Forskningsinteressen i gruppen er rettet mot profesjonsdannelse og undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen og barnehagen som praksisfelt.

Pedagogiske konsepter i barnehagen

Utbredelsen av ulike pedagogiske konsepter (standardiserte programmer, metoder og kartleggingsverktøy) i barnehagene har økt i løpet av kort tid, og påvirker profesjonsutøvelsen, både for nåværende og kommende barnehagelærere. Formålet med prosjektet er å utforske hvilke pedagogiske konsepter er i bruk i partnerbarnehagene tilknyttet Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH) og USN, hvordan konseptene benyttes og hvorfor barnehagen har valgt å benytte akkurat disse konseptene? I studiet ble det benyttet spørreskjema.

 

Forskere: Åse Lund, Lise Juritsen (USN), Jostein Paulgård Østmoen (USN), Terese Wilhelmsen (USN), Monica Seland (DMMH) og Karianne Franck (DMMH).

Forskergruppen Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen (UnBa) tar utgangspunkt i miljøene som forsker på og videreutvikler undervisning i barnehagelærerutdanningen på bachelor- og masternivå. Forskningsgruppen er underlagt Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI). Mål for forskergruppen er å:

 • styrke studentenes profesjonsdannelse
 • styrke undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanning
 • styrke lærerutdannernes egen undervisningskompetanse, FoU-kompetanse og profesjonsdannelse
 • styrke profesjonsfaglig felleskap om undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanning
 • styrke studenters involvering i forskning og faglig utviklingsarbeid
 • styrke FoU-basert utdanning og innholdet i utdanning fra bachelor- til masternivå
 • identifisere og styrke forskningsområder for barnehagelærerutdanningen og barnehagedidaktikk i utdanningen
 • muliggjøre og styrke FoU-samarbeid på tvers av campus, fag og kunnskapsområder(emner) i barnehagelærerutdanning
 • styrke forskningssamarbeidet med partnerbarnehagene
 • styrke formidling av FoU-resultater ved/i nasjonale og internasjonale konferanser og tidsskrifter, samt å delta i relevante samfunnsdebatter

Pågående prosjekter og publikasjoner

Profesjonsinnretning, progresjon og sammenheng

Barnehagelærerutdanningens profesjonsinnretning, progresjon og sammenheng – pedagogikk-fagets sammenbindende funksjon

Barnehagelærerutdanningens forskrift (2012) gir tydelige føringer om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning og pedagogikkfaget har et særlig ansvar for progresjon og profesjonsinnretting av utdanningen. Dette danner bakgrunnen for den treårige studien (2019-2022) med overordnet problemstilling: «Hvordan erfarer ulike aktører at barnehagelærerutdanningen er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet?» Prosjektet er forankret i forskergruppen UFP Utdanning for praksisfellesskap.

Forskere: Hilde D. Hogsnes, Reidun Larsen, Hilde Løvig-Larsen, Liv Gjems og Kristin R. Tholin

Følgeforskning av iverksettelsen av ny utdanningsstruktur i barnehagelærerutdanningen

Følgeforskning av iverksettelsen av ny utdanningsstruktur i Barnehagelærererutdanningen: (Trinn 1, 3, 4)

Prosjektet er gjennomført som følgeforskning på iverksettelsen av Profesjons, Progresjon og Praksis (PPP) strukturen i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet består av fire delprosjekter. Delprosjekt 1 utforsket ulike perspektiver på iverksettelse av PPP strukturen første studieår. Del prosjekt 2 gjennomføres med et aksjonsforskningsprosjekt med formål å videreutvikle progresjonstanken knyttet til akademisk skriving i strukturen og beskrevet som et eget prosjekt (se Aksjonsforskningsprosjekter rettet mot akademisk skriving). Delprosjekt 3 og 4 utforsker ulike perspektiver på iverksettelse av PPP strukturen andre og tredje studieår.

Forskere: Terese Wilhelmsen og Anne-Line Bjerknes

Kollegial selvstudie av profesjonsveilederrollen

Kollegial selvstudie av profesjonsveilederrollen i barnehagelærerutdanningen

Studiet har som mål å utforske profesjonsveilederrollen i barnehagelærerutdanningen. I prosjektet benyttes kollegial selvstudie som metodisk tilnærming for å forske på egen praksis. I prosjektet utforsker vi egne erfaringer med å være profesjonsveileder - vår undervisning og veiledning og studentenes erfaringer med å delta i profesjonsveiledning.

