Forskergruppe for oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning. To ungdommer. Foto.

Forskergruppen "Oppvekst og Utdanning" søker å utvikle kunnskap om barn og unges levekår og oppvekst. Med en tverrfaglig innfallsvinkel ønsker vi å utvikle en helhetlig forståelse om både de individuelle og strukturelle perspektivene som påvirker både oppvekst og utdanning.


Målet for forskningen er regionens oppvekstsvilkår i bred forstand, med arenaene barnehage, skole og velferdsstaten, i tillegg til unges egne uformelle treffsteder. Forskningen har derfor et nært samarbeid med lokal og regional praksis, og disse deltar aktivt i forskningsgruppen og i forskningsprosessen. 

Forskningsprosjektene anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Oppdrag og prosjekter blir som regel samarbeider på tvers av fagtradisjoner og inkluderer ofte studenter med som medforskere. Gruppa arrangerer også egne metode og analysekurs for forskerne, studenter og praksisfeltet. 

Forskningsdisipliner

Forskergruppen er faglig forankret både i barnehage-, skole-, helse-, velferd- og sosialsektoren. De forskningsprosjektene som nå pågår er innenfor temaene:

 • Ungdomskultur
 • Barns og unges relasjoner 
 • Barn og unges oppleveser av skolesamfunnet 
 • Undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervinsing
 • Skoleavbrudd og manglende gjennomføring av videregående skoler
 • Marginaliserte barn og ungdom
 • Sosial klasse og sosial ulikhet i dag
 • Barnevern og minoritetsperspektivet
 • Det flerkulturelle oppvekstmiljøet
 • Kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse og barns vektutvikling
 • Lokalmiljø og fritidstradisjoner
 • Nord-Sør (komparative studier) 

Møtedatoer  2020-2021

 • 4.- 6. november, skriveseminar Lien Fjellgard 
 • 10. feb, kl 09.00 - 12.00
 • 19. mai, kl 09.00 - 12.00

Fagdager 2020;

 • "Livsmestring og forebygging av selvskading og selvmord" (22. Januar): KoRus-Sør, RVTS og Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Mastertorvet arrangert for første gang på HS (16. Januar), forskergruppen deltok med to prosjekter, MaCE og UngSA
 • Åpent møte med våre kolleger Phu T. Phan og Hannah Nguyen fra California State University Dominguez Hills (CSUDH) - 24. mars (avlyst grunnet koronapandemien) 
 • Nasjonal konferanse (MaCE) - 24. april; videolink
 • International Conference (UOC) England, 4 og 5 Juni; Information on the National Practitioner Conference and the International Research Conference
 • Mastertorvet arrangeres for første gang for HIU- GLU - 18 november; forskergruppen deltar med to innslag fra MaCE og UngSA

Pågående forskningsprosjekter

Erasmus+  KA3 (Support for Policy Reform - Social Inclusion); Co-created Social Inclusion in Education (COSI.ed). Prosjektet er bygger på MaCE, fra USN deltar Finn Hjardemal (HIU), Vibeke Krane og Inger Kjersti Lindvig (HS), andre partnere er fra Spania, Polen, Portugal, Danmark, samt regionale partnere. Det arbeides for en helhetlig modell for sosial inkludering av barn, elever og studenter som kan sies å være i risikosonen for sosial ekskludering og marginalisering. I håp om å utvikle en politisk strategi og politikkutforming som skal kunne brukes i alle land i EU i bestrebelsene på inkludering og ivaretakelse av alle elevers rett til utdanning. Prosjektleder; Mette Bunting (IPED). Informasjon om prosjektet kommer her.

Barnevernet arbeidsformer under Covid-19. Prosjektleder; Vibeke Krane (IHSV). informasjon kommer om.

Erasmus + prosjekt; Marginalisation and Co-created Education (MaCE). Erasmus plus prosjekt med samarbeid mellom Universitetet i Sørøst Norge, University of Cumbria (UK) og VIA University College (DK). Prosjektleder; Mette Bunting (IPED).  Les mer om MaCE her

Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA). Longitudinelt forskningsprosjekt over 10 år, i samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV i Telemark og Østfold. Prosjektleder: Geir H. Moshuus (IKRS). Les mer om UngSA her.

Ung i Telemark, Vestfold og Buskerud - Ungdata undersøkelsen. Et regionalt basert paraplyprosjekt som består av enkeltstudier og sammenligninger av lokalsamfunn. For USN er Ungdata-undersøkelsene en del av «Ung i Telemark». Prosjektleder: Elisabeth Gulløy (IHSV).

