Forskning på kvalitative metoder i profesjonell praksis

Forskningsgruppen retter fokus mot forskning på profesjonell praksis med en særlig orientering mot metodiske grunnlagsspørsmål, kritisk refleksjon og metodeutvikling innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Interessen omfatter både etablerte og mer innovative metoder som kan gi oss tilgang til den sosiale verden på nye måter.

Tverrfaglig forskning

Gruppen er tverrfaglig, men har en felles interesse for å studere profesjonelle praksiser i detalj gjennom bruk av ulike etnografiske tilnærminger. Dette omfatter blant annet observasjon, innhenting og analyse av video- og lyddata, bruk av mobile metoder som skygging og mobile verktøy som GPS og action camera, og aksjonsforsking. Gruppens medlemmer har i dag spesielt fokus på profesjoner knyttet til lærerutdanning, skole, og barnehage, men gruppen er åpen for forskning på et vidt spekter av profesjoner og institusjoner.

Forskningsgruppen er en ressurs for et fagfellesskap utover forskningsgruppen grenser. Vi tilbyr relevant, ny og innovativ metodekunnskap som på forskningsfronten, samt å initiere ulike former for kunnskapsdeling (initiere samtaler, «kollegal scaffolding», datasessions, utvikle prosjektsøknader og andre aktiviteter hvor man kan dele kunnskap).

Profesjonell praksis

Interessen for profesjonell praksis skiller seg fra en mer evidensbasert orienteringen ved at gruppens fokus rettes mot å utvikle dypere og rikere forståelser av hvordan praksiser konstitueres og hvordan bruk av kvalitative metoder kan bidra til å utforske og utvikle profesjonell praksis. I profesjonell praksis vises kunnskap i handling og metodene er derfor orientert mot handlinger i profesjonskontekst. Begreper som materialitet, artefakter, språk, multimodalitet, rom og kroppslighet er sentrale analytiske begreper i så måte. Refleksjon over etiske utfordringer – også i sammenheng med det digitale samfunn – er like viktig som refleksjon over det potensialet som ligger i partisipative metoder.

Aktuelle temaer

 • undervisning og læring gjennom metodebruk
 • kompetanseutvikling i profesjonell praksis gjennom metode
 • «failure» i profesjonell praksis
 • aksjonsforskning, co-creation og partisipative forskningsmetoder
 • mobile metoder (skygging, walk-alongs, osv.) og bruk av mobile digitale verktøy
 • bruk av video
 • sammenheng mellom en ny visuell mediakultur og forskningsetiske spørsmål
 • kvalitativ data som evidens
 • emosjoner, persepsjon og følelser i kvalitativ forskning

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Lars Meier (Goethe University Frankfurt, Tyskland)
 • Ellen Andenæs (NTNU)
 • Tone Druglitrø (UiO)
 • Jayne Osgood (Middlesex University, London, UK)
 • Nettverk for interaksjonsanalyse (USN)
 • SPICA (nordisk nettverk støttet av NordPlus)
 • ILRF (International Leadership Research Forum)

Aktiviteter

 • Prosjektutvikling: Det arrangeres møter til planlegging og utvikling av nye felles prosjekter og prosjektsøknader.
 • Konferanser/seminar/workshops
 • Formidling og samarbeid med feltet: Vi søker å samarbeide med kommuner og andre relevante aktører når det gjelder metode og etikk i profesjonsutøvelsen og -utdanninger.
 • Datasessions: Gruppen  organiserer datasessions, det vil si møter med fremlegg, diskusjon og analyse  av data.

«Vin og viten»: Gruppen har siden november 2014 arrangert uregelmessige samlinger for alle interesserte ved fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Dette er samlinger som tar opp ulike faglige tematikker med en «sosial touch»  og foregår i biblioteket ved USN, Notodden.

Pågående prosjekt

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater