Kandidater i doktorgradsprogrammet PEDRES

Aae, Rune

Relevance of Science Education and interest in
environmental issues among Norwegian students at 10th
grade

Aardalen, Henrikke Flittig

Development of Source Awareness in: 1:1 Classrooms: A Study of Teachers`Guideance and Efforts to Promote Students`Chritical Thinking

Aaseth, Natalia

En undersøkelse av hvilke utfordringer og muligheter det knytter seg til å jobbe med tekstoppgaver og lære problemløsning for minoritetsspråklige elever i et norsk klasserom i videregående skole

Angell, Mona - Lisa

Foreldresamtaler i kulturelt mangfoldige barnehager

Aukland, Hannah Inderåk

Kompleks visuell litteratur i teori og praksis – en
tekstanalytisk og resepsjonsanalytisk tilnærming til sjangrene crossover bildebok og ordløs sekvensiell myldrebok

Bakken, Randi Karine

Effekt av en lese- og skriveintervensjon på språk, lese- og skriveferdighetene for et utvalg elever med lett psykisk utviklingshemming eller store generelle lærevansker

Beal, Charlotte

Video-based Collaborative Learning and Multimodal Assessment in Teacher
Education

Bernsen, Anette Sofie

Rom for barnas stemmer. Lekemiljøer i barnas perspektiv

Brekke, Marit Lovise

Resepsjon av kvinnelege forfattarskap i norske læreverk 1860-2020

Burt-Davis, Kaja

Applying the concept of foreground in multicultural mathematics classrooms
to create a strength-based learning environment

Bøen-Olsen, Elin 

Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen og studenters opplevelse av egen læreprosess. Hvilke muligheter gir "estetisk escape room" i samunnsfag og pedagogikk?

Carson, Lisabeth

Profesjonsfaglig (digital) kompetanse - rom for innovasjon

Dahle, Carolina

Leadership autonomy in a school for all Comparing the implementation of
inclusion policies in Germany and Norway 

Davidsen, Anders

Metakognitive læringsstrategier i samfunnsfag

Diepeveen, Aafke 

Establishing agreement on the suspect’s statement and admission of guilt: The
interactional realization of the closing phase of the police investigative interview.

Dieudè, Alessandra

Norwegian faith-based private schools and public schools: a comparative study of the
interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies.

Dittrich, Lynn

Effective utilization of Immersive Technologies for experimental learning in teacher education

Draugedalen, Kjersti

Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen

Fallingen, Nina Kristin

Hvilke pedagogiske læringsressurser brukes i grunnskolefaget Kunst og håndverk med mål om å utvikle elevers økoliteracy, og hva er lærerens begrunnelse for valg av læringsressurser?

Finnanger, Tiril Smerud

 Democracy and Citizenship in English Language Teaching: Interdisciplinary topics in
teaching, learning and assessment

Gilberg, Heidi

På hvilken måte kan utviklingen av karrierekompetanser og profesjonsidentitet
fremmes gjennom danningsfundert gruppeveiledning?

Grepperud, Peter

Escape games in learning -  possibilities and challenges of using escape games as a teaching method in upper secondary education

Hagen, Anette

Estetikk og multimodalitet i litterære apper

Hals, Sigurd Johannes

Novice teachers challenges in teaching reasoning and proving in primary school

Hansen, Ulla Irene

Tilbake til skolen. Utprøving av et systematisk tiltak/prosjekt basert på det svenske Hemmasittar progrmmet for å bistå elever med skolevegringsadferd tilbake til skolen

Hegna, Hilde Margrethe Bleg

Mellomrom - En studie av kroppslighet som del av pedagogisk interakjsonskompetanse i grunnskolelærerutdanning

Helganger, Line Sjøtun

Children’s acquisition of the pragmatics of intonation

Holm-Nordhagen, Anne

Karriereveiledning som hele skolens oppgave – fag og fremtid på samme arena.
En studie av kollektive tilnærminger til karriereveiledning i videregående skole

Iversen, Ragnhild Laird

Religion og livssyn i barnehagen. En kvalitativ studie av femåringers formidling, fortolkning og forhandling av religioner og livssyn i en livssynsmangfoldig kontekst.

