Forskning på estetiske læreprosesser (ForEst)

Forskningsgruppen for estetiske læreprosesser er profesjonsorientert og tematisk spisset. Vi har som mål å utvikle teoretisk, praktisk og profesjonsrettet kunnskap om estetiske læreprosesser i og på tvers av fag.

Gruppen er tverrfaglig og tar utgangspunkt i fagene norsk, språk- og litteratur, drama, musikk og forming/kunst og håndverk. Gruppens forsknings- og utviklingsprosjekter har stor relevans for de to største profesjonsutdanningene ved fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HiU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, og har som mål å utvikle kunnskap om estetiske læreprosesser i barnehagen, grunnskolen og i høyere utdanning.

Aktuelle tema

 • Teater med barn og unge – som estetisk dannende praksis og som estetisk læreprosess
 • Multimodalitet og estetikk i elevers lese- og skrivepraksis på småskoletrinnet
 • Muntlighet, litteraturdidaktikk og estetiske læreprosesser i ny grunnskolelærerutdanning
 • Fra fakta til fortelling – arbeid med narrativer (samfunnsfag og drama)
 • LandArt – som tverrfaglig arbeidsmetode (naturfag og kunst og håndverk)
 • Utfordrende bildebøker, bildebøker og affekt
 • DigEst - estetiske læreprosesser og den digitale dimensjon (drama og DigTekLab)
 • Kunstfeltet og estetiske læreprosesser (drama)
 • Bildebokapper for nettbrett i litteraturundervisningen
 • Fra dikt til digital collage (norsk og kunst og håndverk)
 • Demokratisk danning og estetisk praksis (drama)
 • Estetiske læreprosesser i utdanningsvitenskapelig kontekst (musikk/Blues-studie)
 • Musikkteknologi og estetiske læreprosesser

Forskningsmetoder

Kunnskap innenfor de overordna spørsmåla/temaene skal utvikles gjennom ulike epistemologiske tilnærminger som springer ut av samfunnsvitenskapelig, humanistisk og kunst-basert forskning og i krysningen mellom disse. Som en konsekvens av ulike epistemologiske tilnærminger skal kunnskap skapes, utvikles og formidles gjennom forskjellige kunnskapsspråk. Det vil i praksis si at ny kunnskap, i tillegg til mer tradisjonelle vitenskapelige publikasjoner, også kan eksistere som lyd, bilde, poesi, mennesker og ting i bevegelse og fiksjon, alene eller i relasjon til andre.

Samtiden er komplisert, uforutsigbar og uoverskuelig. Estetiske læreprosesser representerer et komplekst læringssyn, hvor kropp, sanser, følelser, aktiveres som en forutsetning for læring. Gjennom de ulike estetiske fagenes uttrykksformer, tekster og virkemidler skapes læreprosesser der dyp, flertydig og flerfaglig læring skjer. De estetiske læreprosessene er sammensatte prosesser som ikke gir entydige svar, men der individets og fellesskapets forståelser utforskes, utfordres og utvikles. De estetiske læreprosessene representerer et utvidet kunnskapssyn med vekt på relasjonelle, emosjonelle, affektive, praktiske, skapende og refleksive momenter på en gang, og representerer en etterlengtet motvekt mot troen på at læring enkelt lar seg beskrive og måle. Det er et slikt læringslandskap som utforskes og utvikles i Forskningsgruppen for estetiske læreprosesser.

Podkast

Hør på vår podkast (PodEst) om estetiske læreprosesser som undersøker ulike aspekter ved estetikk og læring. PodEst har som mål å skape, utforske og formidle kunnskap om estetiske læreprosesser.

Samarbeidspartnere og nettverk

Logo. Forest.

Publikasjoner

Gruppeledere

Medlemmer

Ph.d.-kandidater