Forskningsgruppen for læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME)

Lærer og elev prøver VR-briller i DigTekLab på campus Notodden

Vi jobber med ulike problemstillinger knyttet til digitalisering og læring i barnehage, skole og lærerutdanning. Et av fokusområdene er profesjonsfaglig digital kompetanse.


Hvordan forsker vi?

En bred vifte av metoder tas i bruk for å studere hvordan læring og undervisning endres i en digital tid og problemstillingen avgjør metodiske valg. I gruppen har vi forskere med omfattende erfaring med aksjonsforskning og intervensjonsstudier, dokumentanalyse, intervjuer, observasjoner og kvantitative undersøkelser, samt mixed methods.   

Forskningsdisipliner

De fleste deltakerne tilhører institutt for pedagogikk, men enkelte medlemmer kommer fra andre fagmiljøer, blant annet språk og samfunnsfag. Felles for alle deltakerne, er interesse for å studere pedagogiske eller fagdidaktiske problemstillinger som melder seg fordi barnehager, skoler, lærerutdanninger og samfunnet for øvrig digitaliseres.

Samarbeidspartnere og nettverk

LÆDIME søker å samarbeide med forskere fra ulike forskergrupper internt ved USN, men også med nasjonale og internasjonale miljøer av relevans.

Internt har vi etablert et samarbeid med forskergruppen Lærmiddelhistorie og læremiddelanalyse (prof. Merethe Roos) med fokus på digitale læremidler og digital danning og med ViPU om veiledning i digitale klasserom. Nasjonalt har vi bl.a. samarbeid med DIKU, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Agder, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold og NTNU.

Internasjonalt samarbeider vi med forskere gjennom ulike forskernettverk. I søknads- og prosjektsammenheng har vi formalisert et samarbeid med Professionshøjskolen Absalon, Högskolan Väst, Trollhättan, Universitetet i Gøteborg, Nord universitet og UCC i København. Gruppen jobber med å styrke det internasjonale nettverket, også ut over Norden.

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

Noen av gruppens medlemmer er stipendiater med selvstendige prosjekter som alle er relevante for forskergruppens overordnede tematiske satsing, men som ikke er koblet til et større og mer institusjonelt forsknings- og utviklingsprosjekt. 

Prosjektet «Læring og undervisning i en digital tid» (LUDO) er et sentralt utviklingsprosjekt ved USN som flere av gruppens medlemmer også forsker på.  Hensikten med LUDO er å utvikle en grunnskolelærerutdanning hvor studentene opplever å bli godt forberedt for å være lærere i klasserom preget av digital teknologi. LÆDIME undersøker blant annet problemstillinger knyttet til spill og læring, hvordan PfDK best kan utvikles i lærerutdanningen og hvilket ansvar lærerutdannere tar for å utvikle studentenes PfDK i ulike fag.

Deltakere i LÆDIME har også samarbeidet om å gjennomføre en ståstedsanalyse i nærliggende kommuner om skolenes implementering av 1:1 iPad. Funnene er skrevet frem i en rapport og brukes av skolene i deres videre utviklingsarbeid. Ytterligere data skal innhentes og analyseres.

LÆDIME sine medlemmer er oppfordret koble mindre FoU prosjekter til de større fellesprosjektene som er nevnt over, for å sikre sterkes mulig synergier og samarbeid i gruppen. I tilknytning til de etablerte prosjekter har LÆDIME som gruppe søkt USN om 3 stipendiatstillinger og FINNUT om et større forskningsprosjekt koblet til lærerspesialistutdanningen i PfDK og LUDO.