Nye meritterte undervisere i 2024

Marius Lysaker, Anne-Line Bjerknes, Urd Vindenes og Trine Ørbæk. Fotokollasje
MERITTERTE UNDERVISERE 2024: (fra venstre) Marius Lysaker, Anne-Line Bjerknes, Urd Vindenes og Trine Ørbæk. Kopirett: USN

Fire vitenskapelig ansatte blir anerkjent for arbeidet sitt med å styrke undervisningskvaliteten ved USN og heve læringen hos studentene våre. Totalt har vi nå 23 meritterte undervisere.

Hvert år siden 2020 utnevner Universitetet i Sørøst-Norge (USN) nye meritterte undervisere. Dette er vitenskaplige ansatte som har en undervisningsinnsats ut over det ordinære, og som blant annet utpreger seg med et gjennomgående og tydelig søkelys på studentenes læring.

Dette kjennetegner våre meritterte undervisere:
 • utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
 • har innsats ut over det ordinære
 • jobber systematisk med videreutvikling av egen undervisning
 • har en utforskende og vitenskapelig tilnærming i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og justere sin undervisningspraksis
 • kan reflektere over og begrunne sin undervisningspraksis ut fra relevant forskning og teori knyttet til høyere utdanning og eget fagfelt
 • er en lagspiller, en aktiv bidragsyter i fagmiljøets arbeid med å øke studiekvaliteten og en som formidler kompetanse og deler erfaringer med andre når det gjelder undervisningsarbeid

Fire nye undervisere, med tilknytning til hvert sitt institutt på USN, har nå fått status som merittert underviser. Tre av de meritterte tilhører Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, mens én tilhører Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

De som har fått status som meritterte undervisere ved USN i 2024 er:

Anne-Line Bjerknes

Anne-Line Bjerknes er førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturfag ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Hun underviser i realfag i lærerutdanningen, hovedsakelig i barnehagelærerutdanningen og har tilhold på campus Drammen.

Sammen med kollegaer forsker Bjerknes blant annet på realfagsdidaktikk. Hun er opptatt av hvordan en kan ha gode realfagssamtaler med barn i barnehagen, eller hvordan barnehagelærere kan legge til rette for at læring kan skje gjennom lek.

Når det gjelder undervisning, fremhever Bjerknes at god undervisning skjer gjennom godt kollegialt samarbeid. Hun legger vekt på studentaktiv læring, vurdering for læring og betydningen av samstemthet.

Marius Lysaker

Marius Lysaker er professor i matematikk ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Han underviser i matematikk, algoritmisk tenkning og programmering ved ingeniørstudiet og holder til på campus Porsgrunn. I tillegg underviser han i flere EVU-kurs rettet mot næringslivet. Han har veiledet en rekke master- og ph.d.-studenter ved USN innen fagfeltet modellering og simulering.

Lysaker har over tid inngått i samarbeidet med CCSE (Center for Computing in Science Education), som er et senter for fremragende undervisning. Han har utgitt læreboken Python for realfag (Fagbokforlaget), som i dag brukes ved flere universiteter. 

Urd Vindenes

Urd Vindenes er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Hun underviser i norsk ved lærerutdanningene, særlig på campus Drammen, og på årsenhet i norsk i Vestfold og Bø. I tillegg forsker hun på og formidler kunnskap om språk og språkvitenskap, særlig grammatikk.

I arbeidet sitt er hun særlig interessert i hvordan utforskende og studentaktive arbeidsmåter kan fremme læring og nysgjerrighet på språk. Slike arbeidsmåter har hun presentert blant annet i lærebøkene Praktisk grammatikk (Samlaget) og Utforskende arbeid med grammatikk i skolen (Universitetsforlaget).

Trine Ørbæk

Trine Ørbæk er professor ved Institutt for pedagogikk ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Hun underviser i pedagogikk og elevkunnskap og vitenskapsteori og metode ved lærerutdanningen på campus Porsgrunn.

Ørbæk forsker på og formidler kunnskap om hvilken betydning kropp, bevegelser og emosjoner har for læring, undervisning og forskning. Hun er særlig interessert i hvordan erfaringsbasert, dilemmabasert og situasjonsbasert undervisning kan bidra til å utvikle studentenes pedagogiske relasjonskompetanse og pedagogiske utviklingskompetanse. Slik tematikk har hun presentert blant annet i videoessayet Å forberede seg til praksis. Lærerstudenters kroppslige og emosjonelle erfaringer. (eblogg.usn.no)

Søkelys på studentene

Hilde Larsen Damsgaard. Foto– Arbeidet til årets meritterte undervisere er preget av systematikk, nysgjerrighet og utforsking når det gjelder undervisning, og de har også det til felles at de har et søkelys på studentene og deres læring, sier Hilde Larsen Damsgaard, meritteringsansvarlig på USN.

Hun legger til at alle de meritterte også er aktive pedagogiske bidragsytere i fagmiljøet og opptatte av å utvikle faglige fellesskap omkring undervisning.

Systematisk arbeid

De meritterte har levert søknader og vedlegg som gjennomgående dokumenterer systematisk arbeid med studentaktiv læring.

Det er også eksempler på samarbeid med studenter om utvikling av relevante nettressurser som deles med andre, og nye vurderingsformer som utvikles sammen med studentene.

Studenttilbakemelding

De meritterte dokumenterer også utstrakt samarbeid kollegaer imellom både når det gjelder undervisning, utviklingsarbeid og forskning på undervisningsvirksomhet.

Gjennom søknadene gir de også eksempler på systematisk analyse av egen undervisningsvirksomhet, aktiv bruk av studenttilbakemelding for å utvikle undervisningspraksis, utvikling av læringsmiljøer der studentenes erfaringer er en sentral ressurs, og nye formidlingsformer for å dele undervisningserfaringer.

Mer informasjon om merittering av undervisere på USN (edu.usn.no)

Meritterte undervisere på USN

Til sammen er det nå 23 vitenskapelig ansatte som har fått status som merittert underviser på USN.

Dette kjennetegner våre meritterte undervisere:

 • utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige søkelys på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet.
 • har innsats ut over det ordinære
 • jobber systematisk med videreutvikling av egen undervisning
 • har en utforskende og vitenskapelig tilnærming i arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og justere sin undervisningspraksis
 • kan reflektere over og begrunne sin undervisningspraksis ut fra relevant forskning og teori knyttet til høyere utdanning og eget fagfelt
 • er en lagspiller, en aktiv bidragsyter i fagmiljøets arbeid med å øke studiekvaliteten og en som formidler kompetanse og deler erfaringer med andre når det gjelder undervisningsarbeid

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2024:

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2023:

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2022:

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2021:

Tildelt status som meritterte undervisere på USN i 2020:

Finn ut mer om meritterte undervisere på USN her (edu.usn.no)

Kontaktpersoner: