Inkludering, mestring og mangfold er sentrale faktorer i det pedagogiske arbeidsfeltet, og forskningsgruppen har som målsetting å finne fram til forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å fremme inkludering, trivsel og mestringstillit på ulike oppvekstarenaer for alle barn og unge.

Forskningsgruppen i profesjonskunnskap om vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker er sammensatt av aktive forskere ansatt ved USN. Eksterne forskere deltar også aktivt som medlemmer.

Inkludering, mestring og mangfold

Vi har fokus på hvordan barnehage og skole kan legge til rette for inkludering, mestring og mangfold i arbeid med barn, unge og voksne med sosiale- og emosjonelle vansker eller funksjonsnedsettelse. Barn og unge som strever med traumatiske volds- eller overgrepshistorer er også et fokusområde.

Ekskludering og marginalisering er sentrale begreper. Grunnet industrialisering og et ujevnt arbeidsmarked har kravene til arbeidstagere økt de siste årene, og spisskompetanse etterspørres i stor grad. Unge som har falt utenfor utdanningssystemet står i fare for å falle utenfor arbeidslivet og det sosiale fellesskapet i samfunnet for øvrig.

Sosial marginalisering er som regel et resultat av en ekskluderingsprosess av enkelte mennesker eller grupper i et samfunn, og dessverre vil disse ofte oppleve at de befinner seg i en gråsone mellom sosial integrasjon og ekskludering.

Livsmestring og empowerment

I forskningsgruppen ønsker vi å ha fokus på livsmestring og empowerment, og i denne forbindelse vil vi legge vekt på faktorer som har betydning både på individ- og systemnivå.

Vi ønsker også å ha fokus på hvordan skole og barnehage kan forstå, forebygge og gripe inn når vansker hos sårbare barn og unge avdekkes. Ofte påpeker lærere at de ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å møte alle utfordringene de møter i skolehverdagen. Det samme gjelder i forhold til volds- og overgrepsproblematikk.

Kunnskapsdepartementet har i forskrift 475 av 04.06.12, som trådde i kraft 01.08.16, påpekt at pedagogutdannelsene nå skal gi lærerstudenter kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner slik at de er i stand til å identifisere særskilte behov hos barn (inklusivt tegn på vold og seksuelle overgrep), samt gi studenter ferdigheter for å kunne handle og samhandle med andre profesjoner etter gjeldende lover og regler.

Målsettingen er at forskningsgruppen skal kunne fremskaffe forskningsbasert kunnskap som har betydning for dette fagfeltet.

Målsetting:

Fremme forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet profesjonskunnskap om vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker.

  1. Publisering av vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt.
  2. Arrangere, og delta på nasjonale- og internasjonale seminarer og konferanser.

Aktuelle podkaster:

Aktuelle konferanser

Fra ufrivillig skolefravær – mot en bedre skole for alle! - Bakkenteigen torsadag 19. september 

Eksterne medlemmer

Medlemmer fra andre institusjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater