Forskning på læring, læringsdesign og digitale medier

Lærer og elev prøver VR-briller i DigTekLab på campus Notodden
DIGITAL TID: Forskerne i LÆDIME studerer hvordan læring og undervisning endres i en digital tid.

Forskningsgruppen læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME) jobber med ulike problemstillinger knyttet til digitalisering og læring i barnehage, skole og lærerutdanning. Søkelyset er rettet mot blant annet profesjonsfaglig digital kompetanse.

Forskningsgruppen læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME) bruker ulike metoder for å studere hvordan læring og undervisning endres i en digital tid. Problemstillingen avgjør metodiske valg.

Gruppen består av forskere med omfattende erfaring med aksjonsforskning og intervensjonsstudier, dokumentanalyse, intervjuer, observasjoner og kvantitative undersøkelser, samt mixed methods.   

De fleste forskerne tilhører institutt for pedagogikk, mens enkelte kommer fra andre fagmiljøer som språk og samfunnsfag. Felles for alle er interessen for å studere pedagogiske eller fagdidaktiske problemstillinger som melder seg fordi barnehager, skoler, lærerutdanninger og samfunnet for øvrig digitaliseres.

Mål og temaer

LÆDIME undersøker blant annet problemstillinger knyttet til spill og læring, hvordan rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) best kan utvikles i lærerutdanningen og hvilket ansvar lærerutdannere tar for å utvikle studentenes digitale kompetanse i ulike fag.

Forskerne i LÆDIME har også samarbeidet om å gjennomføre en ståstedsanalyse i nærliggende kommuner om skolenes implementering av én digital enhet per elev (1:1 iPad). Funnene i rapporten brukes av skolens videre utviklingsarbeid, og ytterligere data skal innhentes og analyseres.

Samarbeidspartnere og nettverk

LÆDIME samarbeider med forskere fra ulike forskningsgrupper ved USN og relevante nasjonale og internasjonale miljøer.

Internt har vi etablert et samarbeid med forskningsgruppen lærmiddelhistorie og læremiddelanalyse, som forsker på digitale læremidler, og forskningsgruppen veiledning i profesjon og utdanning (ViPU) om veiledning i digitale klasserom.

Nasjonalt samarbeider vi blant annet med Diku, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Agder, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold og NTNU.

Internasjonalt samarbeider vi med forskere gjennom ulike forskernettverk. I søknads- og prosjektsammenheng har vi formalisert et samarbeid med Professionshøjskolen Absalon, Högskolan Väst, Trollhättan, Universitetet i Gøteborg, Nord universitet og UCC i København. Vi jobber med å styrke det internasjonale nettverket, også ut over Norden.

Forskningsprosjekter

Prosjektet læring og undervisning i en digital tid (LUDO) er et sentralt utviklingsprosjekt ved USN som flere av gruppens medlemmer også forsker på. Her er hensikten å utvikle en grunnskolelærerutdanning som forbereder studentene godt til å være lærere i klasserom preget av digital teknologi. 

Forskningsgruppen har også stipendiater med selvstendige prosjekter som er relevante for vår overordnede tematiske satsing, men som ikke er koblet til et større og mer institusjonelt forsknings- og utviklingsprosjekt. 

LÆDIMEs forskere er oppfordret til å koble mindre forskning- og utviklingsarbeid (FoU) til større fellesprosjekter for å sikre økt effekt og samarbeid i gruppen.