Jenssen, Line Løbben

Stimulating ethical leadership in schools - an educational study based on blended learning, including web-based tailored feedback

Kaasin, Atle Rønnestad

Klassefellesskapets betydning for de yngste elevenes læring

Krogen, Tine Dahlskås

Hvordan kan forskningssirkler som strategi for veiledning og kollektiv læring bidra til kompetanseutvikling i skolen?      

Kristiansen, Selma Dzemidzic

Cooperative learning in multicultural school

Lindquist, Hein

Multilingual raising in early childhood. Et prosjekt om stimulering av flerspråklig utvikling 

Magerøy, Solveig 

Danning for demokrati i lærerutdanningen

Mandelid, Mathias

An action research project on how Physically Active Learning is constituted
within a school climate

Migdad, Samah

Arabic Speaking Parents’ Perspectives on Early Childhood Education
and Care Practices in Norway

Moen, Invild Hedvig Ø.

En pedagogisk lederrolle for fremtiden i lys av Regionalordning for
kompetanse utvikling (ReKomp)
 

Mork, Anne Helene Høyland

History teachers’ choice of learning resources when teaching about democratization in Norway and Sweden in the period 1820-1920 in Norwegian and Swedish upper
secondary schools

Mortensen, Merete Helene 

På jakt etter danningens kår i barnehagen

Moskvil, Maria Elisabeth

Meiningsskaping i uformelle situasjonar - ein interaksjonell og mikroetnografisk
studie av ph.d.-studentars andrespräksdeltaking i lunsjsamtalar 

Møller-Skau, Marie

Tverrestetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen

Nicolaysen, Mona

Barns estetiske ytringer. Materialbesvisshet i pedagogiske virksomheter.

Oo, Aye Thida

Comparing play-based learning in Norway and England to promote health and life skills in early childhoods

Pardali, Eirini

A comparative study of physically active lessons at schools from a children's
perspective in Norway and Estonia

Pasanha; Shanthi Getta

A closer look into migrant students' mathematical experiences and storylines

Perlander, Annika

Patterns of interactions in newley graduated teachers classromms whwn communicating mathematical reasoning  

Rodroguez, Mira Cataya

Pedagogical practices for developing life skills and intercultural understanding in regligious education

Pedagogiske praksiser for livsmestring og interkulturell forstålse i KRLE

Rubilar, Kristine

Tverrfaglig profesjonsutvikling gjennom samarbeid mellom lærerutdaninning og praksisfeltet

Røise, Petra

Hva kan bidra til relevant karrierekompetanse gjennom kollektiv læring i faget Utdanningsvalg?

Sanda, Anne Marte

Gjensidige ledelsespraksiser i barnehagens profesjonslæringsarbeid

Selmer, Camilla Rød

Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser

Skeie, Marie

Hvordan iscenesette for barns ytringer gjennom kunst?

Slabikowska, Hanna Zdziarska

Bruk av visuelle representasjoner og deres rolle i matematisk resonnement i utforskende matematikkundervisning med fokus på begrepsforståelse

Slåtto, Anette Vaage

Karriereveiledning av nyankomne flyktninger i Norge

Storeggen, Sondre Mariannesønn

Programming in Norwegian makerspaces 

Støren, Kristin

Deeper learning – How?

Sundberg, Rikke Axelsen

Leadership autonomy and assessment: Decision-making, control and risk in
Norwegian and Swedish local education authorities and schools

Syverud,  Marte Søve

What characterizes oral examinations i Norway, and what can video recordings of authentic oral examinations reveal about oral exams as assessment form?
reveal about the validity of the examination and the assessment?

Tórrez, Nahúm

A comparative study of two series of textbooks used for the teaching og English in Nicaragua and Norway 

Undrum, Linda

Kritisk literacy i det digitale tekstsamfunnet

– en analyse av hvordan tekstpraksiser i sosiale medier kan inngå i og bidra til å styrke elevenes kritiske tekstkompetanse

Vonen, Maria Njølstad

A conversation analytic approach to teacher-student interaction and assessment in oral examinations in Norway