Praksis for grunnskolelærerutdanningen

Lærere i skolegården. Foto.

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærere, praksislærere og skoleledelse. All praksis i utdanningen skal være veiledet og vurdert.


Lærerutdanningen foregår på to ulike læringsarenaer - på universitetet og på praksisskolene. Gjennom praksisperiodene blir studentene fortrolige med yrkesutøvelsen og får erfaringer med de arbeidsområdene som møter dem i yrket.

Praksisstudiene er en obligatorisk, integrert del av lærerutdanningen, og all praksis må være bestått før studenten får vitnemål. I praksisperiodene deltar du sammen med en lærer som er din veileder i alle skolens aktiviteter. Studentene følger praksislærers arbeidsdag, i tillegg kommer tid til forberedelser, individuelt eller i grupper, samt tid til å delta i skolens møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid.

All praksis er obligatorisk, og fravær må tas igjen uavhengig av årsak.

Praksisperioden

Praksisstudiet foregår på lærerutdanningsskoler som har avtale med USN. Studentene fordeles gjennom studiet i grupper på forskjellige skoler med ulike praksislærere for å få en så bred erfaring som mulig. Reisevei må påregnes!

Hver praksisperiode vurderes med vurderingsuttrykket "bestått" / "ikke bestått".

En student som får "ikke bestått" i en praksisperiode får ett nytt forsøk på å bestå. Praksis må være bestått før man kan gå videre til neste årstrinn.

Læringsutbytte og progresjon i praksis beskrives i emneplan for praksis (GLU 1-7 og GLU5-10) og i fagenes emneplaner.

For ytterligere informasjon ser du nærmere på våre to linjer: GLU1-7  og GLU5-10.

Ytterligere informasjon