Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

Ønsker du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag, der du får brukt mange sider av deg selv? Da er sykepleie noe for deg.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Studiested

Du kan ta Bachelor i sykepleie ved våre campuser i Drammen, Porsgrunn og Vestfold.

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan arbeide med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder nasjonalt og internasjonalt.

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å arbeide med.

Sykepleierens funksjoner er innenfor et bredt felt, så som forebyggende og helsefremmende, behandlende – lindrende – rehabiliterende funksjoner, fagutviklende – undervisende funksjoner samt administrative funksjoner.

Sykepleieyrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i rivende utvikling med økende krav til kompetanse, hvor alle som jobber i helsevesenet skal jobbe kunnskapsbasert.

 

 

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort, og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber innen alle felt av helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. 

Fremtidens sykepleiere vil også få en sentral rolle i samarbeid mellom ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten, og tverrprofesjonelt samarbeid er et viktig tema innenfor helsetjenesten generelt og i sykepleiens fag og funksjon spesielt.

Gjennomsnittlig startlønn for en sykepleier ansatt i kommune eller fylkeskommune (KS- 1/12-2017)) var 524.508 kroner inklusiv ulempetillegg.

Kliniske studier

Praksis -og praksisrettede studier utgjør halvparten av sykepleierstudiet. I praksisstudier får du anledning til å anvende teoretisk og praktisk kunnskap og utøve profesjonens verdier. Det tette samarbeidet mellom lærer, praksisveileder og student legger til rette for et godt læringsmiljø, og gir deg som student et godt grunnlag for å lære hvordan møte de faglige og personlige utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn. Du får studere, lære og praktisere sykepleie i medisinske og kirurgiske avdelinger, i poliklinikker, i sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid. Du får også erfaringer fra forebyggende helsearbeid, samt innblikk i svangerskaps- og barselomsorg.

Dette lærer du på bachelor i sykepleie

En sykepleier jobber personorientert og har fokus på hvordan sykdom og behandling påvirker pasientens liv. Derfor er temaer som helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering viktige elementer i utdanningen.

Som sykepleier trenger du en solid teoretisk kunnskapsbase. Derfor er 50 prosent av studiet en innføring i naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og sykepleievitenskapelige kunnskapsområder; som blant annet anatomi/fysiologi, farmakologi, sykdomslære og mikrobiologi, psykologi, pedagogikk, etikk, ledelse – og administrasjon og sykepleie.

Det legges stor vekt på integrering og anvendelse av teori fra ulike kunnskapsområder i ferdighetstrening og de kliniske studiene.

Vi legger vekt på studentaktive læringsformer og har moderne øvingsposter samt et høyteknologisk simuleringssenter, som brukes aktivt i undervisningen gjennom hele studiet.

Vi er kjent for tett og god dialog med våre studentene gjennom hele studieløpet, og legger stor vekt på at du er aktiv og tar ansvar for egen læring. Derfor står aktiviteter som caseoppgaver, praktisk ferdighetstrening, gruppediskusjoner og oppgaveseminar sentralt, i tillegg til selvstudier og forelesninger.

Det forventes at du som heltidsstudent arbeider cirka 40 timer hver uke med studiene dine. I kliniske studier (som varer mellom seks og ti uker per praksisperiode) er det obligatorisk med 30 timer per uke.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sykepleierutdanningen i utlandet. Det kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, tverrkulturelle fagkompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har nettverksavtaler og bilaterale avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner i Norden – Europa – Nord-Amerika, Afrika og Asia

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

USN tilbyr både monofaglige og flerfaglige mastergrader:

Vi tilbyr også et doktorgradsløp i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen sykepleie og helsefag finner du hele tilbudet her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 180
  • Søkekode: 222 051
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student