Kandidater i doktorgradsprogrammet PEDRES

Aaseth, Natalia

En undersøkelse av hvilke utfordringer og muligheter det knytter seg til å jobbe med tekstoppgaver og lære problemløsning for minoritetsspråklige elever i et norsk klasserom i videregående skole

Bakke, Jannike Orhem

Skriving som grunnleggende ferdighet - en studie i skriveopplæring og utvikling av tekstnormer på 7. trinn

Bakken, Randi Karine

Effekt av en lese- og skriveintervensjon på språk, lese- og skriveferdighetene for et utvalg elever med lett psykisk utviklingshemming eller store generelle lærevansker

Berg-Jensen, Mona Kallevig

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Bernsen, Anette Sofie

Rom for barnas stemmer. Lekemiljøer i barnas perspektiv

Carson, Lisabeth

Profesjonsfaglig (digital) kompetanse - rom for innovasjon.

Davidsen, Anders

Metakognitive læringsstrategier i samfunnsfag

Dieudè, Alessandra

Norwegian faith-based private schools and public schools: a comparative study of the
interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies.

Draugedalen, Kjersti

Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen

Eriksen, Kristin Gregers

Demokratididaktikk for fremtidens samfunnsfag: Hvordan skape en relevant og inkluderende demokratididaktikk på trinn 1- 7?

Fallingen, Nina Kristin

Hvilke pedagogiske læringsressurser brukes i grunnskolefaget Kunst og håndverk med mål om å utvikle elevers økoliteracy, og hva er lærerens begrunnelse for valg av læringsressurser?

Fredagsvik, Maren Skjelstad

Authenticity and creativity in primary and lower secondary science education

Foss, Eirik Granly

Action and abstraction - A multimodal critical discourse analysis of educational representations of anthropogenic climate change

 

 

 

Guttormsen, Julie

Recommendations for teaching methods supporting student learning about the nature of science through the theory of plate tectonics

Hagen, Anette

Estetikk og multimodalitet i litterære apper

Hals, Sigurd Johannes

Novice teachers challenges in teaching reasoning and proving in primary school

Helganger, Line Sjøtun

On the Acquisition of Intonation and Information Structure

Iversen, Ragnhild Laird

Religion og livssyn i barnehagen. En kvalitativ studie av femåringers formidling, fortolkning og forhandling av religioner og livssyn i en livssynsmangfoldig kontekst.

Jenssen, Line Løbben

Stimulating ethical leadership in schools - an educational study based on blended learning, including web-based tailored feedback

Kristiansen, Selma Dzemidzic

Cooperative learning in multicultural school

Lassen, Karen

Praktisk matlaging som grunnlag for læreprosesser

Lindquist, Hein

Multilingual raising in early childhood. Et prosjekt om stimulering av flerspråklig utvikling i hjem og barnehage i tidlig barndom (1-3 år)

Lindstøl, Fride

”As if” - Fiksjon og dramaturgi som læringsressurs i lærerutdanningen

Lofthus, Liv Gardsjord

Barna på oppdagelsesferd

Løkken, Ingrid Midteide

Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen. Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Mahan, Karina Rose

Dimensions of CLIL Teaching in Norway

Mortensen, Merete Helene 

På jakt etter danningens kår i barnehagen

Moxnes, Anna Rigmor

Sensing, thinking and doing reflection in Early Childhood Teacher Education (ECTE

Norendal, Kirsten Marie

Utvikling av karriereveiledningspraksis i Norge: En kvalitativ studie av Life Design og Career Construction Interview (CCI) i en norsk kontekst.

Norheim, Helga

The impact of relative poverty on European parents’ experiences, expectations and attitudes towards Early Childhood Education and Care

Rustand, Kari Anne

Bruk av digitale tekster i norskfaget i lærerutdanningen

Røise, Petra

Hva kan bidra til relevant karrierekompetanse gjennom kollektiv læring i faget Utdanningsvalg?

Slabikowska, Hanna Zdziarska

Elevers utfordringer med algebra i overgangen mellom grunnskole og videregående skole

Sønsthagen, Anne Grethe

Barnehageleiinga sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving i barnehagen: Barnehagen som  inkluderingsarena for flyktningar

Søyland, Lovise

«Embodied learning» i møte med og skaping av digitale collager. Bildebok på nettbrett med utgangspunkt i materialer og materialitet

Tórrez, Nahúm

A comparative study of two series of textbooks used for the teaching og English in Nicaragua and Norway 

Vonen, Maria Njølstad

A conversation analytic approach to teacher-student interaction and assessment in oral examinations in Norway

Wiig, Astrid Camilla

"KnowMo: Knowledge in Motion across Contexts of Learning. Investigating Knowledge Practices In and Out of School”

 Zelaya, Israel Ramon

Creating materials to empower Nicaraguan Rama School children to learn and use their ethnic language