Forskergruppe for oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning. To ungdommer. Foto.

Forskergruppen "Oppvekst og Utdanning" søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker både oppvekst og utdanning.


Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Forskningen har derfor et nært samarbeid med lokal og regional praksis, og disse deltar aktivt i forskningsgruppen og i forskningsprosessen. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Oppdrag og prosjekter blir som regel samarbeider på tvers av fagtradisjoner og inkluderer ofte studenter med som medforskere. Gruppa arrangerer også egne metode og analysekurs for forskerne, studenter og praksisfeltet. 

Forskningsdisipliner

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Ungdomskultur
 • Barns og unges relasjoner 
 • Barn og unges oppleveser av skolesamfunnet 
 • Undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervinsing
 • Skoleavbrudd og manglende gjennomføring av videregående skoler
 • Marginaliserte ungdom
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Barnevern og minoritetsperspektivet
 • Det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse og barns vektutvikling
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
 • Nord-Sør (komparative studier) 

Møtedatoer  2019-2020

 • 30. september, kl 12-15
 • 5. desember kl 11:30 -15
 • 16.- 18. mars. (3 fulle dager, starter opp med; fellesmøte; 16.03 kl 9-12, så nasjonaltnettverkssamling; 12-15, skrivefellesskap, 17.- 18. mars. 
 • 5. juni, 9-12

Call for International Conference Contributions, UOC - Lancaster, England, LA1 3JD, 4th and 5th June 2020

Program

Information about the; Call for abstract

Link to; Call for International Conference Contributions University of Cumbria Erasmus+ MaCE Conference 4th & 5th June 2020

The key dates are:

Abstract Submission: 2nd March 2020 
Abstract Feedback: 6th April 2020 
Confirmation of contribution: 5th May 2020 

Contacts:To register for the National Practitioner Conference click here
To register for the International Research Conference click here

 

Pågående forskningsprosjekter

Erasmus + prosjekt; Marginalisation and Co-created Education (MaCE). Erasmus plus prosjekt med samarbeid mellom Universitetet i Sørøst Norge, University of Cumbria (UK) og VIA University College (DK). Prosjektleder; Mette Bunting (IPED).  Les mer om MaCE her

Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA). Longitudinelt forskningsprosjekt over 10 år, i samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Prosjektleder: Geir H. Moshuus (IKRS). Les mer om UngSA her.

Ung i Telemark, Vestfold og Buskerud - Ungdata undersøkelsen. Et regionalt basert paraplyprosjekt som består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. For USN er Ungdata-undersøkelsene en del av «Ung i Telemark». Prosjektleder: Elisabeth Gulløy (IHSV).

Barnevern i et kulturelt komplekst velferdssamfunn. En kartleggingsundersøkelse der tema for studien har vært barnevernets arbeid med minoritetsetniske brukere. 83 kommuner som hører til innenfor Bufetat, region Sør deltar i undersøkelsen. Prosjektleder; Inger Kjersti Lindvig (IHSV). Les mer her.

Åpen dør (2015-2018)  - Grunnleggende ferdigheter (2018-2021).  Et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge som har fokusert på arbeid med grunnleggende ferdigheter i Vg1-klasser ved en studiespesialiserende linje og en byggefaglinje ved to ulike videregående skoler først med åpen dør fra 2015-2018 og nå vidreført med grunnleggende ferdigheter fra 2018-2021. Ansvalig følgeforskning; Åpen dør; Eva Augestad Wikstøl og for Grunnleggende ferdigheter; Åse Streitlien. Les mer her.

Kosthold, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark
Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet og Sykehuset i Telemark. Prosjektleder; Inger Margaret Oellingrath (ISH). Les mer her. 

Youth Voices World Wide – Et etablert samarbeidsprosjekt gjennom Memorandum of Understanding mellom USN, SUZA (State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam). Prosjektet har en komparativ tilnærming og har til hensikt å oppnå gjensidig kunnskapsutveksling der student-, ansatt- og forskermobilitet er kollektivt forbundet gjennom et felles tema; ungdoms mangel på skolegjennomføring. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)
 
Developing a Ph.D. candidate team. Hvordan bli del av et fagmiljø? Enculturation, participation and inclusion in the disciplinary research community. Collaboration, mutual experience exchange and supervision. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

 

Ph.d -prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark. Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. Data hentes hovedsakelig fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene. Stipendiat: Elisabeth Gulløy (IHSV)

Ph.d -prosjekt: Tilhørighet i Telemark. Stipendiat: Mari Bastøe Bergåker (IPED, kultur)

Ph.d.-project: Offentlig phd. Stipendiat: Mona Berg Jensen (Telemark fylkeskommune, Pedres)

Ph.d -prosjekt: Elevenes fortellinger om skolesamfunnets sosiale og kulturelle praksis. Hvor skolens sosiale og kulturelle praksis innbefatter samhandlingsopplevelser med andre som deltar i skolesamfunnet, som lærere og medelever. Prosjektet studerer elevers opplevelser av sosiale prosesser og deres opplevelser av mobbing og anerkjennelse i skolesamfunnet. Stipendiat: Kathrine Bordevich (IPED, kultur)

Ph.d.-project: Offentlig phd. Stipendiat: Kristin Støren (Porsgrunn kommune, Pedres)

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa er tverrfaglig og inkluderer fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag ved institutt for pedagogikk (IPED) og institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).  

Medlemmer av gruppa

Regionale samarbeidspartnere

 • Helge Galdal, Heidi Sønstebø og Heidi Staurheim, Telemark fylkeskommune, Oppvekst
 • Torgeir Selle, Telemark fylkeskommune
 • Karin Sørensen, Fylkesmannen i Telemark
 • Grete Gjelten og Frøydis Straume, Skien kommune
 • Elin Mandt, Siljan kommune
 • Robert Lien Pettersen, Bamble kommune
 • Merethe Kronstad, Porsgrunn kommune

Nasjonalt nettverk

Internasjonalt nettverk

Vi samarbeider i flere av våre prosjekter internasjonalt, som Danmark, UK, Polen, Spania, Skottland, Island, India, Tanzania, Ghana, Sør Afrika og USA.