Forskergruppe for oppvekst og utdanning

oppvekst og utdanning logo

Forskergruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker barn og unges oppvekst og utdanning. Gruppen ledes av Inger Kjersti Lindvig og Kathrine Bordevich.


I vår region har vi spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor. Ved å generere empirisk kunnskap om barn og unges levevilkår i vår region, mener vi kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere vil bli styrket, noe som igjen kan bidra til et bedre offentlig tjenestetilbud nasjonalt. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Mange oppdrag og prosjekter foregår som samskapende aktiviteter på tvers av fagtradisjoner og inkluderer ofte studenter som medforskere. De siste seks årene har mer enn 90 master- og bachelor studenter vært tilknyttet våre prosjekter, og for tiden er åtte ph.d.-stipendiater tilknyttet gruppa. Vi arrangerer også egne metode- og analysekurs for forskerne, master- og bachelor studenter og praksisfeltet. 

Forskningsområder

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Ungdomskultur
 • Marginalisering - barn og ungdom
 • Barns og unges relasjoner i oppveksten
 • Undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • Skoleavbrudd og manglende gjennomføring av videregående skoler
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Barnevern og minoritetsperspektivet
 • Det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse og barns vektutvikling
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
 • Nord-Sør (komparative studier) 

Podkast;

Fra to prosjekter som er knyttet til DIKU og EU - MaCE og COSI.ed; Frafall i skolen; Hvorfor skjer det og hvordan hindre det?

Steinar Vikholt - driver den fantastiske Sosialpodden, med støtte fra USN eDU (enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet).

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

Co-created Social Inclusion in Education (COSI.ed) (2021-2024), Erasmus+  KA3 (Support for Policy Reform - Social Inclusion)Prosjektet er bygger på MaCE, med samarbeidspartnere fra Norge (USN), Spania, Polen, Portugal, Danmark (VIA), samt regionale partnere. Prosjektleder; Mette Bunting (IPED).

Social Work in a Global World: Opportunities for Innovation (SoWGloW) (2021-2025). Prosjektleder: Steinar Vikholt. Les mer her

Ung i Telemark, Vestfold og Viken - Ungdata undersøkelsen. Et regionalt basert paraplyprosjekt som består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. Prosjektleder: Elisabeth Gulløy (IHSV). Les mer her 

Fritid, livskvalitet og sosial ulikhet -en longitudinelle ungdomsundersøkelsen (2021-2039). En langtidsstudie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark fra barndom til voksen alder (Ungdata+) for å øke forskningsbasert kunnskap om determinanter for livskvalitet i ungdoms- og tidlig-voksen-livet. Prosjektet er knyttet opp mot UngDATA undersøkelsen. Prosjektleder; Elisabeth Gulløy (HS) og NOVA/OsloMet.

På søken etter de gode praksisene i spesialpedagogikk (PraksIS) (2021-2026). Prosjektet søker å utforske praksismetoder i spesialpedagogikk, fra - laget rundt - de som daglig jobber med spesialpedagogisk arbeid i oppveksten til barn og unge. Prosjektleder; Kathrine Bordevich (HIU). Les mer her

Extending Social Work Education across borders through Student and Faculty Exchange (2020-2023). Prosjektleder: Steinar Vikholt. Les mer her 

Tiltak for ungdom utenfor arbeid og opplæring (2020-2022). Et utviklingsprosjekt mellom USN og Telemark og Vestfold fylkeskommune. Prosjektleder; Eva Augestød Wikstøl (IPED). Les mer her

Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA) (2013-
2033)
. Longitudinelt forskningsprosjekt over 20 år, i samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Prosjektleder: Geir H. Moshuus (IKRS). Les mer her

Livsstilsrelatert helse i Telemark: kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet (2013- 2022). Prosjektet er et delprosjekt under Telemarksstudien (hovedprosjektet), en longitudinell, kvantitativ studie som kartlegger Telemarkinger mellom 16 og 50 år (randomisert og representativt utvalg) og følger dem opp i 20 år. Prosjektleder: Inger Margaret Oellingrath (ISH). Les mer her

Nyutdannede læreres opplevelse av skole-hjem- samarbeid? - (2020-2022). Forskning viser at lærerstudenter, nyutdannede og erfarne lærere har ikke tilstrekkelig kompetanse i skole-hjem-samarbeid, dette ønskes belyst gjennom intervjuer med nyutdannede lærere. Prosjektleder; Klaudia Pietran

Utviklingsarbeid og forsking om ettervern – styrking av barneverntjenestens ansvar for ungdom over 18 år gjennom samarbeid mellom praksisfelt og universitet. Formålet er å forske på problemstillinger knyttet til hvorfor så få ungdommer mottar ettervernstiltak, lokal variasjon i ettervernstiltak og hvordan barnevernet kan utvikle dette tilbudet slik at det er bedre tilpasset målgruppen. Prosjektleder; Kjetil Eide (IHSV)

Inkludering og livsmestring – utvikling av tverrprofesjonelle praksisstudier og forskningssamarbeid (2021-2022). Samarbeidsprosjekt mellom USN og Porsgrunn videregående skole (PVS) med utgangspunkt i universitetsskoleavtalen rundt begrepet «Livsmestring», for å utvikle praksisstudier knyttet til bachelorutdanningene i barnevern og vernepleie. Prosjektleder; Sabine Gehring (IHSV)

Hva kan UngSA lære av Åssiden-modellen og hva kan Åssiden-modellen lære av UngSA? (2021-2022). Prosjektet ønsker å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom det lokale og regionale arbeidet som gjøres på fere offentlige hold og forskningsarbeidet rundt det longitudinelle UngSA prosjektet. Prosjektleder; Geir Moshuus (HIU)

Barnevernet arbeidsformer under Covid-19 (2020-2021). Prosjektleder; Vibeke Krane (IHSV).

