Forskningsgruppe for helsefremmende arbeid i nærmiljø (HENÆR)

I 1995 ble Senter for helsefremmende nærmiljøarbeid (HENÆR) av Fylkeslegen og Høgskolen i Vestfold etablert som et forsøksprosjekt, og formelt etablert som eget senter i 1998. Senteret ble «oppgradert» til Institutt for helsefremmende arbeid i 2010, men gikk tilbake til å være en fag- og forskningsgruppe i 2017 da Høgskolen i Sørøst-Norge (nå Universitetet i Sørøst-Norge) ble etablert. Fagfeltet helsefremmende arbeid var fra 1995 til 2017 ett av fem særlige satsingsfelt for Høgskolen i Vestfold/Buskerud og Vestfold.


Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid er en sentral del av praktisk arbeid og forskning som gjøres på folkehelse- og arbeidshelsefeltet. Helsefremmende arbeid har fokus på forhold som fremmer helsen, på ulike nivå: miljø, politikk, lokalsamfunn, settinger/arenaer og individer.  Et sentralt poeng, som ikke kan understrekes for ofte, er at helsefremmende arbeid har primært fokus på de positive faktorene som fremmer folks helse, og i mindre grad på risikofaktorer for sykdom. Helsefremmende arbeid er et sektorovergripende, tverrsektorielt og tverrfaglig ansvarsområde og det er derfor viktig å påpeke at helsefremmende arbeid har fokus på alle sektorer, ikke bare (men også) i helsesektoren.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det i hovedsak tre hovedtilnærminger i helsefremmende arbeid: Målgruppetilnærming (f.eks. eldre, barn og unge); Tematilnærming (f.eks. røyking, fysisk aktivitet, og kosthold); og Settingstilnærming (f.eks. skoler, nærmiljø og arbeidsplasser). HENÆR har et særlig (men ikke utelukkende) fokus på settingstilnærmingen. Dette innebærer at vi vektlegger betydningen av tverrfaglige og helhetlige tilnærminger som kompetanse i å lære av erfaringer, og å involvere alle grupper av mennesker som inngår i den aktuelle settingen det fokuseres på.

Forskningsgruppen

Forskningsgruppen har i dag omtrent 15 ansatte ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. I tillegg deltar flere forskere fra andre institutt, fakultet og institusjoner/bedrifter (som f.eks. Fylkeskommunen i Vestfold). Forskningsgruppen er tverrfaglig med bl.a. bakgrunn fra samfunnsfag, psykologi, idrettsvitenskap, sykepleie og fysioterapi. Alle har forskerutdanning på minst førstelektor-/førsteamanuensisnivå eller er doktorgradsstudenter.

Pågående forskning

Under følger eksempler på forskning/tema vi for tiden arbeider med.

Folkehelse:

 • Folkehelselovens betydning for organisering av folkehelsearbeidet i norske kommuner (doktorgradsprosjekt)
 • Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør
 • Ungdeommens stemme (ungdomsmedvirkning)
 • Trivsel og helse blant ungdom (ungdata)
 • Nærfriluftsliv blant innvandrerkvinner
 • Barn og unge som pårørende til alvorlig somatisk syke foreldre (doktorgradsprosjekt)
 • Nærmiljøarbeid i Buskerud og Vestfold
 • Helsefremmende fengsler

Arbeidshelse:

 • Arbeid og levekår blant personer som har gjennomlevd kreftbehandling (doktorgradsprosjekt)
 • Arbeid og kreft blant selvstendig næringsdrivende
 • Mangfold på arbeidsplassen: fokus på unge arbeidstakere med funksjonshemming eller innvandrerbakgrunn
 • Jobbengasjement og arbeidsnarkomani
 • Arbeidsmiljø og sykefravær

Annet:

 • Opplevelsen av å pensjonere seg: fortellinger om velvære (doktorgradsprosjekt)

Kontaktinformasjon

Forskningsgruppen ledes av Torill Helene Tveito.

Medlemmer i forskningsgruppen

Ansatte i faggruppen for helsefremmende arbeid:

Eksterne:

 • Karianne Stray
 • Tone L. Johnsen
 • Hilde Grønningsæter
 • Vibeke Kranstad
 • Aud Johannessen
 • Elin Andersen Gade
 • Nanna Jørgensen
 • Rune Kippersund
 • Mari Katrine Nichols Espetvedt

Årsrapporter

Oppdrag

Forskningsgruppen driver med forsknings- og oppdragsvirksomhet i tillegg til at alle deltakerne underviser mer eller mindre på Institutt for helse-, sosial- og velferdsfags studier.

Vår aktivitet finansieres av interne USN-midler og av eksterne midler fra oppdragsgivere som kommuner, statlige etater, private bedrifter oa. Interesserte kan kontakte leder Torill Helene Tveito eller oppdragsansvarlig Elin A. Gade.