Forskningsgruppen USN EldreForsk

42

Forskningsgruppen USN EldreForsk

USN EldreForsk har som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger hos eldre.

Helserelaterte overganger fører til endringer som påvirker den enkeltes helse og livskvalitet. Eksempler på overganger i alderdommen er normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom og skrøpelighet, tap av betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon.

Helserelaterte overganger hos eldre medfører (nye) krav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familie, andre pårørende, helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres.

I nært samarbeid med praksisfeltet er det en sentral målsetning for forskningsgruppen vår å videre-/utvikle kunnskap om helserelaterte overganger fra ulike perspektiver.

Ønsker du mer informasjon om forskningsprosjekter som er avsluttet eller pågående, ta kontakt med oss.

Tverrfaglighet

USN EldreForsk er en tverrfaglig forskningsgruppe og består av personer med fagbakgrunn innen blant annet sykepleie, medisin, optometri, antropologi og pedagogikk.

Oversikt over medlemmer av USN EldreForsk

Mål

USN EldreForsk har en overordnet målsetting om å være et produktivt forskningsmiljø som kjennetegnes av praksisnær forskning av høy vitenskapelig kvalitet, hvor forskningsbasert kunnskap blir gjort virksom innenfor ulike praksisfelt og i ulike profesjonsutdanninger på ulike utdanningsnivåer.

USN EldreForsk har som mål å bli en betydningsfull aktør lokalt, regionalt og internasjonalt.

Fokusområder

Forskningsgruppen retter sin forskning mot helserelaterte overganger blant eldre kvinner og menn med ulik sosial, kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn. Vi ønsker å bidra med kunnskapsutvikling om normale aldersrelaterte endringer, utvikling av sykdom, sansetap og skrøpelighet, tap av betydningsfulle andre, endrede roller og bosituasjon.

Forskningsgruppen har et særlig fokus på eldre som er i risiko for å utvikle omfattende behov for helsetjenester, og på dem som allerede har kontinuerlig behov for helsetjenester. For disse eldre, er vi særlig opptatt av overganger mellom ulike forvaltningsnivåer, eksempelvis fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, fra hjem til ny bolig, og fra hjem til sykehjem.

Vårt mål er å utvikle kunnskap om hvilken betydning og hvilke utfordringer disse overgangene medfører for den enkelte, de nærmeste pårørende, og for de helsetjenesteområdene og faggruppene som er involvert.