helsetilstander. 

Hva slags jobb får du?

Med en «Master i klinisk helsearbeid – studieretning Sammensatte helsetilstander» kvalifiserer du deg til faglig og praktisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Du kan jobbe med å utvikle, organisere og utøve helsetjenester til pasienter med sammensatte helsetilstander, kvalitetssikre tjenester, implementeringsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid i pasientrettet arbeid, fagutvikling samt kunnskapsbasert og praksisrettet helsearbeid.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.  Vi tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er masterstudiet lagt opp

Master i klinisk helsearbeid kan gjennomføres på deltid eller heltid og består av emner som til sammen utgjør 120 studiepoeng.  Deltidsløp går over 8 semester, med forventet studieinnsats på 20 timer per uke. For fulltidsstudenter er studieinnsats beregnet til 40 timer per uke.

Studiet er lagt opp slik at studenten kan skreddersy sammensetningen av emner etter sitt behov for kunnskap og kompetanse i arbeidslivet. Studieretningen gir mulighet for at studenter som tidligere har tatt en videreutdanning med fokus på sammensatte helsetilstander, kan bygge kompetansen videre til en mastergrad. Vihar lang tradisjon for å tilby videreutdanninger som møter samfunnets og arbeidslivets behov og krav til økt kompetanse for helsearbeidere.

Studiemodell

Innen studieretningen sammensatte helsetilstander, tar studenten studieretningsemne, valgemner og fellesemner.

 • Studieretningsemnene utgjør 15 studiepoengs fordypning i emnet:
 • Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng
 • Valgemnene utgjør 45 studiepoeng i valgfrie emner innen klinisk helsearbeid
 • Fellesemnene utgjør 30 studiepoeng i vitenskapsfilosofi/teori, metode og kunnskapshåndtering, og utvikling av forskningsprosjekt. Disse emnene tas sammen med studentene i de andre studieretningene ved Master i klinisk helsearbeid.

Studieretningen er tilrettelagt både for studenter som ønsker å ta et fullt masterløp på 120 studiepoeng, og for studenter som ønsker å få godskrevet tidligere gjennomførte videreutdanninger på masternivå.

 • Studenter med 30 studiepoengs videreutdanning, kan få godskrevet denne, og må i tillegg ta 15 studiepoeng i det obligatoriske emnet «Personorientert helsearbeid for sammensatte helsetilstander», og 15 studiepoeng i et valgfritt emne.
 • Studenter med opptil 60 studiepoeng videreutdanning får godskrevet maksimalt 45 studiepoeng, og må ta det obligatoriske emnet «Personorientert helsearbeid for sammensatte helsetilstander» på 15 studiepoeng.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

I tillegg kreves enten minst 1 års relevant klinisk erfaring før opptak til mastergradsstudiet, eller at du innehar minimum 20 % stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

For opptak til masterutdanninger kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Søkekode: 5111

Heltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student