Sentrale tema for vår forskningsgruppe er lek, læring, grenser og grenseobjekter, medvirkning, samkonstruksjon av kunnskap, læringsressurser i klasserommet, 6-årsreformen, språk og lesing.

Hva forsker vi på?

Sentrale tema for gruppas forskningsprosjekter er lek og læring i overgangen fra barnehage til skole og de første årene i skolen, lærerrollene i leke- og læringssituasjoner i barnehage, skole og Skolefritidsordning (SFO), samkonstruksjon av kunnskap og mening, læringsressurser, språk og lesing, læring i fellesskap, samt fellesskapelse ved skolestart.

Hvordan forsker vi?

Forskergruppa har prosjekter som retter seg mot barns overgang fra barnehage til SFO og skole – og skolens første år. To ph.d.-prosjekter og et postdoktorprosjekt har sin forankring i gruppa. Ellers har gruppa elleve forskningsprosjekter.

I prosjektene benyttes i hovedsak kvalitative metoder: observasjon, intervju, tekstanalyse og medieanalyse. Deltakerne av gruppa bidrar med veiledning og undervisning i både barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen, og det samarbeides med faglig og administrativ ledelse ved USN. Studenter i lærerutdanningene, styrere, rektorer, barnehagelærere og grunnskolelærere inkluderes i flere av prosjektene.

Forskningsdisipliner

Medlemmene av forskergruppa kommer fra fagområdene pedagogikk, norsk, matematikk og samfunnsfag. 

 

Pågående forskningsprosjekter
 • Comparing play-based learning in Norway and England to promote health and life skills in early childhood (ph.d.). Aye Thida Oo
 • Fellesskapelse ved skolestart (ph.d.). Atle Rønnestad Kaasin
 • Mediedekning av seksåringenes inntog i skolen. Terese Wilhelmsen, Jostein P. Østmoen, Åse Lund, Eli Haug & Anne Kristin Andresen
 • Kommunikasjon som en grunnleggende og viktig ferdighet. Bjørk Kehlet og Janne Madsen​​​​​​
 • Lekende læring og lærende lek (Antologi). Redaktører: Svanhild Breive, Liv Torunn Eik og Line Sanne. Fra forskningsgruppa: Liv Torunn Eik og Hogsnes, Hilde Dehnæs
 • Barns vertikale og horisontale overganger i barnehagen og barnehagelæreres og grunnskolelæreres arbeid med lek i overgangen fra barnehage til skole. Reidun Larsen, June Berger Storli, Hilde Dehnæs Hogsnes og Liv Torunn Eik (USN) og Michelle Jespersen Sjuve, Karl Richard Nyqvist, Tone Bjørklund Ring (Glitne Kanvas barnehage)
 • Første skoledag – et fellesskapende arrangement? Atle Rønnestad Kaasin, Liv Torunn Eik & Hilde Dehnæs Hogsnes
 • «Første skoledag – same procedure as every year?» Jostein Paulgård Østmoen.
 • Samkonstruksjon av kunnskap i klasserommet. Hilde Dehnæs Hogsnes; Liv Gjems, Ronny, Johansen & Stein Laugerud
 • Å trø over terskelen frå barnehage til skolen. Bjarne Isaksen
 • Studentenes overgangspraksis – om betydningen av samarbeid og møter på tvers av barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. Ronny Johansen, June Berger Storli, Anne Marie Øines & Hilde Dehnæs Hogsnes

Samarbeidspartnere og nettverk

I samarbeid med to forskergrupper ved OsloMet, gjennomfører vi hvert annet år en nasjonal forskerkonferanse om lekens betydning i overgangen fra barnehage til SFO og skole – og i begynneropplæringen. Den neste vil finne sted høsten 2023.

Eksternt medlem:

Andre samarbeidspartnere er:

 • Nasjonalt nettverk for lek i begynneropplæringen
 • Syddansk Universitet
 • Ålborg Universitet
 • Barnehager, skoler, kommuner i Norge
 • Glitne kanvasbarnehage i Tønsberg kommune
 • Transitions (Special Interest Group - EECERA)

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater