Forskning på kvalitative metoder i profesjonell praksis

Empty chairs and table in front of concrete wall with chalk graffiti
Kopirett: Creative Commons by-nc-sa

Forskningsgruppen jobber med metodiske og metodologiske grunnlagsspørsmål, nyskaping og utprøving, og kritisk refleksjon innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Forskningsgruppen definerer seg som lavterkseltilbud og forum, hvor medlemmene jobber med både etablerte og mer innovative metoder som kan gi oss tilgang til den sosiale verden på nye måter.

Tverrfaglig forskning

Gruppen er tverrfaglig, men har en felles interesse for å studere profesjonelle praksiser i detalj gjennom bruk av ulike etnografiske tilnærminger. Dette omfatter blant annet observasjon, innhenting og analyse av video- og lyddata, bruk av mobile metoder som skygging og dialogbaserte metoder, og aksjonsforsking. Gruppens medlemmer har i dag spesielt fokus på profesjoner knyttet til lærerutdanning, skole, og barnehage, men gruppen er åpen for forskning på et vidt spekter av profesjoner og institusjoner.

Forskningsgruppen er en ressurs for et fagfellesskap utover forskningsgruppen grenser. Vi er interessert i utprøving og utforskning av nye tilnærminger, samt å initiere ulike former for kunnskapsdeling.

Profesjonell praksis

Interessen for profesjonell praksis skiller seg fra en mer evidensbasert orientering ved at gruppens fokus rettes mot å utvikle dypere og rikere forståelser av hvordan praksiser konstitueres og hvordan bruk av kvalitative metoder kan bidra til å utforske og utvikle profesjonell praksis.

I profesjonell praksis vises kunnskap i handling og dialog. Metodene er derfor orientert mot det kroppslige inkludert språket. Begreper som materialitet, multimodalitet og sted er sentrale analytiske begreper i så måte. Refleksjon over etiske utfordringer er like viktig som refleksjon over det potensialet som ligger i ulike deltakende metoder som designforskning eller aksjonsforskning.

Aktuelle temaer

 • undervisning og læring gjennom metodebruk
 • kompetanseutvikling i profesjonell praksis gjennom metode
 • dialog som tilnærming og praksis
 • «failure» i profesjonell praksis
 • aksjonsforskning, co-creation og partisipative forskningsmetoder
 • mobile metoder (skygging, walk-alongs, osv.) og bruk av mobile digitale verktøy
 • bruk av video
 • kvalitativ data som evidens
 • emosjoner, persepsjon og følelser i kvalitativ forskning

Aktiviteter

 • Prosjektutvikling: Det arrangeres møter til planlegging og utvikling av nye felles prosjekter og prosjektsøknader.
 • Konferanser/seminar/workshops
 • Formidling og samarbeid med feltet: Vi søker å samarbeide med kommuner og andre relevante aktører når det gjelder metode og etikk i profesjonsutøvelsen og -utdanninger.

«Forskningsforum» organiseres hver semester, som et åpent tilbud hvor inviterte gjester presenterer og går i dialog om nye utviklinger i kvalitativ forskning.

«Metodesamtaler» og «Vin og viten»: Gruppen har siden november 2014 prøvd ut ulike format for å skape faglig-sosiale møtepunkt for alle interesserte. Disse er gjennomført som campusbaserte, fysiske aktiviteter, inn til nå hovedsakelig på campus Notodden.

Undergrupper og pågående prosjekt

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater