Kandidater i doktorgradsprogrammet PEDRES

Aae, Rune

Relevance of Science Education and interest in
environmental issues among Norwegian students at 10th
grade

Aaseth, Natalia

En undersøkelse av hvilke utfordringer og muligheter det knytter seg til å jobbe med tekstoppgaver og lære problemløsning for minoritetsspråklige elever i et norsk klasserom i videregående skole

Bakken, Randi Karine

Effekt av en lese- og skriveintervensjon på språk, lese- og skriveferdighetene for et utvalg elever med lett psykisk utviklingshemming eller store generelle lærevansker

Berg-Jensen, Mona Kallevig

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Bernsen, Anette Sofie

Rom for barnas stemmer. Lekemiljøer i barnas perspektiv

Carson, Lisabeth

Profesjonsfaglig (digital) kompetanse - rom for innovasjon.

Davidsen, Anders

Metakognitive læringsstrategier i samfunnsfag

Dieudè, Alessandra

Norwegian faith-based private schools and public schools: a comparative study of the
interpretation and enactment of recent learning outcomes-based policies.

Draugedalen, Kjersti

Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen

Eriksen, Kristin Gregers

Demokratididaktikk for fremtidens samfunnsfag: Hvordan skape en relevant og inkluderende demokratididaktikk på trinn 1- 7?

Fallingen, Nina Kristin

Hvilke pedagogiske læringsressurser brukes i grunnskolefaget Kunst og håndverk med mål om å utvikle elevers økoliteracy, og hva er lærerens begrunnelse for valg av læringsressurser?

Fredagsvik, Maren Skjelstad

Authenticity and creativity in primary and lower secondary science education

Foss, Eirik Granly

Action and abstraction - A multimodal critical discourse analysis of educational representations of anthropogenic climate change 

 

Guttormsen, Julie

Recommendations for teaching methods supporting student learning about the nature of science through the theory of plate tectonics

Hagen, Anette

Estetikk og multimodalitet i litterære apper

Hals, Sigurd Johannes

Novice teachers challenges in teaching reasoning and proving in primary school

Helganger, Line Sjøtun

On the Acquisition of Intonation and Information Structure

Iversen, Ragnhild Laird

Religion og livssyn i barnehagen. En kvalitativ studie av femåringers formidling, fortolkning og forhandling av religioner og livssyn i en livssynsmangfoldig kontekst.

Jenssen, Line Løbben

Stimulating ethical leadership in schools - an educational study based on blended learning, including web-based tailored feedback

Kristiansen, Selma Dzemidzic

Cooperative learning in multicultural school

Lassen, Karen

Praktisk matlaging som grunnlag for læreprosesser

Lindquist, Hein

Multilingual raising in early childhood. Et prosjekt om stimulering av flerspråklig utvikling 

Lofthus, Liv Gardsjord

Digitale ferdigheter på nettbrettet  i samfunnsfag
Kildebruk/kildekritikk

Løkken, Ingrid Midteide

Kvalitet i relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen. Sammenhengen mellom relasjonskvalitet og barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Mahan, Karina Rose

Dimensions of CLIL Teaching in Norway

Mortensen, Merete Helene 

På jakt etter danningens kår i barnehagen

Nicolaysen, Mona

Barns estetiske ytringer. Materialbesvisshet i pedagogiske virksomheter.

Norendal, Kirsten Marie

Hvordan kan Life Design Counseling være et bidrag til profesjonell karriereveiledningspraksis i Norge?

Et aksjonsforskningsprosjekt med karriereveiledere fra ulike sektorer

 

Norheim, Helga

The impact of relative poverty on European parents’ experiences, expectations and attit

Rodroguez, Mira Cataya

Pedagogical practices for developing life skills and intercultural understanding in regligious education

Pedagogiske praksiser for livsmestring og interkulturell forstålse i KRLE

Røise, Petra

Hva kan bidra til relevant karrierekompetanse gjennom kollektiv læring i faget Utdanningsvalg?

Skeie, Marie

Hvordan iscenesette for barns ytringer gjennom kunst?

Slabikowska, Hanna Zdziarska

Bruk av visuelle representasjoner og deres rolle i matematisk resonnement i utforskende matematikkundervisning med fokus på begrepsforståelse

Støren, Kristin

Deep learning – How?

Sønsthagen, Anne Grethe

Barnehageleiinga sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving i barnehagen: Barnehagen som  inkluderingsarena for flyktningar

Søyland, Lovise

«Embodied learning» i møte med og skaping av digitale collager. Bildebok på nettbrett med utgangspunkt i materialer og materialitet

Tórrez, Nahúm

A comparative study of two series of textbooks used for the teaching og English in Nicaragua and Norway 

Undrum, Linda

Kritisk literacy i det digitale tekstsamfunnet

– en analyse av hvordan tekstpraksiser i sosiale medier kan inngå i og bidra til å styrke elevenes kritiske tekstkompetanse

Vonen, Maria Njølstad

A conversation analytic approach to teacher-student interaction and assessment in oral examinations in Norway