Embodied making and learning (EMAL)

Ulike håndarbeidsprosesser.

I forskergruppen EMAL studerer vi menneskets skapende og deltakende møter med materialer i verden i dag. Dette beskriver vi som en praksis: embodied making.


Hva forsker vi på?

Mennesket har til enhver tid arbeidet med å lage ting, og å skape mening og uttrykk gjennom materialer. Evnen til å skape bedre materialer og gjenstander er en åpenbar betingelse for overlevelse. På et grunnleggende plan har evnen til å lage ting og å uttrykke seg gjennom materialer betydning for menneskets utvikling: Koblingen mellom motoriske ferdigheter som trenes opp og den sekvensielle forståelsen som kreves for å kunne utføre de riktige handlingene i riktig rekkefølge har sannsynligvis vært en vesentlig faktor i å forme hjernen til slik den er i dag. Det å delta i en skapende praksis har derfor også en klar sammenheng med læring og endring.

Gruppens mål er å utvikle kunnskap som kan forklare denne praksisen og forstå hvilken rolle denne har for enkeltpersoner og for dagens samfunn, hvorfor den for mange oppleves som så viktig, og hva vi eventuelt taper dersom vi ikke lenger utøver denne praksisen. Denne kunnskapen vil ha som hovedformål å bidra til bedre læring og undervisning knyttet til embodied making. Dagens samfunn har andre krav til menneskets evne til å arbeide med å lage ting enn for noen få år siden. Utdanningssystemet har lenge vært preget av den vestlige filosofiske tradisjons skille av hånden og hjernen. I forskergruppen EMAL ser vi derimot på hånd og hjerne som en helhet, og søker å utvikle vitenskapelig grunnlag for politikere til å gjøre gode utdanningspolitiske valg.

Området har to hoveddeler:

- det foreliggende faktiske grunnlaget for embodied making og

- de praktiske konsekvenser av dette grunnlaget

Forskningsgruppen nærmer seg temaet gjennom to valgte perspektiv:

- et estetisk perspektiv (både i betydning estetikk som sensitiv erkjennelse og som fagområder), følgelig mer spesifikt enn studier av kropp og mening i et generelt handlings- og bevegelsesperspektiv.

- et didaktisk perspektiv (hvilke konsekvenser embodied making har for endring, læring og undervisning av barn, elever og studenter) i motsetning til for eksempel et samfunnsvitenskapelig eller kulturteoretisk perspektiv.

Siden området til EMAL er bredt sammensatt, vil en sentral aktivitet i forskergruppen være kontinuerlig å tegne kart over forskningsfeltets mulige innhold, kjernepunkter, grenseganger gjennom jevnlige diskusjoner. Dette kommer i tillegg til undergruppenes forskningsprosjekter og de nye fellesprosjekter som utvikles.

Forskningsdisipliner

Gruppen som helhet griper bredt over flere forskningsdisipliner ved å koble kunnskap og metoder fra de disiplinene som kan være relevante for å forstå praksisen. Dette innebærer at både kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsmetoder som rommer et deltaker perspektiv (å forske gjennom selv å være skapende deltaker) er inkludert i forskergruppen. Tilnærmingen kan relateres til en vitenskapsforståelse kalt Mode 2 (Gibbons m.fl. 1994) og begrepene transdisciplinarity og interdisciplinarity (Nowotny, 2004; Klein, 2001).

Vår tverrfaglige tilnærming har i utgangspunktet ingen klare avgrensning til hvilke tradisjonelle forskningsdisipliner som kan være relevante. På den annen side kan det pekes på noen disipliner som er mer sentrale enn andre:

  • Disipliner innen filosofien, i hovedsak persepsjonsfenomenologi og erkjennelsesteori
  • Disipliner innen psykologi og biologi, i hovedsak utdanningspsykologi og educational neuroscience.
  • Forskningsdisipliner innen det tverrfaglige profesjonsfeltet utdanning, i hovedsak fagdidaktikk i kunst og håndverk og lærerutdanning.
  • Forskningsdisipliner innen det tverrfaglige kulturfeltet, i hovedsak knyttet til HSNs PhD-program i kulturstudier og fagområder innen design, kunst og håndverk.

Samarbeidspartnere og nettverk

  • Human Ingenuity Research Group (HIRG) v/ Western University, Canada (MOU mellom HSN og WU er underskrevet).
  • NordFo-nettverket
  • Enkeltforskere ved Turku University, Finland; Chalmers Universitet og Göteborgs Universitet, Sverige og Åbo Akademi, Finland;
  • Enkeltforskere ved: HiOA, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, NTNU, HBV, NAFOL, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Publikasjoner skrevet av medlemmer i gruppen

Pågående forskerprosjekter i EMAL:

Marte S. Gulliksen: Creative cognition and embodied making. Koblet til HIRG-forskergruppen ved Western University, Canada.

Pågående PhD-prosjekter i EMAL:

Kirstine Riis: Designkundskab. (NTNU og NAFOL)

Anne Solberg: «Scholarship and Doctorateness in the Making Disciplines» (PhD-kulturstudier v/HiT) Koblet til en internasjonal forskergruppe: Laila B. Fauske (HiOA), Fredrik Nilsson (Chalmers), Halna Dunin-Woyseth (AHO og Chalmers).

Anniken Randers-Pehrsson: Læringsrom i grunnskolefaget Kunst og håndverk (Universitetet i Oslo)

Sissel Bro: Body – Space – Movement (AHO/NTNU)