Forskere: Berit Oddrunn Sletten, Lise Juritsen, Jostein Paulgård Østmoen, og Terese Wilhelmsen.

Publikasjoner:

 • Østmoen, J.P., Juritsen, L., Wilhelmsen, T. & Sletten, B.O. (2020). Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etiske anliggende. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2). Doi: https://doi.org/10.23865/up.v14.1990
Utvikling av case- undervisning som læringsstrategi

Utvikling av case- undervisning som læringsstrategi: Mellom forskning og praksis

Vi ser på barnehagestyrernes oppfatning av arbeidsrelatert stress som en spesifikk bekymring vi trenger utdypet innsikt i for å forbedre arbeidsforholdene for personalet og et godt klima for barna. Det er bakgrunnen for delstudien. Vi utforsker og utvikler case-metodikk som en læringsstrategi. Utvalget består av deltakere på videreutdanningsstudien Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen (2018-2020). Case-basert undervisning bygger på studentaktiv læring, autentiske situasjoner, handlingsorientert og kunnskapsdeling. Forskningsspørsmålet er: Hvordan kan bruk av case i undervisningen (problembasert læring) bidra til å utvikle studenters lederferdigheter med vekt på stress?

Forskere: Elsa Kristiansen (USN, HH), Marit Bøe og Kristin R. Tholin (begge USN, HUI)

På vei mot en profesjonsnær barnehagelærerutdanning

 

Prosjektene belyser ulike sider ved lederutvikling i barnehagelærerutdanningen ut fra studenters beskrivelser av forventninger til lederrollen, og barnehagelæreres lederkompetanse sett ut fra styrers perspektiv. Formålet med studiene er blant annet å undersøke om det er behov for ytterligere kunnskap om ledelse i barnehagelærerutdanningen og hva dette kunnskapsgrunnlaget kan handle om, på veien mot en utdanning med høy arbeidslivsrelevans. Arbeidet er i hovedsak forankret i forskningsgruppen BaPro – Barnehageledelse og Profesjon

Forskere: Marianne Olsen Santana (USN)

Publikasjoner:

 • Santana, M. O. (2020) "… og det er på veien man utvikler seg som leder”. Om lederutvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2241
Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning - tematikk og profesjonsretting

Dette prosjektet utforsker hvilke kompetanser studenter utvikler gjennom bacheloroppgaven. Problemstillingene som utforskes i prosjektet er blant annet: Hva kjennetegner problemstillinger, tematikk og forskningsmetoder i barnehagelærerstudenters FoU-oppgaver? Hvordan begrunner studentene valg av tematikk? Hvordan bidrar bacheloroppgaven til utvikling av profesjonsrelevant kunnskap for studentene? og Hvordan bidrar bacheloroppgaven til utvikling av kompetanse om pedagogisk utviklingsarbeid? I prosjektet benyttes ulike kvalitative analyser (e.g. tematisk analyse og kritisk diskursanalyse) av studentenes tekster. Datamaterialet for studien består av 137 bacheloroppgaver innsamlet for ett årskull barnehagestudenter ved fire ulike studiesteder ved ett norsk universitet. Det forventes at et tilsvarende antall oppgaver inngår i materialet for påfølgende årskull. 

Forskere: Hein Lindquist, Anna Rigmor Moxnes, og Terese Wilhelmsen

Undrende og nysgjerrige barn og barnehagelærere

I prosjektet utforsker vi undring og nysgjerrighet som fenomen og begrep i ulike faglige sammenhenger; norsk, naturfag, pedagogikk, kroppsøvning, helse og bevegelse og forming. Målsetningen med prosjektet å bedre forstå hvordan utdanningen kan forberede studenter på å se, stimulere og følge opp barns undring i barnehagen.

Forskere: Trude Iversen (KKK), Torill Sæterstad (BUL), Anne-Lise Strande (NHB), Berit Oddrun Sletten (BUL), Aud Kjæret (STM), Lise Juritsen (BUL), Terese Wilhelmsen (BUL), Åse Lund (STM), Anne-Line Bjerknes (NHB), Simen Thorrud (NHB), og Ole Hval (KKK) 

Teaching slowly

Teaching slowly er et prosjekt der jeg sammen med studenter i barnehagelærerutdanningen utforsker materialitet i universitetsklasserom. Hensikten med prosjektet er å undersøke ulike måter å undervise på i pedagogikkfaget i barnehagelærerutdanningen som kan knytte teori og praksis tydeligere sammen. Prosjektet er planlagt for å styrke kunnskap om pedagogikk som et sammenbindende fag mellom teori og praksis i undervisning av studenter. Prosjektet vil gjennomføres i forskjellige emner innen pedagogikkfaget i BLU, og pågå med 3 kull, gjennom 3 år (datainnsamlingen er forventet å avsluttes i juni 2022).  Barnehagelærerstudentene bidrar med skriftlige tekster. Det er frivillig om man ønsker å levere tekst. Tekstinnleveringen er i papirform og den foregår slik at jeg som forsker ikke vet hvem som har levert bidrag. De skriftlige bidragene er studentens refleksjonsnotater knyttet til ulike eksperiment om rom og materialitet, som er gjennomført i undervisningen.

Forsker: Anna Rigmor Moxnes 

Publikasjoner

Hogsnes, H.D; Svensson, A-K; Larsen, M.E.; Damber, U (2020). Litteraturens og høytlesingens plass og hensikt i nasjonale policydokumenter for barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Barn ;Vol. 38.(4) s. 15-32.

Lindquist, H. & Moxnes, A. R. (2021). Abduksjon og improvisasjon i forskning. I Ø. Elle & M. Nyhus (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Bergen: Fagbokforlaget.

Moxnes. A. R. (2019). Sensing, Thinking and Doing Reflection in Early Childhood Teacher Education. [Doctoral thesis, Norwegian University of South-Eastern Norway]. University of South-Eastern Norway. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2585243

Moxnes, A. R. (2019). Working Across/Within/Through Academic Conventions of Writing a Ph. D.: Stories About Writing a Feminist Thesis. I G. Crimmins (Red.), Strategies for Resisting Sexism in the Academy (s. 247-265). Cham: Springer.

Moxnes, A. R., Bjelkerud, A. W., Gulpinar, T., Lafton, T., Myrvold, H. B. & Odegard, N. (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. I Ø. Elle & M. Nyhus (Red.), Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). Bergen: Fagbokforlaget.

Osgood, J., Taylor, C. A., Andersen, C. E., Benozzo, A., Carey, N., Elmenhorst, C., … Otterstad, A. M. (2020). Conferencing otherwise: a feminist new materialist writing experiment. Cultural Studies↔ Critical Methodologies, 20(6), 596-609. https://doi.org/10.1177%2F1532708620912801

Santana, M. O. (2020) "… og det er på veien man utvikler seg som leder”. Om lederutvikling i barnehagelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 6. https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2241

Tholin, K. R. (2019). Hvilke oppfatninger har barnehagelærerstudenter om omsorg? Educare - Vetenskapliga Skrifter, (3), 1-16. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.1 

Tholin, K. R. (2019). «Å være pålogget og aktivt til stede». Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 02–03-2019, s. 133–144.  https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-06 

Zarabadi, S., Taylor, C., Fairchild, N. & Moxnes, A. R. (2019). Feeling Medusa: Tentacular Troubling of Academic Positionality, Recognition and Respectability. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 10(2-3), 87-111. Hentet fra https://journals.hioa.no/index.php/rerm/issue/view/397

Øvreås, S., Andersen, E., Moser, T., Borch-Jenssen, J., & Jørgensen, K. A. (2020). Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen–evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 134-154. DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.2090

Øvreås, S., Kittilsen, S., Foyn-Bruun, E. E., & Bjerknes, A. L. (2021). «Jeg ble langt mer skjerpet»–erfaringer med digitalt samarbeid om undervisningspraksis. Uniped, 44(02), 104-116. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-02-03

Østmoen, J.P., Juritsen, L., Wilhelmsen, T. & Sletten, B.O. (2020). Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etiske anliggende. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2). Doi: https://doi.org/10.23865/up.v14.1990

