Forskergruppen for oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning. To ungdommer. Foto.

Forskergruppen "Oppvekst og Utdanning" søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker både oppvekst og utdanning.


Hva forsker vi på?

Forskergruppen søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker oppvekst og utdanning.

Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. I vår region har vi spesifikke utfordringer som gjør at en stor andel ungdom faller utenfor skolesamfunnet. Ved å generere empirisk kunnskap om barn og unges oppvekst- og levevilkår i vår region, mener vi kunnskapsgrunnlaget hos våre regionale samarbeidspartnere vil bli styrket, noe som igjen kan bidra til bedre offentlig tjenester nasjonalt. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder og ser dette som en styrke. For medlemmene av forskergruppa er det positivt å jobbe innenfor et miljø der ulike empiriske tradisjoner er representert. Samtidig bidrar det på sikt til forskernes kompetanseheving fordi ulike oppdrag og prosjekter innenfor gruppa gir mulighet til å samarbeide på tvers av fagtradisjoner. Gruppa har også arrangert egne metodekurs for forskerne. 

For de regionale samarbeidspartnere er det nyttig å ha et faglig fellesskap med forskergruppa for å drøfte den lokale situasjonen i forhold til nasjonale utviklingstrekk slik det formidles i offentlig statistikk og på den nasjonale forskningsfronten. Erfaringen etter fire  år er at forskningsgruppas utadrettede aktiviteter fyller et behov i regionen.

Forskningsdisipliner

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Skolehverdag og undervisning i unges liv
 • Skoleavbrudd og gjennomføring av videregående skoler
 • Ungdomskultur
 • Barnevern og minoritetsperspektivet
 • Det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse og barns vektutvikling
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner

Pågående forskningsprosjekter

 • Marginalisation and Co-created Education (MaCE)

Marginalisering og samskapning i utdanningsløpet er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst Norge, University of Cumbria (UK) og VIA University College (DK). Prosjektet har fokus på sosiale ulikheter og sysselsetting av ungdom som befinner seg utenfor utdanning og arbeidslivet, og er rettet mot studenter som har opplevd marginalisering, vært utsatt for sosiale ulikheter eller frafall fra videregående skole. Prosjektet tar utgang i studentenes erfaringer og kunnskapsgrunnlag for å fremme deltakelse og redusere frafall fra høyere utdanning. Prosjektet har som mål å tilrettelegge for en pedagogikk som prioriter de sosiale aspektene ved høyere utdanning og sikrer positiv støtte for alle studenter uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn slik at alle skal kunne lykkes innenfor utdanningsløpet. MaCE rekrutterer bachelor og mastergradsstudenter som medforskere i prosjektet, og har som mål og identifisere faktorer som bidrar til et fordelaktig studiemiljø for alle. Deltakelse i prosjektet gir studentene mulighet til å utvikle kommunikasjonsferdigheter og kunnskaper innenfor forskningsmetoder som er verdifulle innenfor kunnskapssektoren. Les mer om MaCe her

 • Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark

Prosjektledere: Mette Bunting, EFL og Geir H. Moshuus, HS

Dette er et samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Forskningsprosjektet skal produsere prosesskunnskap om skolegjennomføring og utdanningsavbrudd blant unge i Telemark. Dette er en longitudinell kvalitativ studie over 10 år, der 71 informanter (ungdommer fra videregående skole og NAV) blir intervjuet. Les mer om prosjektet ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark.

 • Ung i Telemark

Prosjektleder: Geir H Moshuus, HS

Dette er et regionalt basert paraplyprosjekt som er og består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. For Høgskolen i Telemark er Ungdata-undersøkelsene en del av «Ung i Telemark».

 • Ph.d-prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark

Stipendiat: Elisabeth Gulløy, HS

Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. En sentral problemstilling er på hvilke måte fritiden påvirker ungdoms forhold til stedet de bor på, og hvordan stedstilknytning varierer fra sted til sted og mellom ulike grupper. Data hentes hovedsakelig fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene.

 • Kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og vektutvikling blant barn og ungdom i Telemark

Prosjektleder: Inger Margaret Oellingrath, HS

Forskningen er et samarbeid med Sykehuset i Telemark. Prosjektet har fulgt et kull med barn i Telemark og bestått av 3 datainnsamlinger. Det er samlet inn spørreskjemabaserte data om kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse, samt veid og målt barna i samarbeid med skolehelsetjenesten i kommunene i Telemark. Prosjektets overordnede mål har vært å øke kunnskapen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn med ulik bakgrunn i Telemark, med tanke på å utvikle gode forebyggende tiltak for å begrense utviklingen av overvekt og fedme.

 • Barnevern i et kulturelt komplekst velferdssamfunn

Prosjektleder Inger Kjersti Lindvig, HS

Dette er en kartleggingsundersøkelse der tema for studien har vært barnevernets arbeid med minoritetsetniske brukere. 83 kommuner som hører til innenfor Bufetat, region Sør deltar i undersøkelsen. Den kvantitative kartleggingsstudien er første del, og neste fase av prosjektet er knyttet til kvalitative studier av barnevernets profesjonsutøvere og brukerne av barnevernets tjenester. Bruk av digital historiefortelling og fokusgruppeintervju vil være blant de sentrale tilnærmingsmåtene.

