Illustrasjonsfoto politisk kultur

«I Norge skryter man av at statsministeren er et helt vanlig menneske», sa en fransk ambassadør i Norge i forbindelse med sin fratredelse «I Frankrike ville det vært en fornærmelse».


Til tross for at Frankrike er en republikk og Norge er et monarki, står politiske likhetsidealer antagelig sterkere i Norge.

I studiet av politisk kultur interesserer man seg for holdninger, normer og praksiser som er relevante for det politiske spillet og for politisk legitimitet og styring, gjerne med vekt på den historiske dimensjonen.    

Vi legger til grunn en vid definisjon av begrepet politisk kultur. Menneskesyn, samfunnssyn, synet på representasjon og på rettslige og religiøse normer, valgordninger, ytringsfrihet i praksis, lojalitet til styresmaktene, omgangsformer og politisk retorikk, journalistikk og satire.

Men det vil og være relevant å legge vekt på hvordan de institusjonelle, organisatoriske og materielle rammevilkårene er med på å forme den politiske kulturen, samtidig som de selv er en del av denne. Seremoniell, prosesjoner, klesdrakt og arkitektur er eksempler på materielle dimensjoner ved den politiske kulturen.

Relevant forskning kan også rette seg mot skjæringspunktet mellom politisk kultur og kulturpolitikk. Herunder kan man spesielt nevne forholdet mellom språk og identitet, som er nært knyttet til innretningen på den politiske kulturen i mange land, ikke minst i Norge på 1800-talet.

Historikerne bruker kildekritisk historisk metode. Det vil være stor variasjon i det aktuelle kildematerialet, avhengig av historisk epoke og problemstilling. Dagbøker, brev, taler, avisartikler og anvisninger for seremoniell (særlig for eldre tid) vil være kilder som ofte går igjen i studiet av politisk kultur. Både for samfunnsvitere og historikere er bruk av statistikk, språkanalyse, studier av symbolikk og intervjuer også aktuelle metoder.

Hvordan forsker vi?

Historikerne bruker kildekritisk historisk metode. Det vil være stor variasjon i det aktuelle kildematerialet, avhengig av historisk epoke og problemstilling. Dagbøker, brev, taler, avisartikler og anvisninger for seremoniell (særlig for eldre tid) vil være kilder som ofte går igjen i studiet av politisk kultur. Både for samfunnsvitere og historikere er bruk av statistikk, språkanalyse, studier av symbolikk og intervjuer også aktuelle metoder.

Forskningsdisipliner

Følgende fag er representert i forskergruppa: Arkeologi, historie, idéhistorie, filosofi, litteratur, retorikk, musikk, samfunnsgeografi, reiselivsforskning, sosiologi og statsvitenskap.

Publikasjoner

Forskergruppens publikasjoner i Cristin.

Prosjekter

 • Kirken og arbeiderbevegelsen i Norge, tiden etter 1940.
 • Grevskapene i Vestfold. 2021: 350 år siden grevskapene ble opprettet (1671) og 200 år siden de ble avviklet.
 • Politisk kultur i norske landdistrikt før 1850
 • Avtalte, men uløste utfordringer i organisasjoner. Saklighetsrom i beslutningsprosesser. Norsk fiskeriorganisering som eksempel.
 • Møtet mellom statlig suverenitet og folkelig demokrati i praktisk politikk. Generelt og i Norge.
 • Bokprosjekt: Mellomkrigstidsforfatteren Sigrid Boo.
 • Bokprosjekt: Det athenske demokratiet. Innføringsbok.
 • NFR-prosjektet: «The Last Ice Age», se https://marmuseum.no/den-siste-istid.
 • Angelsaksisk og kontinental påvirkning på den eldste norske by- og handelslovgivningen
 • Kongemakt, borgerskap og byfellesskap i de norske middelalderbyene. Resultater fra dette prosjektet vil inngå i en bredt anlagt vitenskapelig antologi om Oslos historie til 1624
 • Diaspora and Memory in the Viking Age
 • Dronningrollen i eldre norsk historie
 • Cultural Brokers in the Middle Ages
 • Europeiseringen Skandinavia? Kristningens påvirkning på den politiske kulturen – normer, lovgivning, institusjoner.
 • Bokprosjekt: Sauherads historie. Næringer og levekår på 1800-tallet.
 • Parenting, child-culture and emotional relations in postwar Norway.
 • «Biografi» om Arbeiderpartiet. Bokprosjekt
 • Bokprosjekt: Politisk kultur. Vinduer inn til europeisk politisk historie.
 • Prosjektsøknad NFR: Balancing profit and social purpose. Moral and political dimensions of the British and Norwegian models of capitalism, 1870 to 2020.
 • Land reform politikken i Tanzania, Zimbabwe og Sør-Afrika. (del av Admin Afrika prosjektet)
 • Medievalisme - bruken av middelalderen i moderne tid:
  Medievalism

Samarbeidspartnere/nettverk:

 • Université de Toulouse II, Le Mirail
 • School of business, Northumbria University
 • Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Christian Michelsens Institutt, Bergen
 • Global Risk Governance programme, Public Law Department, Law Faculty, University of Cape Town
 • Midgard Historiske senter
 • University of Nottingham
 • Aarhus Universitet


Se forskergruppens kanal på YouTube: "Politisk kultur".