Utvikling i kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet, KMI og overvekt hos barn i grunnskolen i Telemark - en longitudinell studie (2005-2021). Ønsker å studere i hvilken grad kostholds- måltids- og fysisk aktivitetsmønstre er relatert til kroppsmasseindeks generelt og til overvekt spesielt hos barn på 4. trinn i grunnskolen, og sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse hos barna. Barna følges opp i 7. og 10. trinn. Prosjektleder: Inger Margaret Oellingrath (ISH). Les mer her

Stipendiater

Ph.d. -prosjekt: Data innhentes fra Cosi-ed. Stipendiat Sidse Hølvig Mikkelsen (IPED, Kultur)

Ph.d. -prosjekt: Ungdoms fortelling om hjem, og om hjemmet i overgangen fra ungdomstid til voksenliv. Data innhentes fra UngSA. Stipendiat Trine Skjævestad Ask (IPED, Kultur).

Ph.d.-prosjekt: Deeper learning – How? Prosjektet er et aksjonsprosjekt lokalisert i Porsgrunn kommune hvor målet er å utvikle en modell for planlegging av dybdelæring. Modellen skal ha allmenn nytte for grunnutdanningen. O"entlig ph.d. Kristin
Støren (Porsgrunn kommune, PEDRES)

Ph.d -prosjekt: Vulnerable positions in the school society. Prosjektet studerer hvordan ungdom i sårbare posisjoners erfarer sosiale prosesser i skolesamfunnet. Data innhentes fra UngSA og MaCE. Stipendiat Kathrine Bordevich (IPED, kultur)

Ph.d.-prosjekt: Coming of Age in Exile (CAGE). Et NordForsk fra 2015 - 2019 utviklet fra nettverket; Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors og fra søster nettverket; Nordic Network for Research on Refugee Children. Data innhentes
fra CAGE. Stipendiat Ryan Tamayo Europa (IHSV, Helse)

Ph.d.-prosjekt: Grunnleggende ferdigheter i videregående skole. O!entlig ph.d. Data innhentes fra grunnleggende ferdigheter. O"entlig Ph.d. Mona.K.Berg-Jensen (Telemark fylkeskommune, PEDRES).

Ph.d -prosjekt: Tilhørighet i Telemark. Data innhentes fra UngSA. Stipendiat Mari Bastøe Bergåker (IPED, kultur)

Ph.d -prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark. Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. Data innhentes fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene. Stipendiat Elisabeth Gulløy (IHSV, Helse)

 

Nylig avsluttede forsknings- og utviklingsprosjekter

 

Erasmus + prosjekt; Marginalisation and Co-created Education (MaCE) (2017-2020). Med samarbeidspartnere fra Norge (USN), England (UOC) og Danmark (VIA). Prosjektleder; Mette Bunting (IPED).  Les mer om MaCE.

Coming of Age in Exile (CAGE) (2015-2019). Et (NordForsk) porsjekt. Ansvarlig fra USN; Ketil Eide (IHSV). Les mer om CAGE.

Developing a PhD Candidate Team. Hvordan bli del av et fagmiljø? Enculturation, participation and inclusion in the disciplinary research community. Collaboration, mutual experience exchange and supervision. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

Åpen dør (2015-2018) - Grunnleggende ferdigheter (2018- 2021).  Et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og USN. Ansvarlig følgeforskning; Åpen dør; Eva Augestad Wikstøl og for Grunnleggende ferdigheter; Åse Streitlien. Les mer her. 

Youth Voices World Wide – Et etablert samarbeidsprosjekt gjennom Memorandum of Understanding mellom USN, SUZA (State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam). Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

Publikasjoner 

Publikasjoner registrert i Cristin (under oppdateringer, kun påbegynt).

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa er tverrfaglig og inkluderer forskere fra; USN (fra to fakulteter og 4 institutter), Telemarksforskning, Korus Sør og regionale/kommunale partnere. Forskerne fra USN er stasjonert ved; fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag (HIU) ved institutt for pedagogikk (IPED) og institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).

Medlemmer av gruppa

IPED - USN

IHSV - USN

IKRS - USN

ISH - USN

Telemarksforskning

Korus Sør

Regionale, kommunale og andre partnere

Regionale samarbeidspartnere

Telemark og Vestfold fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Fylkesmannen i Viken, samt kommune samarbeid i tilhørende fylker.  

Nasjonalt nettverk

NOVA (OsloMet), UIO, Statistisk sentralbyrå, UiT, FAFO, Forum for studier Sør, Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene, Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning, Nasjonalt nettverk om skoleavbrudd

Internasjonalt nettverk

Vi samarbeider i flere av våre prosjekter internasjonalt, som Danmark, UK, Polen, Spania, Skottland, Island, India, Tanzania, Ghana, Sør Afrika og USA.

Nært samarbeid

Forskergruppen har et nært samarbeid med forskergruppene på USN;

 Vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker 

Health & Exercise - a Life Course Perspective (HELP)