Forskningsgruppen USN Eldreforsk

Forskningsgruppen USN Eldreforsk

Forskningsgruppa er et tverrfaglig forskningsmiljø med fokus på eldre. Hensikten er å utvikle forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger (transitions) hos eldre, på person- og systemnivå. Målet er i samarbeid med praksisfeltet å bidra til forbedret behandling og omsorg, og å implementere forskningsbasert kunnskap i praksis. Forskningen er primært rettet mot eldre med risiko for å utvikle omfattende behov for helsetjenester («pre-frail»), og eldre som allerede er avhengig av et omfattende og kontinuerlig behov for helsetjenester («frail»)». 

Hva forsker vi på?

 • Helserelaterte overganger i eldres liv, som for eksempel;
  • Fra eget hjem til eldrebolig
  • Å bli pleietrengende
  • Tap av betydningsfulle andre
  • Helsetjenesteperspektivet
 • Hjerneslag
  • Synsvansker etter hjerneslag
  • Fatigue og depresjon etter hjerneslag
  • Rehabilitering etter hjerneslag
 • Demens
  • Pasienterfaringer
  • Pårørendeerfaringer
  • Helsetjenester til personer med demens
 • Medisinsk etikk
 • Personorientert kommunikasjon med eldre
 • Velferdsteknologi for eldre
 • Kunnskapsoverføring fra teori til praksis
 • Forståelse av den eldres livsprosjekt
 • Migrasjon og helse knyttet til eldre
 • Sansetap

Ønsker du mer informasjon om ulike forskningsprosjekter som er avsluttet eller pågående, ta kontakt med oss. 

Organisering

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og omfatter i dag cirka 40 personer Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap. Vi representerer fire campus; Drammen, Kongberg, Porsgrunn og Vestfold. Det er opprettet en styringsgruppe, ledet av professor Grethe Eilertsen og professor Heidi Ormstad, med representanter fra alle campus. Fra styringsgruppen er det oppnevnt en kontaktperson for hvert campus. Kontaktpersonene vil være viktige bindeledd mellom styringsgruppen og forskningsgruppen, spesielt med hensyn til idéer, ressursbehov, organisering mm til nye forskningsprosjekter.