Coming of Age in Exile (CAGE) - som er et nordisk forskningsprosjkt (NordForsk) fra 2015 - 2019 utviklet fra nettverket; Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors og fra søster nettverket; Nordic Network for Research on Refugee Children Ansvarlig fra USN; Ketil Eide (IHSV). Les mer om CAGE her.

Åpen dør (2015-2018)  - Grunnleggende ferdigheter (2018-2021).  Et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge som har fokusert på arbeid med grunnleggende ferdigheter i Vg1-klasser ved en studiespesialiserende linje og en byggefaglinje ved to ulike videregående skoler først med åpen dør fra 2015-2018 og nå vidreført med grunnleggende ferdigheter fra 2018-2021. Ansvalig følgeforskning; Åpen dør; Eva Augestad Wikstøl og for Grunnleggende ferdigheter; Åse Streitlien. Les mer her.

Kosthold, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark
Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet er et samarbeid mellom universitetet og Sykehuset i Telemark. Prosjektleder; Inger Margaret Oellingrath (ISH). Les mer her. 

Developing a Ph.D. candidate team. Hvordan bli del av et fagmiljø? Enculturation, participation and inclusion in the disciplinary research community. Collaboration, mutual experience exchange and supervision. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

Youth Voices World Wide – Et etablert samarbeidsprosjekt gjennom Memorandum of Understanding mellom USN, SUZA (State University of Zanzibar) og UDSM (University of Dar es Salaam). Prosjektet har en komparativ tilnærming og har til hensikt å oppnå gjensidig kunnskapsutveksling der student-, ansatt- og forskermobilitet er kollektivt forbundet gjennom et felles tema; ungdoms mangel på skolegjennomføring. Prosjektleder: Torill A. Halvorsen (IPED)

 

Stipendiater 

Ph.d -prosjekt: Ungdom og fritid i Telemark. Prosjektet studerer forholdet mellom ungdoms fritid og deres opplevelser av tilhørighet, stedstilknytning og trivsel. Data hentes hovedsakelig fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene. Stipendiat: Elisabeth Gulløy (IHSV)

Ph.d -prosjekt: Tilhørighet i Telemark. Data er hentes inn av UngSA prosjektet. Stipendiat: Mari Bastøe Bergåker (IPED, kultur)

Ph.d.-project: Grunnleggende ferdigheter i videregående skole. Offentlig phd. Data hentes inn av grunnleggende ferdigheter prosjektet. Stipendiat: Mona Berg Jensen (Telemark fylkeskommune, PEDRES).

Ph.d.-project: Coming of Age in Exile (CAGE). Et NordForsk fra 2015 - 2019 utviklet fra nettverket; Research Cooperation on Unaccompanied Refugee Minors og fra søster nettverket; Nordic Network for Research on Refugee Children. Data hentes inn av CAGE prosjektet. Stipendiat: Ryan Tamayo Europa (IHSV)

Ph.d -prosjekt: Elevenes fortellinger om skolesamfunnets sosiale og kulturelle praksis. Prosjektet studerer elevers opplevelser av skolesamfunents sosiale prosesser med fokus på mobbing og anerkjennelse i skolesamfunnet. Data hentes inn fra UngSA og MaCE prosjektene. Stipendiat: Kathrine Bordevich (IPED, kultur)

Ph.d.-project: Dybdelæring – Hvordan? Offentlig phd. Stipendiat: Kristin Støren (Porsgrunn kommune, PEDRES)

Gruppas primære tilknytning

Forskergruppa er tverrfaglig og inkluderer fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsfag ved institutt for pedagogikk (IPED) og institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), samt fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) og institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH).  

Medlemmer av gruppa

Regionale samarbeidspartnere

Telemark og Vestfold fylkeskommune, Buskerrud fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Fylkesmannen i Buskerud, samt kommune samarbeid i tilhørende fylker.  

Nasjonalt nettverk

NOVA (OsloMet), UIO, Statistisk sentralbyrå, UiT, FAFO, Forum for studier Sør, Nettverk for praksisstudier internasjonalt for profesjonsutdanningene, Nasjonalt nettverk for ungdomsforskning, Nasjonalt nettverk om skoleavbrudd

Internasjonalt nettverk

Vi samarbeider i flere av våre prosjekter internasjonalt, som Danmark, UK, Polen, Spania, Skottland, Island, India, Tanzania, Ghana, Sør Afrika og USA.

Nært samarbeid

Forskergruppen har et nært samarbeid med forskergruppene på USN;

 Vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker 

Health & Exercise - a Life Course Perspective (HELP)