Wilhelmsen, T. (2020). Implementering av Profesjon, progresjon og praksis i barnehagelærerutdanningen: Følgeforskning 1. studieår, Universitetet i Sørøst-Norge: Delrapport 1. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2683632?show=full

Avluttede prosjekter 

Aksjonsforskningsprosjekter rettet mot akademisk skriving

Aksjonsforskningsprosjekter rettet mot akademisk skriving. Følgeforskning av iverksettelsen av ny utdanningsstruktur i Barnehagelærerutdanning (Trinn 2)

Aksjonsforskningsprosjektet Akademisk Skriving i Barnehagelærerutdanningen (ASB) utgjør andre trinn av følgeforskningsprosjektet knyttet til implementering av Profesjon, Progresjon og Praksis strukturen i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektet har som hensikt å fremme progresjon i studenters akademiske skriving i barnehagelærerutdanningen. Prosjektet består av fem aksjonsforskningsprosjekter som gjennomføres på fire ulike campus og på 1., 2. og 3. studieår. Alle kunnskapsområdene, studieår og campus er representert i forskergruppen.

Forskere: Terese Wilhelmsen, Ole Hval, Jon Einar Bergsland, Mailin Alsø, Berit Oddrun Sletten, Elisabeth Johannesen, og Ingunn Sælid Sell.

Bokantologi: Forskning og utviklingsarbeid på egen praksis i barnehagelærerutdanning

Intensjonen med antologien er å forske på utvikling av egen praksis i barnehagelærerutdanningen. I boken rettes blikket på mangfoldet i ulike tilnærminger til, perspektiver på og spenninger ved å forske på egen veiledning og/eller egen undervisningspraksis. Forskning og Utvikling (FoU) rettet mot undervisning er viktig for å videreutvikle og sikre kvalitet i høyere utdanning, og det er her denne boken skal være et bidrag. Omdreiningspunktet i antologien er spenningsfeltet mellom forskning og utviklingsarbeid relatert til ulike forskningstilnærminger, vitenskapsteoretiske innganger, etiske betraktninger, og hva er kvalitet i kvalitativ forskning. Antologien tilbyr også artikler der mer overordnede forskningsrelaterte tematikker diskuteres. Kapitlene henvender seg til akademisk ansatte i lærerutdanninger og fagfeltet for øvrig. Boken er aktuell for bruk i PhD studier, ansatte i kvalifiseringsløp og for masterstudenter. Også lærere ute i skolen og andre studenter kan finne boken interessant.

Redaktørgruppa: Anna Moxnes, Teresa Aslanian, Steinar Øvreås, Terese Wilhelmsen og Marianne Olsen Santana

Covid-19 respons i barnehagen

Covid-19 respons i barnehagen

Studiet utforsker hvordan barnehagestyrere og pedagoger opplevde gjenåpningen etter COVID-19 stengningen i perioden april-juni. Forskningsspørsmålene var: hvordan administrerte barnehagene gjenåpningen etter COVID-19 stengningen, følte de seg forberedt for gjennomåpning? Hva var den pedagogiske innvirkningen av smittevernstiltakene som ble iverksatt? Prosjektet var gjennomført som en longitudinell spørreundersøkelsesstudie.

Forskere: Anne-Line Bjerknes, Anna R. Moxnes og Terese Wilhelmsen.

Publikasjoner og presentasjoner:

Pedagogiske konsepter i barnehagen

Utbredelsen av ulike pedagogiske konsepter (standardiserte programmer, metoder og kartleggingsverktøy) i barnehagene har økt i løpet av kort tid, og påvirker profesjonsutøvelsen, både for nåværende og kommende barnehagelærere. Formålet med prosjektet er å utforske hvilke pedagogiske konsepter er i bruk i partnerbarnehagene tilknyttet Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH) og USN, hvordan konseptene benyttes og hvorfor barnehagen har valgt å benytte akkurat disse konseptene? I studiet ble det benyttet spørreskjema.

 

Forskere: Åse Lund, Lise Juritsen (USN), Jostein Paulgård Østmoen (USN), Terese Wilhelmsen (USN), Monica Seland (DMMH) og Karianne Franck (DMMH).

Gruppeleder

Medlemmer