Forskningsgruppen læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME) jobber med ulike problemstillinger knyttet til digitalisering og læring i barnehage, skole og lærerutdanning. Søkelyset er rettet mot blant annet profesjonsfaglig digital kompetanse.

Forskningsgruppen læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME) bruker ulike metoder og data for å studere hvordan læring og undervisning endres i en digital tid. Problemstillingen avgjør metodiske valg.

Gruppen består av forskere med omfattende erfaring med dokumentanalyse, intervjuer, observasjoner, mixed methods, aksjonsforskning, intervensjonsstudier og kvantitative undersøkelser.

De fleste forskerne tilhører institutt for pedagogikk, mens enkelte kommer fra andre fagmiljøer som språk og samfunnsfag. Felles for alle er interessen for å studere pedagogiske eller fagdidaktiske problemstillinger som melder seg fordi barnehager, skoler, lærerutdanninger og samfunnet for øvrig digitaliseres.

Mål og temaer

LÆDIME undersøker blant annet problemstillinger knyttet til spill og læring, hvordan rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) best kan utvikles i lærerutdanningen, betydningen av policy for skolens praksis og hvilket ansvar lærerutdannere tar for å utvikle studentenes digitale kompetanse i ulike fag.

Forskerne i LÆDIME har blant annet samarbeidet om å gjennomføre en ståstedsanalyse i nærliggende kommuner om skolenes implementering av én digital enhet per elev (1:1 iPad). Funnene i rapporten brukes av skolens videre utviklingsarbeid, og ytterligere data skal innhentes og analyseres.

Samarbeidspartnere og nettverk

LÆDIME samarbeider med forskere fra ulike forskningsgrupper ved USN og relevante nasjonale og internasjonale miljøer.

Internt har vi etablert et samarbeid med forskningsgruppene:

Nasjonalt samarbeider vi blant annet med Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Agder, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold og NTNU.

Internasjonalt samarbeider vi med forskere gjennom ulike forskernettverk. Vi jobber med å styrke det internasjonale nettverket, også ut over Norden. Institusjoner som vi samarbeider med:

Forskningsprosjekter

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter

  • Læring og undervisning i en digital tid (LUDO) var i perioden 2018-2021 et sentralt utviklingsprosjekt ved USN som flere av gruppens medlemmer også forsket på. Målet med prosjektet var å utvikle en grunnskolelærerutdanning som bedre kunne forberede studenter til å være lærere i klasserom preget av digital teknologi.

 

Forskningsgruppen har også stipendiater med selvstendige prosjekter som er relevante for vår overordnede tematiske satsing, men som ikke er koblet til et større og mer institusjonelt forsknings- og utviklingsprosjekt.

Publikasjoner

Forskningsgruppeleder

Medlemmer

Ph.d - kandidater