 • Følgeforskning «Fra Talenter til fagarbeider»

Prosjektleder: Åse Streitlien, EFL.

Høgskolen i Telemark har fått i oppdrag å utføre følgeforskning på pilotprosjektet «Fra talent til fagarbeider» som prøver ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfaglige studieprogram. Metoder som benyttes er intervju og dokumentstudier.

 • Følgeforskning: Alternativt VG1 kurs for flerspråklige elever

Prosjektleder: Åse Streitlien, EFL.

Høgskolen har fått i oppdrag å utføre følgeforskning på alternativt VG1 kurs for flerspråklige elever ved Skien videregående skole. Disse elevene tar VG1 over to år. Metoder som benyttes er intervju, observasjon og dokumentstudier.

 • Why "Drop Outs" are "Push Outs"

Prosjektleder: Torill A. Halvorsen
 
What causes an increasing dropout rate of students in Tanzanian educational system?
Project targeting the individual oriented concept "Drop Outs" replacing the focus on institutional responsibility causing "Push Outs".
En komparativ tilnærming vil være å undersøke mekanismer som fører til skoleavbrudd i nord og sør. 
Prosjektet er tilknyttet NORHED-finansierte TRANSLED (UiO), - et nord-sørsamarbeid mellom Norge og Tanzania, henholdsvis SUZA (the State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam).

 • Ph.d.-prosjekt: Tilhørighet i Telemark 

Stipendiat: Mari Bastøe Bergåker

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa har helt siden starten hatt en ambisjon om tverrfaglighet. Dette opplever vi bidrar til utvikling og publiseringer. 

Ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag er forskergruppa først og fremst tilknyttet institutt for pedagogikk (IPED). 

Ved fakultet for helse- og sosialvitenskap er både institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og og institutt for sykepleie- og helsevitenskap representert (ISH).  

Det er et viktig prinsipp at andre institutter er involvert, både på vårt fakultet og fra andre fakulteter. Dette opplever vi bidrar til utvikling og publiseringer.

Medlemmer av gruppa

Regionale samarbeidspartnere

 • Sykehuset i Telemark, v/ statistiker Martin V. Svendsen og psykologspesialist Ingebjørg Hestetun
 • Oppvekstsjef Helge Galdal, Rådgiver Heidi Sønstebø, Leder for kompetanseenheten Mona Berg Jensen Telemarks fylkeskommune, Oppvekst
 • Leder for PPT for videregående skoler i Grenland, Heidi Staurheim
 • Statistiker TFK, Torgeir Selle
 • Rådgiver Kjersti Norgård Aase, Telemark fylkeskommune, Folkehelse
 • Rådgiver Karin Sørensen, Fylkesmannen i Telemark
 • Oppvekstsjef Grethe Gjelten, Skien kommune
 • SLT-koordinator Frøydis Straume Skien kommune
 • Teamleder Elin Mandt NAV Skien. Representerer NAV Drangedal, NAV Porsgrunn, NAV Kragerø og NAV Telemark
 • Rådgiver Robert Lien Pettersen Bamble kommune
 • Rådgiver Merethe Kronstad, Porsgrunn kommune

Nasjonalt nettverk

 • NOVA (OsloMet) Forsker II Viggo Vestel, Forsker II Mira Sletten, Forsker II Anders Bakken
 • Professor Terje Wessel Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 
 • Førsteamanuensis Kristinn Hegna, Universitetet i Oslo
 • Seniorrådgiver Gustav Haraldsen Statistisk sentralbyrå
 • Professor Gry Paulgaard, UiT
 • Professor Unn-Doris Beck, UiT
 • Professor og leder Jon Rogstad, FAFO
 • Førsteamanuensis og Forsker II, Kaja Reegård, FAFO
 • Professor Anne Trine Kjørholt, NTNU

Vi har også i kontakt med andre nasjonale nettverk. Det kan være på nettverkssamlinger, konferanser eller mer uformell kontakt. Vi samarbeider også om ulike typer publiseringer sammen med en del av dem.

Nettverk

 • Forum for studier Sør. Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene
 • Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning
 • Nasjonalt nettverk om skoleavbrudd

Internasjonalt nettverk

 • Via University College (Danmark)
 • University of Cumbria (UK)
 • University College Metropol (Danmark)
 • University Baleares, Palma Mallorca (Spania)
 • University of Pune (INDIA)
 • University of Dar es Salaam, Tanzania 
 • State University of Zanzibar, Tanzania
 • Glasgow Caledonian University (Skottland)
 • Roskilde Universitet (Danmark)
 • Reykjavik University (Island) 
 • Universidad de Alicante (Spania)
 • Nelson Mandela University (Sør Afrika)
 • University of Johannesburg (Sør Afrika)
 • Free State University (Sør Afrika)
 • North Western University (Sør Afrika)
 • University of Western Cape (Sør Afrika)
 • Rhodes University (Sør Afrika)
 • Tanga International Competence Centre i Tanga (Tanzania)
 • Ilula Orphan Programe i Iringa (Tanzania)
 • El Shaddai, Goa (India) 
 • Crescent Educational & Volunteer Service (Tamale) Ghana
 • California State University Dominguez Hills (California) USA
 • Skandinaviske og Europeiske Universitet og høgskoler