Forskningsgruppen USN EldreForsk

42

Forskningsgruppen USN EldreForsk

USN EldreForsk er en tverrfaglig forskningsgruppe som har helserelaterte overganger – transitions – som sitt tematiske forskningsområde. Forskningen vår er primært rettet mot eldre med risiko for å utvikle omfattende behov for helsetjenester, og eldre som allerede er avhengig av et omfattende og kontinuerlig behov for helsetjenester.

USN EldreForsk har som mål å samarbeide med praksisfeltet i utvikling av forskningsbasert kunnskap knyttet til ulike typer overganger. Derfor er vi spesielt opptatte av å forske på overganger; fra hjem til institusjon, fra ikke-pleietrengende til pleietrengende, tap av betydningsfulle andre, pårørendeerfaringer.

Migrasjon, helse og overganger hos eldre, og kontekstuelle betingelser for implementering av denne kunnskapen (helsetjenesteforskning).

Overganger er ofte knyttet til spesifikke endringer i helsetilstanden, og vi forsker derfor eksempelvis på; synsvansker (sansetap) etter hjerneslag, fatigue etter hjerneslag, rehabilitering etter hjerneslag, og betydningen av eldres livsprosjekt.

Ønsker du mer informasjon om ulike forskningsprosjekter som er avsluttet eller pågående, ta kontakt med oss.